Schválené zákony v posledních dnech

9. dubna 2020 | Doba čtení: 5 Min

1. Schválené zákony v posledních dnech

  • Odložení splátek úvěrů a hypoték až na 6 měsíců

Poslanecká sněmovna schválila návrh Ministerstva financí na vyhlášení moratoria na splácení úvěrů a hypoték, které bude závazné pro všechny banky a nebankovní společnosti. Dlužníci z řad fyzických osob i právnických osob budou moci na základě svého rozhodnutí přerušit splácení na tři nebo šest měsíců. Splátky budou odloženy poté, co dlužník OZNÁMÍ tento záměr svému věřiteli a současně prohlásí, že k tomuto kroku přistupuje z důvodů negativního ekonomického dopadu pandemie COVID-19. Podle sdělení Ministerstva financí nebude muset dlužník tyto důvody nijak prokazovat.

Splátky bude možné odložit u spotřebitelských i podnikatelských úvěrů včetně hypoték, které byly sjednány a čerpány před 26. březnem 2020. Návrh zákona se naopak nevztahuje na kreditní karty, kontokorentní úvěry, revolvingové úvěry, operativní leasing nebo úvěry v souvislosti s obchody na kapitálovém trhu. Splátky také nelze odložit u úvěrů, u kterých byl dlužník k 26. březnu 2020 v prodlení delším než 30 dnů.
V případě přerušení splácení zaplatí spotřebitelé i živnostníci splátky s úroky později.

  • Vztahy mezi nájemci a pronajímateli a placení nájemného

Poslanecká sněmovna schválila ve středu 8. 4. 2020 vládní návrhy dvou zákonů týkajících se odkladu splácení nájemného:

  1. zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS-CoV-2 na nájemce prostor sloužících k uspokojování bytové potřeby (sněmovní tisk č. 815),
  2. zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na nájemce prostor sloužících podnikání (sněmovní tisk č. 816).

Pronajímatel prostoru k podnikání tedy nemůže v ochranné době (tedy do 31. 12. 2020) nájem jednostranně ukončit z důvodu, že je nájemce v prodlení s placením nájemného za prostor sloužící k podnikání, pokud prodlení nastalo v rozhodné době (tedy od 12. 3. do 30. 6. 2020).

Neuhradí-li nájemce v ochranné době (tedy do 31. 12. 2020) všechny pohledávky, které se staly splatnými v rozhodné době (tedy v období březen až červen 2020), má pronajímatel právo vypovědět nájem.

Pro nájemce bytů bude platit možnost požádat o odklad plateb dlužného nájemného za měsíce březen až červenec 2020. Tyto dlužné nájmy musí zaplatit do konce roku 2020.

O posečkání se splácením nájmu musí nájemce pronajímatele požádat. Nájemce však je povinen platit zálohy na služby spojené s nájmem ve všech měsících letošního roku.

  • Lex-covid – změny v insolvenčních řízeních a exekucích

Na současnou krizovou situaci reaguje další zákon označený jako Lex Covid, který schválila Poslanecká sněmovna (číslo sněmovního tisku 807). Jeho základním principem je reagovat na ty nejzásadnější problémy, s nimiž se mohou potýkat subjekty v soudních řízeních, orgány právnických osob při plnění svých povinností a subjekty v insolvenčních a exekučních řízeních.

Pravidla insolvencí i exekucí se v souvislosti s nynější koronavirovou krizí změní. Podnikatelé a firmy na sebe nebudou muset bez zbytečného odkladu podat insolvenční návrh. Zároveň budou pozastaveny až na výjimky exekuce movitých věcí i nemovitostí.

Pro podrobnější informace doporučujeme využít konzultace s vašimi právními poradci.

2. Další daňové novinky z Finančního zpravodaje č. 6/2020

Ministerstvo financí zveřejnilo ve Finančním zpravodaji č. 6/2020 další dvě rozhodnutí ministryně financí, která mají pomoci podnikatelským subjektům v této tíživé době.

  • Prominutí DPH při bezúplatném dodání ochranných pomůcek

V rámci mimořádných opatření v souvislosti s COVID-19 byl plošně Ministerstvem financí prominut odvod DPH při BEZÚPLATNÉM dodání:

– základních ochranných prostředků a vybraných lékařských prostředků – jedná se například o roušky a ústenky, respirátory, ochranné brýle, masky a štíty, ochranné obleky, testovací soupravy COVID-19 atp.;

– surovin a materiálu určeného pro výrobu výše uvedeného;

– surovin a materiálu určeného pro výrobu dezinfekčních prostředků plátcům, kteří disponují oprávněním na výrobu uvedených prostředků – jedná se například o výrobu alkoholových roztoků, peroxid vodíku a dalších dezinfekčních prostředků.

Konkrétní položky včetně kódů celní nomenklatury naleznete ve Finančním zpravodaji č. 6/2020. Rozhodnutí o prominutí platí od 12. března 2020 po celou dobu trvání nouzového stavu (rozhodující je vznik povinnosti přiznat daň).

  • Odklad platby zálohy na silniční daň bez sankce

Druhým rozhodnutím zveřejněným ve Finančním zpravodaji č. 6/2020 je rozhodnutí o dalších daňových úlevách, tentokrát na silniční dani. Zálohy na silniční daň splatné 15. dubna 2020 a 15. července 2020 lze uhradit se zpožděním. Dojde-li k úhradě nejpozději dne 15. října 2020 promíjí se úrok z prodlení a případně i úrok z posečkané částky.

Další možností pro poplatníky silniční daně je požádat správce daně o stanovení zálohy na silniční daň jinak, popř. lze požádat o povolení výjimky z povinnosti daň zálohovat. Žádost nepodléhá správnímu poplatku.

3. Návrh na zrušení daně z nabytí nemovitých věcí

Ministryně financí prezentovala dne 31. 3. 2020 návrh MF na zrušení daně z nabytí nemovitých věcí. Současně však uvedla, že by s tímto návrhem bylo spojeno zrušení možnosti odpočtu úroků z hypoték od základu daně pro fyzické osoby. Proti tomu se však zvedla velká vlna odporu odborné i laické veřejnosti.

Tento „obchod“ totiž není výhodný pro řadu fyzických osob, které nakupují nový byt, který je od daně z nabytí nemovitostí osvobozen. Ztráta možnosti odečítat úroky od základu daně je naopak ztrátou dlouhodobé výhody, kterou tito lidé mají.

Pokud bychom předpokládali, že v důsledku krize dojde na trhu k vynuceným převodům nemovitostí, pak výhodu ze zrušení daně z nabytí nemovitých věcí budou mít ti, kteří počítají s nákupem.

Kontaktní osoba