Jaké další změny přinese novela zákoníku práce pro zaměstnavatele?

2. června 2023 | Doba čtení: 3 Min

Informování o obsahu pracovního poměru

Novela zákoníku práce stanovuje zaměstnavatelům rozšířené povinnosti v oblasti informování o obsahu pracovního poměru, a navíc zkracuje lhůtu pro poskytnutí informací z 1 měsíce na 7 dní od vzniku pracovního poměru. Oproti současnosti bude muset zaměstnavatel zaměstnance nově informovat o:

  • době trvání a podmínkách zkušební doby, je-li sjednána;
  • postupu, který je zaměstnavatel a zaměstnanec povinen dodržet při rozvazování pracovního poměru, a o běhu a délce výpovědní doby;
  • odborném rozvoji, pokud jej zaměstnavatel zabezpečuje;
  • délce vyrovnávacího období, pokud je uplatněno nerovnoměrné rozvržení;
  • rozsahu práce přesčas;
  • rozsahu minimálního nepřetržitého denního odpočinku a nepřetržitého odpočinku v týdnu a o poskytování přestávky v práci na jídlo a oddech nebo přiměřené doby na oddech a jídlo;
  • orgánu sociálního zabezpečení, kterému zaměstnavatel odvádí pojistné na sociální zabezpečení v souvislosti s pracovním poměrem zaměstnance.

Tyto informace je možné zahrnout přímo do znění pracovní smlouvy, případně je nahradit odkazem na příslušný právní předpis, kolektivní smlouvu nebo vnitřní předpis. Informační povinnost se bude vztahovat na všechny pracovní poměry bez ohledu na délku trvání, a navíc se v obdobném rozsahu bude nově vztahovat také na dohody konané mimo pracovní poměr.

Již nyní tedy doporučujeme věnovat pozornost revizi pracovně-právní dokumentace.

Dohody konané mimo pracovní poměr – další nové povinnosti zaměstnavatele

Zaměstnanec, který byl u jednoho zaměstnavatele zaměstnán na základě dohody o provedení práce anebo dohody o pracovní činnosti v předchozích 12 měsících v souhrnu nejméně 180 dní, bude moci písemně požádat o zaměstnání v pracovním poměru. Zaměstnavatel musí zaměstnanci následně nejpozději do 1 měsíce poskytnout odůvodněnou písemnou odpověď.

I nadále bude platit možnost ukončení dohody výpovědí bez udání důvodu, pokud se však zaměstnanec bude domnívat, že výpověď z dohody obdržel z důvodu, že se zákonným způsobem domáhal svých práv nebo třeba v reakci na žádost o zaměstnání v pracovním poměru, má možnost ve lhůtě do 1 měsíce od doručení výpovědi požádat zaměstnavatele o odůvodnění výpovědi. Zaměstnavatel bude muset odpovědět písemně bez zbytečného odkladu.

Rodičovská dovolená

Novela zákoníku práce zakotvuje povinnost písemné žádosti zaměstnance o poskytnutí rodičovské dovolené včetně uvedení informace o jejím trvání, a to alespoň 30 dní před nástupem, nebrání-li tomu vážné důvody na straně zaměstnance. Jinak nemusí zaměstnavatel dřívějšímu nástupu vyhovět. Stále však bude platit, že žádost odmítnout nemůže.

Žádost o čerpání může zaměstnanec podávat i opakovaně (tj. čerpání prodloužit nebo čerpat přerušovaně).

Dohoda o kratší pracovní době nebo jiné vhodné úpravě pracovní doby

I zde novela jasně stanovuje povinnost uzavírat dohody písemně.

Nebrání-li tomu vážné provozní důvody, je zaměstnavatel povinen vyhovět žádosti o úpravu pracovní doby následujících skupin zaměstnanců:

  • těhotné zaměstnankyně;
  • zaměstnanec / zaměstnankyně pečující o dítě mladší 15 let;
  • zaměstnanec / zaměstnankyně, kteří pečují převážně sami o osobu na nich závislou (ve II. a vyšším stupni závislosti).

Pokud zaměstnanec následně požádá o obnovení nebo částečné obnovení rozsahu původní týdenní pracovní doby a zaměstnavatel této žádosti nevyhoví, je povinen to písemně odůvodnit. Je samozřejmě možné tyto změny rovnou sjednat pouze na dobu určitou.

Kontaktní osoba