Program Antivirus C

24. června 2020 | Doba čtení: 3 Min

Prezident republiky v pátek 19. června 2020 podepsal zákon o prominutí odvodů na sociální pojištění, který je prezentován jako tzv. program „Antivirus C“.

Kdo může tento program využít?

 • Zaměstnavatelé z podnikatelské sféry zaměstnávající méně než 50 zaměstnanců, kteří jsou účastni nemocenského pojištění (do počtu se zahrnují i např. zaměstnanci na mateřské nebo rodičovské dovolené, neplacené dovolené, na jiných překážkách v práci, i zaměstnanci ve výpovědní lhůtě)

V jaké výši bude pojistné prominuto?

 • Prominuta bude platba části sociálního pojištění, a to část, kterou platí zaměstnavatel (tj. 24,8 %) za měsíce červen, červenec a srpen 2020.
 • Prominuto bude pojistné z vyměřovacího základu max. 52 253 Kč (1,5 násobek průměrné mzdy), pojistné z vyměřovacího základu přesahujícího tuto částku musí být uhrazeno. Dále nebude prominuto pojistné za zaměstnance v pracovním poměru, kterému dal zaměstnavatel výpověď podle § 52 písm. a) až c) zákoníku práce.

Jaké jsou podmínky pro prominutí pojistného?

 • Počet zaměstnanců k poslednímu dni daného kalendářního měsíce nepřesahuje 50.
 • Počet zaměstnanců k poslednímu dni daného kalendářního měsíce se proti stavu k 31. 3. 2020 nesnížil o více než 10 %.
 • Úhrn vyměřovacích základů za daný kalendářní měsíc se proti březnu 2020 nesnížil o více než 10 %.
 • Zaměstnavatel řádně a včas odvedl pojistné za zaměstnance.
 • Nelze kombinovat s programem Antivirus A nebo B (kompenzace náhrad mezd).

Podmínky se posuzují za každý měsíc zvlášť.

Jak může zaměstnavatel prominutí pojistného realizovat?

 • Zaměstnavatel sám posoudí, zda splňuje podmínky nároku na prominutí.
 • V případě, že splní uvedené podmínky, vypočte si za daný měsíc výši sníženého vyměřovacího základu a sníženého pojistného, tuto informaci uvede na tiskopise „Přehled o výši pojistného“, který měsíčně odesílá Správě sociálního zabezpečení, a uhradí sníženou částku.
 • Prominutí pojistného nelze uplatnit dodatečně: pokud již byl podán přehled za měsíce červen, červenec a srpen bez snížení pojistného nebo mohl být uplatněn vyšší odpočet vyměřovacího základu, než zaměstnavatel uplatnil, nelze tuto skutečnost opravit.

Kdo bude nárok posuzovat a kontrolovat?

 • Celý postup je koncipován tak, že každý zaměstnavatel sám zhodnotí, zda splňuje podmínky nároku na prominutí, určí objem snížení pojistného „za zaměstnavatele“ a uvede to v tiskopise „Přehled o výši pojistného“.
 • Správnost uplatnění této slevy bude následně kontrolována. Dle sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí nepůjde o náhodné či cílené kontroly, kontrolovat se bude v rámci standardní kontrolní činnosti České správy sociálního zabezpečení, která je prováděna minimálně jednou za tři roky.
NWL_CZ_mimoradny_18
Kontaktní osoba