Otázky a odpovědi v souvislosti s koronavirem číslo 3

23. března 2020 | Doba čtení: 6 Min

21. Je možné v karanténě pracovat z domova? Je možné pracovat při ošetřování dítěte?

Ano, pokud zdravotní stav zaměstnance (případně situace ohledně ošetřování dítěte) tomu nebrání, je možné, aby se zaměstnanec dohodl se zaměstnavatelem na práci z domova. V takovém případě platí, že náleží-li zaměstnanci za vykonanou práci mzda (plat), nenáleží zaměstnanci za tuto dobu výplata náhrady mzdy (při prvních 14 dní karantény), ani nemocenská (v následujících dnech), případně ošetřovné.

22. Jaké jsou podmínky poskytování ošetřovného z důvodu uzavření školského/dětského zařízení? Je možné, aby se v ošetřování vystřídalo více osob?

Zaměstnanci pečujícímu o dítě mladší 13 let (doposud platilo pouze pro děti do 10 let) bude náležet po celou dobu (doposud pouze 9 kalendářních dní) uzavření zařízení ošetřovné. Nárok se uplatňuje na tiskopise Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření zařízení.

Ošetřovné nelze přerušit a později znovu zahájit, ale je možné se na ošetřovném vystřídat s partnerem.

23. Mám nárok na ošetřovné, i když dětské zařízení bylo zavřeno z rozhodnutí zřizovatele?

Ano, i tomto případě máte nárok na ošetřovné.

24. Má nárok na ošetřovné také OSVČ?

Ano, v případě živnostníků bude možné žádat o ošetřovné také.

25. Jakým způsobem mají být odměňováni zaměstnanci, kteří nemohou docházet do zaměstnání z důvodu uzavření provozovny zaměstnavatele z důvodu nařízení vlády?

Zaměstnanci náleží náhrada mzdy ve výši 100 % průměrného výdělku, tedy částka shodná s náhradou mzdy např. při dovolené. Dle vládního návrhu, který má být schválen 24. 3. 2020, bude zaměstnavatelům tato náhrada z 80 % státem uhrazena.

26. Jakým způsobem mají být odměňováni zaměstnanci, kterým zaměstnavatel nemůže přidělovat práci v plném rozsahu týdenní pracovní doby z důvodu dočasného omezení odbytu jeho výrobků nebo poklesu poptávky po jeho službách?

Zaměstnanci náleží náhrada mzdy ve výši 100 % průměrného výdělku. Lze však uplatnit i tzv. částečnou nezaměstnanost, při které je zaměstnancům vyplácena náhrada mzdy nejméně ve výši 60 % průměrného výdělku. Přesná pravidla vyplácení náhrady při částečné nezaměstnanosti musí být zakotvena ve vnitřním předpise společnosti.

27. Za jakých podmínek může zaměstnavatel nařídit zaměstnanci čerpání dovolené?

Čerpání dovolené je třeba zaměstnanci nařídit písemně alespoň 14 dní předem, pokud není ve vnitřním předpisu stanovena kratší doba.

28. S ohledem na aktuální uzavření hranic a omezení pohybu osob nejsme schopni uspořádat valnou hromadu naší s.r.o. Lze tuto situaci nějak řešit?

Zákon připouští (nevyloučí-li takovou možnost společenská smlouva), aby jakákoliv rozhodnutí byla přijímána i mimo valnou hromadu. Jedná se o rozhodování per rollam, resp. korespondenční hlasování. Podstata rozhodování per rollam spočívá v tom, že písemný návrh usnesení je jednatelem odeslán všem společníkům s.r.o. s tím, aby se v dané lhůtě k návrhu vyjádřili. K návrhu musí být přiloženy podklady potřebné pro přijetí rozhodnutí (např. relevantní smlouvy apod.) nebo další údaje určené společenskou smlouvu.

Společník má 15 dní na své vyjádření (pokud společenská smlouva nestanoví jinou lhůtu). Pokud se společník ve lhůtě nevyjádří (resp. jeho vyjádření není doručeno), má se za to, že s návrhem usnesení nesouhlasil. Závěrečným krokem při rozhodování per rollam je oznámení jeho výsledku. Jednatel po uplynutí lhůty pro doručení vyjádření všech společníků oznámí všem společníkům výsledek hlasování.

Pokud zákon vyžaduje pro valnou hromadu formu notářského zápisu, pak při hlasování per rollam nemusí být vyjádření jednotlivých společníků učiněno ve formě notářského zápisu, ale postačí ověření podpisu společníka nebo osoby oprávněné ho zastupovat (v případě společníka právnické osoby). Je nutné upozornit, že tento režim rozhodování per rollam neplatí u akciových společností a družstev, u kterých je požadavek na formu notářského zápisu. Konkrétní postup ve Vašem případě konzultujte s Vaším právním zástupcem.

29. Naše společnost v současné době připravuje účetní závěrku za rok 2019. Hospodářský výsledek máme výborný, ale zamýšlíme se nad tím, zda nějakým způsobem v účetní závěrce zohlednit současnou situaci s koronavirem.

K probíhající situaci s koronavirem je nezbytné přistoupit tak, jako se přistupuje ke všem významným následným událostem. Stejně jako byste vyhodnocovali skutečnost, že vám v březnu shořela výrobní hala nebo nejvýznamnější obchodní partner padl do konkursu. Je tedy potřeba se zamyslet nad tím, jak současné omezení ovlivní chod vaší společnosti, jaký bude pokles tržeb a příp. jaké ztráty v roce 2020 očekáváte. Co nejlépe provedený odhad dopadů by se měl promítnout do přílohy v účetní závěrce.

30. Ke konci roku 2019 jsme v účetní závěrce vykazovali pohledávku za hotelem. Ta byla velmi krátce po datu splatnosti, tak jsme netvořili zatím žádné opravné položky. Ovšem úhradu nemáme ani teď a klient se omlouvá, ale peníze zatím k úhradě nemá.  Co s tím mámě dělat v účetnictví?

Vámi popsaná situace by měla vést k tvorbě účetní opravné položky k této pohledávce, protože její dobytnost je nepochybně ohrožena. Výši opravné položky stanovíte co nejlépe provedeným odhadem budoucího rizika. Důvody pro tvorbu opravných položek pak uvedete do přílohy v účetní závěrce.

31. Jakým způsobem bude k naší účetní závěrce s ohledem na situaci s koronavirem přistupovat auditor?

Všechny společnosti musí analyzovat svou situaci z hlediska významných rizik. Doufáme, že každá společnost situaci vyhodnotí, identifikuje významná rizika a situaci popíše v příloze v účetní závěrce. Auditor pak vyhodnocuje, zda popis rizik z přílohy převezme do auditorské zprávy jako zdůraznění skutečnosti či nikoliv. Zdůraznění skutečnosti není výhradou, pouze poukázáním na určitou skutečnost popsanou v účetní závěrce.

32. Jak uvést do přílohy účetní závěrky, že zatím nejsme schopni vyhodnotit rizika?

Situace s koronavirem se vyvíjí a je zřejmé, že omezení budou mít asi delší trvání, než bylo vládou původně oznámeno. V návaznosti na to se budou pochopitelně měnit podnikatelské podmínky a budou omezeny aktivity mnoha našich klientů. Z tohoto důvodu doporučujeme, že v každé účetní závěrce by měl být minimálně popis aktuální situace. Konkrétní textaci jsme připraveni s Vámi konzultovat.

 

Kontaktní osoba