Omezení aplikace smlouvy o zamezení dvojího zdanění mezi Českou republikou a Ruskou federací

5. října 2023 | Doba čtení: 2 Min

V minulém vydání našeho newsletteru jsme vás informovali o skutečnosti, že Ruská federace jednostranně pozastavila platnost vybraných článků u smluv o zamezení dvojího zdanění, které má uzavřené s ČR a dalšími 37 státy světa, které zařadila na svůj seznam znepřátelených států.

Konkrétně se jedná o články 5 až 22 a článek 24, upravující například pravidla pro stálou provozovnu, licenční poplatky, úroky, podíly na zisku, majetek či příjmy z mezinárodní dopravy.

S odkazem na diplomatickou nótu a sdělení Ministerstva zahraničních věcí ČR vydalo Ministerstvo financí ve finančním zpravodaji č.10/2023 Sdělení ke smlouvě mezi vládou ČR a Ruskou federací o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňového úniku v oboru daní z příjmu a z majetku (Sdělení), ve kterém deklaruje, že ode dne 29. září 2023 došlo k vnitrostátním účinkům přerušení provádění předmětných článků i ze strany ČR.

Ministerstvo financí ve Sdělení dále uvádí, že přestože Ruská federace výslovně nepřerušila provádění článků 23 (vyloučení dvojího zdanění) a 25 (řešení případů dohodou), má za to, že přerušení výše uvedených článků (5 až 22 a 24) má přímý dopad i na ně. Tedy že „nemůže nastat situace, kdy by ode dne přerušení provádění předmětných článků Smlouvy jedna smluvní strana Smlouvy byla povinna vylučovat dvojí zdanění podle článku 23 Smlouvy, jelikož příjem či majetek nemohl být zdaněn v druhém smluvním státě „podle ustanovení této smlouvy“, respektive „v souladu s ustanovením této smlouvy“, jak uvádí článek 23 Smlouvy“.

A jaký bude praktický dopad na jednotlivé společnosti?

V případě transakcí mezi českými a ruskými daňovými rezidenty tak budou výplaty příjmů daňovým nerezidentům nyní zdaněny ve státě zdroje vždy podle sazeb stanovených platnou národní legislativou, a to bez případné možnosti snížení sazby daně dle jednotlivých článků smlouvy či nezdanění z titulu, že právo na zdanění má pouze druhý smluvní stát. Ve výsledku tak může v těchto případech často docházet k efektivnímu dvojímu zdanění téhož příjmu ve dvou státech.

Kontaktní osoba