Účetní zobrazení zpětného uplatnění daňové ztráty roku 2020

13. dubna 2021 | Doba čtení: 3 Min

Při uzavírání účetnictví za skončené účetní období roku 2020 se řada účetních jednotek dostala do situace, že vykazuje účetní ztrátu, která bude v daňovém přiznání na daň z příjmů právnických osob upravena na daňovou ztrátu. Tuto daňovou ztrátu pak plánují uplatnit zpětně. Možnost uplatnění daňové ztráty zpětně oproti daňovému základu roku 2018 nebo 2019 je zakotvena do zákona o daních z příjmů od 1. 7. 2020.

Tento záměr – uplatnění daňové ztráty zpětně a získání zpět daně z příjmů zaplacené v minulosti – by se měl zcela jistě promítnout do uzavíraného účetnictví roku 2020, stejně jako se do něho promítá daňová povinnost na dani z příjmů, popř. odložená daň.

Argumenty pro zaúčtování nároku jsou tyto:

  1. Pohledávka vůči finančnímu úřadu je jistá, nárok na vrácení daně z roku 2018 nebo 2019 nám vznikl okamžikem vzniku daňové ztráty, tedy skutečností, která nastala v roce 2020.
  2. Jsme rozhodnuti podat dodatečné daňové přiznání na roky 2018 či 2019, kde máme dostatečné základy daně pro uplatnění daňové ztráty do limitu stanoveného zákonem 30 mil. Kč.
  3. Skutečné podání těchto dodatečných daňových přiznání je jen administrativní potvrzení našeho nároku.
  4. Zaúčtování daňové úspory (účet 59X na straně Dal) patří do skončeného účetního období roku 2020.

Zaúčtování záměru uplatnit daňovou ztrátu zpětně je možno provést dvěma způsoby.

První variantou, jak je možno postupovat, je pomocí odložené daně. Tedy zaúčtovat úsporu na dani z celé vzniklé daňové ztráty pomocí účtu 481 – Odložená daňová pohledávka souvztažně s účtem 592 – Odložená daň. Výsledek hospodaření roku 2020 bude zvýšen o nárok na vrácení v minulosti zaplacené daně. V průběhu roku 2021 pak při podání dodatečných daňových přiznání bude účtována pohledávka za finančním úřadem (341/591) a snížení odložené daňové pohledávky (592/481), takže dopad do výsledku hospodaření roku 2021 bude těmito dvěma účetními případy kompenzován.

Druhou variantou, která se v odborném tisku objevuje, je zaúčtování přímo na pohledávku za finančním úřadem (účet 341) souvztažně s účtem 591 – Splatná daň z příjmů.

Pokud za kalendářní rok 2020 vznikla poplatníkovi daňová ztráta vyšší, než může uplatnit pomocí dodatečných daňových přiznání na rok 2018 a 2019, pak je možno tímto způsobem zaúčtovat pohledávku za finančním úřadem jen do výše daňové úspory ze zpětně uplatnitelné daňové ztráty. Zbytek ztráty pak může být zaúčtován pomocí odložené daňové pohledávky. Je třeba upozornit, že o odložené daňové pohledávce (nejen z titulu daňových ztrát) mimo výše uvedené zpětné uplatnění ztráty je možné účtovat pouze v případě, kdy je pravděpodobný předpoklad, že odložená daňová pohledávka bude v budoucnu uplatněna.

Kontaktní osoba