Novela zákoníku práce – na jaké změny se připravit u dohod konaných mimo pracovní poměr?

9. května 2023 | Doba čtení: 2 Min

Novela zákoníku práce, kterou počátkem dubna schválila vláda, zavádí zaměstnavatelům povinnost předem rozvrhnout zaměstnanci, který vykonává práci na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti („dohody“), pracovní dobu v písemném rozvrhu. S tímto rozvrhem je nutno seznámit zaměstnance nejpozději 3 dny před začátkem směny nebo období, na něž je pracovní doba rozvržena. Dobu seznámení zaměstnance s rozvrhem práce může zaměstnavatel se zaměstnancem sjednat kratší nebo delší. Novelou není stanovena povinnost plánovat směny na delší časový horizont (např. týden).

Nově se na dohody budou aplikovat všechna ustanovení zákoníku práce upravující pracovní dobu a dobu odpočinku (poskytování přestávek v práci, nepřetržitého denního odpočinku, nepřetržitého odpočinku v týdnu aj.). V dosavadní úpravě byl výkon práce u dohod omezen pouze na 12 hodin během 24 hodin po sobě jdoucích.

Další změnou je rozšíření okruhu uplatňovaných překážek v práci na veškeré překážky v práci na straně zaměstnance (převážně však bude ze zákona náležet pouze pracovní volno, nikoliv náhrada odměny). Zaměstnanec pracující na dohodu bude mít ze zákona nárok na příplatek nebo náhradní volno za práci ve svátek, příplatek za noční práci, za práci ve ztíženém pracovním prostředí a za práci o víkendu.

Poslední významnou změnou je zákonný nárok na dovolenou. Pro účely dovolené se u dohod stanovuje fiktivní týdenní pracovní doba v délce 20 hodin týdně, jinak se budou aplikovat obecné podmínky vzniku práva na dovolenou, tzn. pro vznik nároku bude muset zaměstnanec odpracovat alespoň 4násobek své fiktivní pracovní doby (4 x 20 = 80 hod) a zároveň musí dohoda trvat nepřetržitě alespoň 4 týdny v kalendářním roce.

Novela nyní směřuje do Poslanecké sněmovny, o dalším vývoji vás budeme informovat, jakmile dojde k legislativnímu posunu.

Kontaktní osoba