Otázky a odpovědi v souvislosti s koronavirem číslo 5

31. března 2020 | Doba čtení: 6 Min

1. Upřesnění odpovědi

V Mimořádném vydání Newsletteru číslo 3 ze dne 23.3.2020 jsme nepřesně odpověděli na otázku č. 27. Omlouváme se a zveřejňujeme opravu.

27. Za jakých podmínek může zaměstnavatel nařídit zaměstnanci čerpání dovolené?

Nařídit dovolenou může zaměstnavatel pouze písemně alespoň 14 dní předem, pokud se se zaměstnancem nedohodne na kratší době. Ve vnitřní směrnici je možné uvést pouze prodloužení této původní lhůty.

Přitom vycházíme z § 217 zákoníku práce: (1) Dobu čerpání dovolené je povinen zaměstnavatel určit podle písemného rozvrhu čerpání dovolené vydaného s předchozím souhlasem odborové organizace a rady zaměstnanců tak, aby dovolená mohla být vyčerpána zpravidla vcelku a do konce kalendářního roku, ve kterém právo na dovolenou vzniklo, pokud v tomto zákoně není dále stanoveno jinak. Při určení rozvrhu čerpání dovolené je nutno přihlížet k provozním důvodům zaměstnavatele a k oprávněným zájmům zaměstnance. Poskytuje-li se zaměstnanci dovolená v několika částech, musí alespoň jedna část činit nejméně 2 týdny vcelku, pokud se zaměstnanec se zaměstnavatelem nedohodne na jiné délce čerpané dovolené. Určenou dobu čerpání dovolené je zaměstnavatel povinen písemně oznámit zaměstnanci alespoň 14 dnů předem, pokud se nedohodne se zaměstnancem na kratší době.

2. Ošetřovné a další dávky nemocenského pojištění

Připravili jsme pro vás shrnutí nejčastěji opakovaných otázek k problematice ošetřovného a elektronické komunikace.

  • Za jakých podmínek mám nárok na ošetřovné z důvodu uzavření škol?

Nárok na ošetřovné mají rodiče dětí mladších 13 let (pokud dítě dosáhne 13. narozenin v průběhu péče, neztrácí se nárok na ošetřovné). Posledním dnem, kdy může vzniknout nárok, je den před 13. narozeninami.

Ošetřovné náleží i osobám, které se starají o starší zdravotně hendikepované děti navštěvující školské zařízení, a osobám, které z důvodu uzavření zařízení některých sociálních služeb (denní stacionáře apod.) pečují o staršího hendikepovaného. Podmínkou je, aby pečující osoba žila s ošetřovanou osobou ve společné domácnosti.

  • Jakým způsobem zažádám o ošetřovné?

O výplatu ošetřovného si rodič zažádá tiskopisem „Žádost o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření školského/dětského zařízení (školy)“. Tento tiskopis vystaví školské zařízení rodiči v den, kdy si o něj požádá.

Vyplněnou a podepsanou žádost rodič předá nebo elektronicky zašle svému zaměstnavateli (např. jako dokument PDF, sken, případně foto dokumentu).

Vždy po skončení kalendářního měsíce vyplní rodič navíc tiskopis „Výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení“. Na výkazu vyplní dny, ve kterých o dítě pečoval.

Zaměstnavatel fyzicky doručený a podepsaný tiskopis od zaměstnance předá spolu s podklady pro výpočet dávky příslušné OSSZ fyzicky (poštou), nebo jej zašle zaručeným způsobem elektronicky (tj. buď s elektronickým podpisem, nebo datovou schránkou).

  • S ohledem na stávající mimořádnou situaci je možné svému zaměstnavateli podklady pro výplatu ošetřovného naskenovat a zaslat e-mailem?

Ano, je to možné. Účelem krizových opatření vlády je snížit osobní kontakt mezi obyvatelstvem na nejnižší možnou míru. Důležité je, aby byly zaměstnavateli takto předány tiskopisy se všemi relevantními informacemi, tj. s číslem účtu, na který žádá zaměstnanec zaslat dávku, s datem nástupu na dávku apod.

Elektronický podpis (identifikace) pojištěnce – zaměstnance – se nevyžaduje, elektronicky ověřeným způsobem musí při podání vůči OSSZ za stávající situace komunikovat pouze zaměstnavatel.

  • Mohou se pečující osoby (nejen rodiče) vystřídat v průběhu ošetřování?

Nově je možné, aby se pečující osoby na ošetřovném libovolně střídaly (nikoli ale během stejného dne). Musí být tedy jasné, kdy byly doma s dětmi nebo hendikepovaným a kdy chodily do práce. Oba pečující proto vyplní nejen tiskopis „Žádost o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření školského/dětského zařízení (školy)“, ale i tiskopis „Výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení“ a na konci kalendářního měsíce (po dobu trvání mimořádných opatření, tzn. do ukončení uzavření školních a dětských zařízení) předají tiskopis svému zaměstnavateli. V jeden den může o dítě pečovat vždy jen jedna osoba. Za dny, kdy zaměstnanec nepečoval o dítě a chodil do práce, mu náleží mzda.

  • Je možné vyřídit elektronicky podání, která se týkají všech dávek nemocenského pojištění (ošetřovné, nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, otcovská, dlouhodobé ošetřovné, vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství)?

Ano, je to možné. Zaměstnanec předá fyzicky nebo elektronicky dokumenty potřebné k výplatě dávky svému zaměstnavateli (např. jako dokument PDF, sken, případně foto dokumentu), a to z důvodu omezení provozního styku.

3. Příprava mezd za měsíc březen 2020

S ohledem na to, že ve většině společností se nyní zpracovávají mzdy za měsíc březen, připravili jsme pro vás ještě shrnutí možných variant. Příslušnou variantu je nutno promítnout při zpracování mezd, tj. z výplaty mezd musí být jednoznačné, že zaměstnanci byla poskytnuta náhrada mzdy v dané výši.

  • Pokud je firma uzavřená kvůli mimořádným opatřením, kolik obdrží její zaměstnanci?

Pokud zaměstnavatel nepřiděluje práci z důvodu uzavření provozoven na základě mimořádných opatření vlády nebo z jeho vlastního rozhodnutí, náleží zaměstnanci náhrada mzdy ve výši 100 % průměrného výdělku (§ 208 zákoníku práce).

Dle programu MPSV Antivirus zaměstnavatel v tomto případě obdrží od státu příspěvek ve výši 80 % z takto vyplacené náhrady mzdy.

  • Když nemůže zaměstnavatel zajistit chod podniku kvůli prostoji, kolik obdrží zaměstnanci?

Pokud zaměstnavatel nepřiděluje práci z důvodu prostoje, např. nemá dostatek surovin pro výrobu, náleží zaměstnanci náhrada mzdy ve výši nejméně 80 % průměrného výdělku (§ 207 písm. a) zákoníku práce).

Dle programu MPSV Antivirus zaměstnavatel v tomto případě obdrží od státu příspěvek ve výši 50 % z takto vyplacené náhrady mzdy.

  • Když zaměstnavatel nemá práci, protože nejsou zakázky, kolik obdrží zaměstnanci?

Pokud zaměstnavatel nepřiděluje práci z důvodu částečné nezaměstnanosti, tj. z důvodu omezení odbytu výrobků/poptávky po službách, náleží zaměstnanci náhrada mzdy ve výši nejméně 60 % průměrného výdělku, je-li uzavřena dohoda s odborovou organizací nebo má firma vnitřní předpis toto upravující. Nelze však předpis vytvořit se zpětnou účinností.

Dle programu MPSV Antivirus zaměstnavatel v tomto případě obdrží od státu příspěvek ve výši 50 % z takto vyplacené náhrady mzdy.

  • Když firma uzavře své kancelářské prostory a zaměstnanci pracují z domova, kolik obdrží zaměstnanci?

Zaměstnanci obdrží svoji běžnou mzdu a zaměstnavatel v tomto případě nemá nárok na žádný příspěvek od státu.

Kontaktní osoba