Události na Ukrajině ve vztahu k účetní závěrce

1. dubna 2022 | Doba čtení: 4 Min

V souvislosti s aktuálními sankčními opatřeními vůči Ruské federaci a jejím představitelům z důvodu invaze ruských vojsk na Ukrajinu, které budou v různé míře dopadat na některé účetní jednotky či vybrané obory podnikání, by tyto účetní jednotky měly významné dopady a nejistoty reflektovat ve svých účetních závěrkách.

Obdobné situaci čelí také účetní jednotky, které mají investice nebo obchodní vztahy s dotčenými zeměmi. Předpokládané dopady dosud známých sankčních opatření vůči Ruské federaci a rizika poškození investic na Ukrajině a v dalších dotčených zemích dopadajících na účetní jednotku a její fungování mohou zahrnovat například: pokles hodnoty finančních či nefinančních aktiv z důvodu sankčních opatření vůči Ruské federaci, riziko znehodnocení investic, přerušení dodavatelských a odběratelských vztahů či jiné narušení podnikatelské činnosti, narušení současných či budoucích peněžních toků s dopadem na likviditu a finanční situaci účetní jednotky (např. z důvodu finančních těžkostí dotčených finančních institucí) či nedostatek pracovních sil.

Rádi bychom vás proto informovali, jak nahlížet na současné události na Ukrajině ve vztahu k účetní závěrce. Ve vztahu k závěrce sestavované k 31. 12. 2021 (nebo závěrce sestavené k 31. 1. 2022) se jedná o události následujícího roku, které jsou chápány jako události neupravující účetní závěrku. To znamená, že tyto události a jejich dopad by měly být popsány v příloze k účetní závěrce. Takto je potřeba nahlížet i na pád české pobočky SBERBANK, ke kterému došlo na přelomu února a března.

V případě závěrky sestavované k 28. 2. 2022 (případně po 24. 2. 2022) a později je již nutné zohlednit dopady jako upravující události. Tyto úpravy se mohou promítnout jako např. opravné položky k finančním investicím, dlouhodobému majetku, zásobám či pohledávkám. Současně musí být dopady těchto událostí popsané v příloze (pokud jsou významné). Z pohledu společnosti je však ještě důležitější věcí posouzení dopadů na ni z pohledu zásady nepřetržitého trvání (going concern).

Mohou nastat v podstatě tři alternativy:

  • Předpoklad nepřetržitého trvání účetní jednotky do budoucnosti je i nadále vhodný a neexistuje významná nejistota. Pokud vedení účetní jednotky vyhodnotí, že události neohrožují trvání účetní jednotky, pak je účetní závěrka sestavena obvyklý způsobem. Jak již bylo uvedeno výše a vzhledem k tomu, že se jedná o neupravující událost, tak se nemění ocenění majetku a závazků v účetní závěrce. Pokud ale v důsledku současné situace dojde v ocenění aktiv a závazků účetní jednotky vykázaných k 31. 12. 2021 k významným změnám či existuje významné riziko poklesu jejich hodnoty v dohledné budoucnosti, pak je třeba tuto informaci zveřejnit v příloze v účetní závěrce k 31. 12. 2021 v části týkající se následných událostí.
  • Předpoklad nepřetržitého trvání je i nadále vhodný, ale existuje významná nejistota. Pokud vedení účetní jednotky vyhodnotí, že předpoklad nepřetržitého trvání je pro sestavení účetní závěrky i nadále vhodný, ale zároveň existuje významná nejistota, zda účetní jednotka bude schopna pokračovat ve své činnosti (např. budoucí fungování účetní jednotky je závislé na rozsahu přijatých sankcí, vymahatelnosti peněžních prostředků deponovaných u zasažených bank, ceně a dostupnosti surovin a pracovních sil či schopnosti odběratelů splatit své závazky), je vedení účetní jednotky povinno tuto nejistotu a související skutečnosti vysvětlit a popsat v příloze v účetní závěrce. Tato skutečnost ale nemá vliv na ocenění aktiv a závazků účetní jednotky k 31. 12. 2021.
  • Předpoklad nepřetržitého trvání není vhodný. Pokud vedení účetní jednotky vyhodnotí, že v důsledku dopadu aktuálních událostí a podmínek na účetní jednotku předpoklad nepřetržitého trvání neplatí, je účetní jednotka povinna postupovat podle požadavku § 7 odst. 3 poslední věty zákona o účetnictví a použít při sestavování účetní závěrky k 31. 12. 2021 alternativní metody účtování a oceňování (zejména jiný způsob ocenění aktiv a rozeznání závazků). Tyto skutečnosti a použité metody je povinna uvést v příloze v účetní závěrce.
Kontaktní osoba