Seriál o novém zákonu o účetnictví: Vykazování leasingových smluv u nájemce

2. června 2023 | Doba čtení: 2 Min

V rámci našeho seriálu bychom vám rádi přinesli další informace z připravovaného zákona o účetnictví. První z nich je skutečnost, že do českého účetnictví vstoupí diskontování dlouhodobých pohledávek a dluhů, zákon používá pojem současná hodnota úhrnu očekávaných toků peněžních prostředků. Tato novinka bude však zavedena jako povinnost pro střední a velké účetní jednotky, nebo pouze pro velké. Malé účetní jednotky mohou tuto účetní metodu používat dobrovolně, zejména pokud patří do konsolidačního celku, který chce používat stejnou metodu oceňování pro všechny, nebo jsou před vstupem do vyšší kategorie účetních jednotek.

Účtování o leasingu dle nového zákona o účetnictví

Nový zákon o účetnictví zavádí změnu ve vykazování dlouhodobých aktiv pořizovaných finančním leasingem. Je možno říci, že střední a velké účetní jednotky budou používat účetní postup plně shodný s mezinárodním standardem účetního výkaznictví IFRS 16.

Jeho podstatou je vykázání předmětu leasingu v majetku nájemce; protože leasing je považován za způsob pořízení stálých aktiv, pořizované předměty musí být vykazovány u nájemce. Zároveň dojde k vykázání dlouhodobého dluhu, ten bude vykázán v současné hodnotě budoucích peněžních toků. Při jeho splácení budou účtovány úroky do finančních nákladů. Pořizovaná dlouhodobá aktiva budou u nájemce odpisována. Ve výsledku hospodaření nájemce tak budou samostatně vykázány odpisy aktiva a úrokové náklady.

Pro mikro a malé účetní jednotky se předpokládá obdobný postup se zjednodušením, např. nevykázání diskontované výše dluhu vyplývajícího z leasingové smlouvy, ale ocenění předmětu leasingu a vykázání výše dluhu v celkové výši plateb dle leasingové smlouvy.

Daňové řešení bude kopírovat účetní řešení.

Kontaktní osoba