Účetnictví a funkční měna

6. prosince 2023 | Doba čtení: 5 Min

Jak jsme vás již informovali v našem zářijovém newsletteru, konsolidační balíček aktualizuje také současný zákon o účetnictví a zavádí tzv. měnu účetnictví. Konsolidační balíček již byl podepsán prezidentem, a proto přinášíme podrobnější informace.

Měnou účetnictví může být česká měna nebo jiná měna, pokud je funkční měnou účetní jednotky a jedná se o euro, americký dolar, nebo britskou libru.

Funkční měnou se rozumí měna primárního ekonomického prostředí, ve kterém účetní jednotka působí.

Způsob určení funkční měny a postup při změně měny účetnictví bude detailněji popsán v novele vyhlášky 500/2002 (popř. v obdobných vyhláškách). Při určení funkční měny se vyhlášky odkazují na mezinárodní účetní standardy, konkrétně na IAS 21.

Je tedy třeba zvážit následující faktory:

  • měna, ve které společnost určuje prodejní ceny zboží a služeb;
  • měna země, jejíž konkurenční síly a regulace určují hlavně prodejní ceny daného zboží a služeb;
  • měna, která hlavní měrou ovlivňuje mzdové, materiální a jiné náklady vynaložené na prodej zboží nebo služeb.

Další faktory, které mohou poskytnout důkaz o funkční měně jednotky:

  • měna, ve které jsou generovány zdroje z finančních aktivit, tzn. měna půjčky nebo měna nástrojů vlastního kapitálu;
  • měna, v níž jsou obvykle kumulovány příjmy z provozní činnosti.

Nejsou-li ukazatele jednoznačné, vedení společnosti na základě vlastního úsudku určí funkční měnu, která nejvěrněji reprezentuje ekonomické účinky příslušných transakcí, událostí a podmínek. Obecně si myslíme, že splnění výše uvedených faktorů dle IAS 21 je sice pro české účetní jednotky možné, ale zdaleka ne jednoduché. Doporučili bychom vedení společnosti konzultovat toto rozhodnutí ještě před přechodem na funkční měnu s auditory. Společnost nemá povinnost oznamovat změnu měny účetnictví státní správě.

České předpisy dále uvádějí, že vést účetnictví ve funkční měně je možnost, nikoliv povinnost. Pokud se ale společnost rozhodne zavést funkční měnu, není krok zpět možný, ledaže tato měna přestane být funkční měnou.

Měnu účetnictví lze změnit pouze k prvnímu dni účetního období. Počáteční zůstatky účtů k prvnímu dni účetního období, od kterého došlo ke změně měny účetnictví, se stanoví přepočtem konečných zůstatků účtů kurzem ČNB pro rozvahový den minulého účetního období. Přechod na novou měnu nebude mít žádný výsledkový dopad (účetní nebo daňový) v posledním „korunovém“ období.

 

Příklad přechodu z české měny na eura

Rozvaha k 31.12.

(kurz ČNB k 31.12. – 25 CZK/EUR)

Položka rozvahy Měna účetnictví CZK Cizí měna   Položka rozvahy Měna účetnictví CZK Cizí měna
Majetek 1000 Vlastní kapitál 800
Pohledávky 100 EUR 4 Eurové závazky 500 EUR 20
BÚ vedený v CZK 200 Korunové závazky 400
BÚ vedený v EUR 400 EUR 16
Celkem 1700     Celkem 1700  

Rozvaha k 1.1.

Položka rozvahy Měna účetnictví EUR Cizí měna   Položka rozvahy Měna účetnictví EUR Cizí měna
Majetek 40 Vlastní kapitál 32
Pohledávky 4 Eurové závazky 20
BÚ vedený v CZK 8 CZK 200 Korunové závazky 16 CZK 400
BÚ vedený v EUR 16
Celkem 68     Celkem 68  

Nadále se bude v účetnictví používat kurz centrální banky dané měny (pro eura kurz ECB, pro americký dolar kurzy FED, pro britské libry kurzy Bank of England). Česká koruna se chová jako cizí měna.

Pro sestavení účetních výkazů za první období, kdy vedeme účetnictví ve funkční měně, budeme potřebovat také vyplnit údaje pro minulé období ve výkazu zisku a ztrát. Je možné použít stejný kurz jako pro převod rozvahových účtů, pokud nedojde k významnému zkreslení. Pokud ano, je nutné použít průměrný kurz pro dané období. Rozdíl vzniklý rozdílnými kurzy pro rozvahu a výsledovku se vykáže v položce „Jiný výsledek hospodaření minulých let“.​ Přechod na funkční měnu by měla společnost okomentovat již v příloze v účetní závěrce za předchozí účetní období, především popsat, co je důvodem přechodu a jaké jsou dopady.

Účetní kritéria uvedená v české měně v zákonech nebo v jiných právních předpisech se v případě, že měnou účetnictví účetní jednotky není česká měna, přepočte na měnu účetnictví kurzem devizového trhu vyhlášeným Českou národní bankou k měně účetnictví pro poslední den bezprostředně předcházejícího účetního období.

Hospodářský výsledek v eurech je základem pro stanovení daně z příjmů právnických osob. Státní správa zatím neumožňuje formulář vyplnit v eurech, proto se hodnoty přepočtou závěrkovým kurzem ČNB na české koruny.

Evidence pro účely DPH musí být nadále pouze v české měně. Pokud se rozhodnete pro použití funkční měny, doporučujeme se dopředu ujistit, že vám váš účetní software umožní evidovat základ daně a DPH v české měně, i když měna účetnictví je jiná. Většina účetních softwarů by na tuto situaci měla být připravena, jelikož i nyní umožňují vést podklady pro OSS v různých měnách nebo zajistit podklady pro DPH v jiných členských státech.

Kontaktní osoba