Technická novela konsolidačního balíčku a daň z příjmů fyzických osob

12. dubna 2024 | Doba čtení: 3 Min

Do Poslanecké sněmovny byla předložena novela zákona o investičních společnostech, která má za cíl objasnit nesrovnalosti posledních novel. Tato novela přináší změny zákona o daních z příjmů a dalších zákonů, které byly novelizovány nejen v rámci konsolidačního balíčku v roce 2023. Aktuálně prošel tento návrh druhým čtením v Poslanecké sněmovně a nyní čeká na další projednání. Níže bychom rádi shrnuli navrhované úpravy v oblasti daně z příjmů fyzických osob.

Obstarání bytové potřeby

Jedním z návrhů je zmírnění podmíněného osvobození u příjmů na obstarání bytové potřeby. Dle dosavadní daňové úpravy se osvobození příjmu, které je podmíněné jeho vynaložením na obstarání vlastní bytové potřeby, použije pouze tehdy, oznámí-li poplatník správci daně získání těchto prostředků do konce lhůty pro podání daňového přiznání. Nově je navrhováno, že toto osvobození již nebude vázáno na podání oznámení, nicméně poplatník má stále povinnost ho podat. Případné nesplnění oznamovací povinnosti tak nepovede k zániku osvobození, ale bude „pouze“ sankcionováno za nesplnění povinnosti nepeněžní povahy. V novele je navrženo, aby toto ustanovení bylo aplikováno zpětně již na příjmy vzniklé ve zdaňovacím období 2023.

Nepeněžní benefity

  • Akce pořádané zaměstnavatelem

Novela upravuje znění § 6 odst. 9 písm. g) ZDP týkající se osvobozených kulturních a sportovních akcí pořádaných zaměstnavatelem. Nově tyto akce definuje jako společenské akce pořádané zaměstnavatelem vč. těch s kulturním a sportovním prvkem (např. vánoční večírek, oslava výročí firmy, sportovní den aj.).

  • Ocenění nepeněžního příjmu u zařízení péče o dítě

Dále novela navrhuje nový speciální způsob ocenění nepeněžního příjmu u zaměstnance v případě použití zařízení péče o děti. Příjmem bude buď cena obvyklá v místě a čase pro předškolní zařízení zřizovaná veřejnoprávním subjektem, nebo nejvyšší měsíční úplata za předškolní vzdělávání podle vyhlášky upravující předškolní vzdělávání (tj. max 8 % z minimální měsíční mzdy platné v daném měsíci). Nepeněžním příjmem bude rozdíl mezi oceněním a částkou, kterou zaměstnanec zaměstnavateli zaplatil. Je navrženo, aby toto ustanovení bylo aplikováno zpětně od 1. ledna 2024.

  • Stravování bývalých zaměstnanců

Další navrhovanou oblastí je rozšíření okruhu zaměstnanců, u kterých bude moci zaměstnavatel osvobodit nepeněžní plnění ve formě stravování. Toto osvobození by se mělo vztahovat i na zaměstnance, kteří bezprostředně před odchodem do důchodu pracovali pro daného zaměstnavatele. Osvobodit bude možné částku v úhrnu do výše 70 % horní hranice stravného, přičemž zde nebude vyžadováno naplnění podmínky práce alespoň 3 hodiny za směnu/kalendářní den. Toto ustanovení by mělo být aplikováno na příjmy poskytnuté již od 1. ledna 2024.

Zaměstnanecké akciové a opční plány

V neposlední řadě se novela zaměřuje na sjednocení pojistných předpisů s daňovou úpravou. Návrhem se umožňuje, aby odvody daně z příjmů, pojistného na sociální zabezpečení a též pojistného na veřejné zdravotní pojištění byly realizovány ve stejné době. Cílem je sjednotit okamžik zúčtování příjmů pro pojistné účely s okamžikem zúčtování příjmu pro daňové účely. Toto ustanovení by mělo být aplikováno prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení tohoto zákona.

Kontaktní osoba