Změny průměrné a minimální mzdy pro rok 2023 a jejich dopady

3. ledna 2023 | Doba čtení: 3 Min

Průměrná mzda

Nařízením č. 290/2022 Sb. ze dne 26. září 2022 stanovila Vláda ČR výši průměrné mzdy, která pro rok 2023 činí 40 324 Kč. Průměrná mzda má mimo jiné vliv na níže uvedené odvodové povinnosti týkající se fyzických osob.

Progresivní zdanění

V závislosti na stanovené výši průměrné mzdy se uplatní progresivní sazba daně z příjmů fyzických osob ve výši 23 %. Ta se vztahuje na část daňového základu přesahující za zdaňovací období 48násobek průměrné mzdy, který v roce 2023 činí 1 935 552 Kč. U měsíčního zúčtování se vychází ze 4násobku průměrné mzdy, tj. progresivnímu zdanění ve výši 23 % podléhá část daňového základu přesahující částku 161 296 Kč. Daňový základ do limitu 48násobku průměrné mzdy bude zdaněn 15% sazbou daně.

Maximální vyměřovací základ na pojistné

Pro odvod pojistného na sociální zabezpečení platí limit, který je určený maximálním vyměřovacím základem, který je roven 48násobku průměrné mzdy. Pro rok 2023 tedy činí výše ročního limitu, jak již bylo uvedeno výše, 1 935 552 Kč. Z vyměřovacího základu přesahujícího tuto hranici není povinnost hradit odvody na pojistné na sociální zabezpečení.

U veřejného zdravotního pojištění není maximální vyměřovací základ stanoven, odvodům tedy podléhají příjmy bez limitu.

Účast zaměstnanců na nemocenském pojištění

Od průměrné mzdy se také odvíjí limit příjmu, od kterého jsou zaměstnanci při výkonu zaměstnání malého rozsahu účastní pojištění. Tento limit je určen jako jedna desetina průměrné mzdy zaokrouhlená na pětisetkorunu směrem dolů a v roce 2023 bude tedy činit 4 000 Kč.

Srážková nebo zálohová daň ze závislé činnosti

S limitem pro účast na nemocenském pojištění pracuje i zákon o daních z příjmů. Zaměstnanci bez učiněného Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, jehož příjmy u téhož zaměstnavatele nepřesáhnou limit 4 000 Kč, srazí plátce daně (zaměstnavatel) srážkovou daň podle zvláštní sazby daně. Nad tento limit je odváděna zálohová daň.

Minimální výše záloh OSVČ

Z průměrné mzdy se dále odvozuje minimální výše záloh na důchodové pojištění pro OSVČ s hlavní činností a na veřejné zdravotní pojištění OSVČ.

Nová výše minimálních záloh OSVČ pro rok 2022 činí 2 944 Kč pro důchodové pojištění a 2 722 Kč pro veřejné zdravotní pojištění.

Minimální a zaručená mzda

Nařízením č. 465/2022 Sb. ze dne 21. prosince 2022 navýšila Vláda ČR minimální mzdu o 1 100 Kč. Minimální mzda pro rok 2023 tedy činí 17 300 Kč. Zaručená mzda se změnila pouze v osmé (nejvyšší) skupině prací, a to na 34 600 Kč.

Zvýšení minimální mzdy má dopady do některých položek upravených zákonem o daních z příjmů. Zvýšení částek či limitů nastává u následujících oblastí:

  • Školkovné za rok 2023 bude možné uplatnit až do částky 17 300 Kč na jedno dítě.
  • Zvyšuje se výše příjmů, které musí být dosaženo pro nárok na výplatu daňového bonusu na dítě, a to na 103 800 Kč ročně (šestinásobek minimální mzdy).
  • Osvobození pravidelně vyplácených důchodů od daně z příjmů: ročně je osvobozena částka do 36násobku minimální mzdy, tj. do výše 622 800 Kč za rok 2023, což odpovídá pravidelnému měsíčnímu důchodu ve výši 51 900 Kč.
Kontaktní osoba