Novela zákoníku práce: Práce na dálku (home office)

2. června 2023 | Doba čtení: 3 Min

V minulém vydaní jsme vás informovali o tom, na jaké změny se připravit u dohod konaných mimo pracovní poměr, jakožto o prvním z témat, která jsou součástí obsáhlé novely zákoníku práce. V aktuálním vydání se budeme věnovat výkonu práce na dálku (home office) a dalším změnám, které novela přináší.

Výkon práce na dálku je možný jen na základě písemné dohody mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Nařídit práci na dálku může zaměstnavatel pouze na základě rozhodnutí veřejné moci podle jiného zákona (např. zákon na ochranu veřejného zdraví, krizový zákon), a to pouze na dobu nezbytně nutnou.

Pokud o práci na dálku zažádá

 • těhotná zaměstnankyně;
 • zaměstnanec / zaměstnankyně pečující o dítě mladší 9 let;
 • zaměstnanec / zaměstnankyně, kteří pečují převážně sami o osobu na nich závislou (ve II. a vyšším stupni závislosti)

a zaměstnavatel žádosti nevyhoví, je povinen odmítnutí písemně odůvodnit. Právní nárok na práci na dálku však tito zaměstnanci nemají.

Novela zákoníku práce obsah dohody o výkonu práce na dálku konkrétněji nestanovuje, obsah je ponechán na smluvních stranách a lze ho také kombinovat s vnitřními předpisy. Zaměstnavatelé by se měli zamyslet například nad následujícím:

 • identifikací pracoviště – nemusí se nutně jednat o bydliště zaměstnance, pracovišť může být v dohodě uvedeno více;
 • rozvržením pracovní doby – zaměstnavatel může mít zájem na tom, aby byl zaměstnanec i při práci na dálku dostupný v „normální“ pracovní době;
 • úhradou nákladů zaměstnance spojených s prací na dálku;
 • omezením pracovní doby – např. zákaz práce v noci nebo o víkendu;
 • povinnostmi týkajícími se užívání svěřených pracovních prostředků, GDPR povinnosti apod.

Novela zákoníku práce dává tři možnosti, jak řešit náklady zaměstnance spojené s prací na dálku:

 • Předem lze písemně sjednat, že náhrada nákladů zaměstnanci nepřísluší. Tato varianta musí být uvedena přímo v individuální dohodě se zaměstnancem, nelze řešit vnitřním předpisem.
 • Paušální částka náhrady nákladů – do výše podle vyhlášky MPSV bude osvobozena od daně i odvodu pojistného. Pokud bude paušál sjednaný nad limit vyhlášky, bude částka přesahující tento limit zdanitelným příjmem zaměstnance.
 • Náhrada nákladů, které zaměstnanec zaměstnavateli prokáže (administrativně velmi náročné).

Dohodu o výkonu práce na dálku lze ukončit k jakémukoli datu dohodou nebo výpovědí ze strany zaměstnance nebo zaměstnavatele s patnáctidenní výpovědní dobou od doručení druhé straně. V dohodě se zaměstnancem je však možné sjednat i odlišné podmínky, například nevypověditelnost dohody.

Dále chceme upozornit na přechodné ustanovení, které stanovuje povinnost uzavřít dohody o výkonu práce na dálku do 1 měsíce od účinnosti novely se všemi zaměstnanci, kterým již dnes práci na dálku zaměstnavatel umožňuje a zatím s nimi písemnou dohodu neuzavřel.

Kontaktní osoba