Rekapitulace opatření vlády na podporu podnikatelů

25. března 2020 | Doba čtení: 10 Min

Dovolujeme si Vám přinést rekapitulaci opatření vlády na podporu podnikatelů. Vycházíme z aktuálního znění k datu 24. března 2020.

1. Zaměstnavatelé a zaměstnanci

 • Náhrady vyplacených mezd

Vláda schválila návrhy MPSV na podporu zaměstnancům i zaměstnavatelům v rámci programu „Antivirus“. Stát bude prostřednictvím Úřadu práce ČR kompenzovat firmám vyplacené prostředky.

Režim A: Nařízení karantény zaměstnancům. Náhrada mzdy nebo platu bude zaměstnancům vyplácena ve výši 60 % průměrného vyměřovacího základu. Zaměstnavateli bude poskytnut příspěvek ve výši vyplacené náhrady mzdy.

Režim B: Nemožnost přidělovat práci zaměstnancům z důvodu mimořádných krizových opatření vlády. Zaměstnavateli je na základě usnesení vlády o přijetí krizových opatření v souvislosti s výskytem nákazy COVID-19 nařízeno uzavření provozu. Náhrada mzdy nebo platu vyplácena zaměstnanci ve výši 100 %. Zaměstnavateli bude poskytnut příspěvek ve výši 80 % vyplacené mzdy.

Režim C: Nemožnost přidělovat práci zaměstnancům z důvodu nařízení karantény či péče o dítě u významné části zaměstnanců.
Významnou částí je míněno zejména 30 % zaměstnanců firem, provozoven či jiné organizační části dle provozní situace zaměstnavatele. Náhrada mzdy nebo platu vyplácena zaměstnanci ve výši 100 %. Zaměstnavateli bude poskytnut příspěvek ve výši 80 % vyplacené náhrady mzdy.

Režim D: Omezení dostupnosti vstupů (surovin, výrobků, služeb) nezbytných k činnosti zaměstnavatele v důsledku karanténních opatření (či obecně výpadků výroby) u dodavatele, včetně zahraničí. Jde například u dohody prokazující původ vstupů, zákazy akcí či přijímání dalších opatření mající prokazatelně vliv na dodávky zaměstnavateli. Náhrada mzdy nebo platu vyplácena zaměstnanci ve výši 80 %. Zaměstnavateli bude poskytnut příspěvek ve výši 50 % vyplacené náhrady mzdy.

Režim E: Omezení poptávky po službách, výrobcích a jiných produktech firmy. Náhrada mzdy nebo platu vyplácena zaměstnanci ve výši 60 %. Zaměstnavateli bude poskytnut příspěvek ve výši 50 % vyplacené náhrady mzdy.

 • Ošetřovné pro zaměstnance i OSVČ

Vláda rozhodla mimořádným návrhem zákona změnit řadu pravidel pro výplatu ošetřovného. První změnou je časová platnost, a to na dobu, po kterou bude platiti zákaz školní docházky. Současně také rozhodla
o zvýšení věkové hranice dětí z 10 let na 13 let. Nárok na ošetřovné mají mít i osoby, které po uzavření denních stacionářů doma pečují o postižené osoby. Nárok na ošetřovné budou mít i OSVČ.

2. Daň z příjmů fyzických a právnických osob

 • Podání daňových přiznání a platba daně za rok 2019

V pondělí 16. března 2020 zveřejnilo Ministerstvo financí v souvislosti s opatřeními vlády ČR se šířením COVID-19 tzv. liberační balíček I.

Na základě liberačního balíčku I. dochází k prominutí sankcí za pozdní podání a pozdní úhradu daně z příjmů za předpokladu, že prodlení nebude trvat déle než do 1. července 2020. Jde o „plošné“ prominutí, o které nebude třeba žádat. Jedná se o úlevu, která se vztahuje jak na fyzické osoby (podnikající i nepodnikající), tak i právnické osoby (např. neauditované společnosti nebo spolky).

Daňoví poplatníci, kteří mají lhůtu pro podání daňového přiznání 1. července 2020 buď z důvodu povinného ověření účetní závěrky auditorem, nebo jimž zpracovává a podává daňové přiznání daňový poradce, si v případě, že podají daňové přiznání po uvedeném termínu nebo po uvedeném termínu zaplatí daň, musí o prominutí sankcí požádat individuálně.

 • Zálohy na daň z příjmů

Dne 24. března 2020 zveřejnilo Ministerstvo financí tzv. liberační balíček II, který plošně promíjí červnovou zálohu na daň z příjmů fyzických a právnických osob. V praxi to znamená, že všichni poplatníci – fyzické i právnické osoby, které měly na základě předchozích daňových přiznání povinnost uhradit zálohu na daň z příjmů splatnou 15. června 2020, ji nebudou muset hradit vůbec.

Pokud poplatníci zaplatili zálohy k 15. březnu 2020, pak mohou požádat správce daně o vrácení této zálohy, a to žádostí o vrácení. Jedná se o žádost správci daně o stanovení záloh jinak, než vychází z poslední známé daňové povinnosti. V žádosti, která nepodléhá správnímu poplatku, je nutno uvést důvody ve vazbě na šíření viru COVID-19. Záloha, která byla již uhrazena, bude v případě, že správce daně žádosti vyhoví, vrácena na základě žádosti daňového subjektu. V souladu s liberačním balíčkem II jsou výše uvedená podání žádostí zproštěná od správních poplatků do 31. července 2020.

Podrobnosti naleznete ve Finančním zpravodaji č. 5/2020, viz: https://www.mfcr.cz/cs/legislativa/financni-zpravodaj/2020/financni-zpravodaj-cislo-5-2020-37962.

 • Možnost zpětného odečtu daňové ztráty

Ministerstvo financí plánuje zavést pro fyzické i právnické osoby institut „loss carryback“. Tato možnost představuje zpětné působení daňové ztráty u daně z příjmů fyzických i právnických osob za rok 2020. Tedy daňovou ztrátu vzniklou za rok 2020 bude možno uplatnit proti ziskům vykázaným v daňovém přiznání za roky 2018 a 2019.

 • DPH

Finanční úřady budou automaticky promíjet pokuty za nepodání kontrolního hlášení ve výši 1.000 Kč, vzniklé mezi 1. březnem a 31. červencem 2020. Další pokuty v souvislosti s kontrolním hlášením ve výši 10 až 50 tisíc Kč budou prominuty na individuální žádost v případě, že plátce prokáže souvislost pochybení a přijatých mimořádných opatření (např. doložení vlivu karantény, nemoci, souvisejícího pečování o člena domácnosti týkající se plátce, jeho zástupce nebo osob klíčových pro činnost plátce).

3. OSVČ

 • Zdravotní pojištění

Od data podání přiznání k dani z příjmů se i nadále odvíjí povinnost OSVČ podat Přehled o příjmech a výdajích a úhrnu záloh na pojistné za rok 2019. Zdravotní pojišťovny nebudou pokutovat pozdní podání přehledů až do 3. 8. 2020, pokud poplatníci využijí nejzazší možný termín 1. 7. 2020 pro podání přiznání k dani z příjmů. Stále platí, že doplatek pojistného za rok 2019 je třeba uhradit do 8 dnů od podání přehledu, nejpozději tedy do 11. 8. 2020.

 • Sociální pojištění

Postup při podání Přehledu OSVČ za rok 2019 není na webových stránkách MPSV, resp. ČSSZ zatím řešen. Předpokládáme ale, že bude obdobný jako při podání přehledu na zdravotní pojišťovnu.

 • Platby záloh na pojistné (sociální i zdravotní) na rok 2020

Dne 23. 3. 2020 vláda schválila návrh zákona, který na 6 měsíců odpustí minimální povinné platby záloh na důchodové pojištění. Zákon musí ještě projít Parlamentem ČR. Poslanecká sněmovna jej bude projednávat ve stavu legislativní nouze již dne 24. 3. 2020. V případě schválení by měl být zákon účinný již od března.

Všechny OSVČ (které vykonávají svou činnost jako hlavní nebo vedlejší) tak v období od března do srpna 2020 nemusí platit zálohy na důchodové pojištění:

 • OSVČ, které mají platit zálohy v minimální výši (u sociálního pojištění částka 2 544 Kč a u zdravotního pojištění částka 2 352 Kč), bude prominuta celá výše zálohy.
 • OSVČ, které mají platit zálohy vyšší, než jsou minimální zálohy, nemusí v tomto období také platit žádnou zálohu.

Při podání přehledu za rok 2020 pak zpětně doplatí pouze rozdíl mezi minimální zálohou a skutečnou výší zálohy, kterou měly v období březen až srpen odvádět.

U těch OSVČ, které již březnovou zálohu uhradily, bude tato částka považována za předplacenou zálohu na měsíc září.

4. Úvěry

 • Bezúročný úvěr na provozní výdaje – COVID I

Příjem žádostí o bezúročný úvěr COVID I byl k 20. 3. 2020 pozastaven. V současné době jsou žádosti posuzovány, aby mohly být v horizontu následujících 14 dnů poskytnuty první úvěry. ČMZRB ve spolupráci s MPO dále připravuje další program s názvem COVID II, který je zaměřen na podporu malých a středních podnikatelů a živnostníků prostřednictvím poskytování záruk za komerční úvěry od 10 tisíc Kč s finančním příspěvkem na úhradu úroků.

Aktuální informace od vlády hovoří o tom, že by do programu měly být přesměrovány finanční prostředky ve výši 10 mld. Kč z operačních programů. Zároveň lze na základě vyjádření ministra průmyslu a obchodu předpokládat, že dojde na jedné straně k úpravě minimálního limitu úvěru z důvodu podpory nejmenších podnikatelů a živnostníků (ať už v rámci tohoto nebo jiného programu) a dále k dalšímu navyšování cílové částky, aby byl efekt programu co největší. V podrobnostech odkazujeme na https://www.cmzrb.cz/podnikatele/uvery/uver-covid/.

 • Podpora na investiční výdaje – úvěr EXPANZE

Malí a střední podnikatelé, kteří se z důvodu pandemie koronaviru dostanou do finančních potíží, můžou prostřednictvím ČMZRB dosáhnout rovněž na úvěr k pokrytí plánovaných nebo realizovaných investic. Ačkoliv se nejedná o finanční nástroj připravený v návaznosti na probíhající pandemii, pro řadu podnikatelů může být zajímavou alternativou při předpokládaném výrazném propadu budoucích výnosů.

Zvýhodněný úvěr může být použit na financování způsobilých výdajů, kterými jsou dlouhodobý hmotný majetek – pořízení strojů a zařízení, pořízení a technické zhodnocení staveb a pořízení pozemků. Způsobilým výdajem je rovněž dlouhodobý nehmotný majetek.

Poskytnutý úvěr je bezúročný, bez poplatků za jeho zpracování a jeho výše je 1-45 mil. Kč, resp. do výše 45 % způsobilých výdajů projektu. Splatnost úvěru je až 7 let, resp. 10 let (je-li úvěr převážně určen na pořízení nemovitého majetku) a ČMZRB umožňuje odklad splátek až 3,5 roku. Jednou z podmínek získání úvěru je současné financování projektu prostřednictvím komerčního úvěru poskytovaného některým ze smluvních partnerů ČMZRB ve výši alespoň 20 %. Na úhradu úroků komerčního úvěru poskytuje ČMZRB finanční příspěvek až 2 mil. Kč. Projekty mohou být realizovány kdekoliv na území ČR kromě hlavního města Prahy.

5. Ostatní úlevy

 • Pozdní zaplacení daně z nabytí nemovitosti nebude sankcionováno

Ministryně financí se rozhodla prominout daňovým subjektům příslušenství daně spojené s pozdním podáním daňového přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí a s pozdní úhradou daně z nabytí nemovitých věcí, dojde-li ke splnění uvedených povinností nejpozději dne 31. 8. 2020. Jako počátek rozhodného období byl stanoven den 31. 3. 2020, neboť k tomuto dni uplyne první lhůta pro podání daňového přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí ode dne vyhlášení nouzového stavu vládou České republiky. V podrobnostech odkazujeme na Finanční zpravodaj č. 5/2020, viz: https://www.mfcr.cz/cs/legislativa/financni-zpravodaj/2020/financni-zpravodaj-cislo-5-2020-37962.

 • EET se odloží na dobu tři měsíce po skončení nouzového stavu

Ministerstvo financí dále s ohledem na vývoj aktuální situace pozastavuje elektronickou evidenci tržeb, a to po dobu stavu nouze a následujících třech měsíců. Pozastavení znamená, že žádný poplatník nebude muset evidovat své tržby a tato povinnost nebude nikterak kontrolována. Ministerstvo financí již dříve avizovalo, že o tři měsíce fakticky odloží start závěrečné fáze EET. Z tohoto důvodu přistoupilo Ministerstvo financí dočasně k úplnému pozastavení EET. Tento krok bude legislativně řešen zvláštním zákonem.

Kontaktní osoba