Sleva na pojistném při zkráceném úvazku

11. října 2022 | Doba čtení: 4 Min

Zatímco v zahraničí se jedná o běžnou věc, mezi českými zaměstnavateli není nabídka zkrácených úvazku příliš rozšířená. Přitom o práci na zkrácený úvazek často mají zájem například ženy s malými dětmi nebo studenti vysokých škol. Podpořit vznik takových pracovních míst by mohla novela zákona o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti platná od 1. února 2023, která umožní zaměstnavatelům uplatnit slevu na pojistném u vybraných zaměstnanců ve zkráceném pracovním nebo služebním poměru.

A koho se bude tato novela týkat? Osob starších 55 let, osob připravujících se na budoucí povolání studiem, rodičů pečujících o dítě mladší 10 let, osob pečujících o osobu blízkou mladší 10 let, která je závislá na pomoci jiné osoby, ale také osob se zdravotním postižením či osob na rekvalifikaci. Novela nezapomíná ani na osoby mladší 21 let, u kterých navíc zkrácený úvazek není podmínkou.

Jak již zaznělo výše, jedná se o slevu na pojistném z části, kterou hradí zaměstnavatel, tj. ze současných 24,8 % z vyměřovacího základu. Zaměstnavatel bude moci uplatnit měsíční slevu na pojistném na sociální zabezpečení ve výši 5 % z úhrnu vyměřovacích základů zaměstnanců ve zkráceném služebním nebo pracovním poměru.

Ale má to samozřejmě háček. Je nutné, aby pracovní poměr splňoval určité podmínky. Pracovní doba musí činit nejméně 8 hodin, avšak nepřesáhnout 30 hodin týdně. Vyměřovací základ ze všech zaměstnání takového zaměstnance u téhož zaměstnavatele nesmí přesáhnout 1,5násobek průměrné mzdy a zároveň nesmí vyměřovací základ ze všech zaměstnání u téhož zaměstnavatele připadající na 1 hodinu z úhrnu odpracovaných hodin v kalendářním měsíci přesáhnout 1,15 % průměrné mzdy. Odpracovaná doba v pracovním nebo služebním poměru zaměstnance ze všech zaměstnání k témuž zaměstnavateli, včetně dob, které se považují za výkon práce nebo služby, nepřekročí u téhož zaměstnavatele v kalendářním měsíci 138 hodin; pokud zaměstnanec nastoupil do zaměstnání v průběhu kalendářního měsíce, upraví se tento limit v poměru počtu kalendářních dnů trvání zaměstnání v kalendářním měsíci a počtu kalendářních dnů v kalendářním měsíci s tím, že výsledek se zaokrouhluje na celé hodiny směrem nahoru.

A co když má zaměstnanec více pracovních poměrů u jednoho zaměstnavatele nebo více zaměstnavatelů? Pokud má zaměstnanec více zaměstnání u jednoho zaměstnavatele, bude možné slevu na pojistném na konkrétního zaměstnance uplatnit pouze z jednoho zaměstnání. V případě, že zaměstnanec v příslušném kalendářním měsíci vykonával zaměstnání u více zaměstnavatelů, může tuto slevu uplatnit pouze jeden z nich, a to ten, který o slevu zažádá jako první.

Jak při uplatnění slevy postupovat? Sleva na pojistném za zaměstnance náleží zaměstnavateli, jen pokud před uplatněním této slevy oznámil České správě sociálního zabezpečení záměr uplatňovat tuto slevu za konkrétního zaměstnance. Oznámením tohoto záměru se rozumí okamžik jeho doručení České správě sociálního zabezpečení. Záměr uplatňovat slevu na pojistném za jednotlivého zaměstnance může zaměstnavatel oznámit nejdříve 1 měsíc přede dnem, od kterého bude slevu na pojistném za tohoto zaměstnance uplatňovat, ne však dříve než dnem podání oznámení o nástupu tohoto zaměstnance do zaměstnání. Záměr uplatňovat slevu na pojistném za jednotlivého zaměstnance zaměstnavatel oznamuje nejpozději ve lhůtě pro podání přehledu za kalendářní měsíc, za který slevu na pojistném za tohoto zaměstnance uplatňuje.

Uplatňuje-li zaměstnavatel slevu na pojistném alespoň za jednoho zaměstnance, je povinen na tiskopisu uvádět též počet zaměstnanců, za které mu sleva na pojistném náleží, úhrn vyměřovacích základů těchto zaměstnanců, částku slevy na pojistném, úhrn pojistného po snížení o uplatněnou slevu a údaje o jednotlivých zaměstnancích, za které slevu uplatňuje.

Zároveň novela zavádí informační povinnost pro zaměstnance vůči svému zaměstnavateli. Pokud zaměstnanec informační povinnost nesplní nebo úmyslně poskytne zaměstnavateli nesprávné údaje, a tím bude sleva na pojistném uplatněna chybně, může dle novely zaměstnavatel po zaměstnanci požadovat úhradu vzniklého penále.

Kontaktní osoba