Možnost ukončení exekucí – milostivé léto 2021

9. listopadu 2021 | Doba čtení: 3 Min

V posledních dnech se ve veřejném prostoru často mluví o tzv. milostivém létě jako možné výhodě pro dlužníky. Pojďme si tedy říci, o co se jedná.

Dne 28. října začalo běžet tříměsíční období, během kterého mohou být snadněji ukončeny exekuce plynoucí z veřejnoprávních dluhů. To se týká až čtvrt milionu lidí a několika stovek tisíc exekucí. Pokud dlužníci v období od 28. října 2021 do 28. ledna 2022 splatí jistinu svého dluhu navýšenou o náklady na ukončení exekučního řízení ve výši 750 Kč plus DPH z této částky (tedy 907,50 Kč), bude jejich exekuce ukončena. Cílem milostivého léta je pomoci dlužníkům zbavit se dluhů z minulosti, které často během let narostly do nezvladatelných rozměrů.

Využití milostivého léta má však několik podmínek. Jak již bylo zmíněno výše, exekuce musí mít svůj původ ve veřejnoprávním dluhu. Jedná se tedy o dluhy vůči státní správě, vůči obcím, zdravotním pojišťovnám, státním podnikům nebo podnikům s většinovou majetkovou účastí státu, České televizi nebo dopravním podnikům. Dlužníkem musí být fyzická osoba a nesmí být v oddlužení (insolvenci). Zároveň musí být exekuce vykonávána soudním exekutorem (nejedná se tedy o daňové nebo správní exekuce) a nesmí se jednat o exekuce spojené s peněžitými tresty, majetkový sankcemi uloženými v trestním řízení pro úmyslný trestný čin nebo pohledávkami na náhradu škody způsobené úmyslným porušením právní povinnosti. Exekuce nesmí plynout ani z dluhů na výživném.

Dlužník, který se rozhodne milostivého léta využít, musí nejprve zjistit aktuální výši jistiny svého dluhu. Její současná výše se nemusí shodovat s výší původního dluhu, pokud byla část exekucí již uhrazena. Tuto částku navýšenou o náklady na ukončení exekuce musí zaplatit dlužník na účet exekutora nejpozději do 28. ledna 2022. Exekutor musí být také informován, že dlužník využívá milostivého léta. Po splnění těchto podmínek exekutor ukončí exekuci.

Dlužníkům lze jedině doporučit, aby začali jednat co nejdříve. Vzhledem k celkovému počtu exekucí, o které se jedná, budou exekutoři pravděpodobně velmi přetíženi a vyčíslení aktuální výše jistiny může nějakou dobu trvat. Zároveň je nutné nezapomenout informovat exekutora o využití milostivého léta, jak bylo zmíněno již výše. Pokud toto dlužník výslovně neuvede, hrozí, že bude platba použita jako běžná splátka exekuce a k jejímu ukončení nedojde.

Závěrem je nutné zmínit, že do milostivého léta se nezapočítávají exekuční srážky, ale pouze dobrovolné splátky. Nepřihlíží se ani k platbám vykonaným před nebo po tomto období.

Kontaktní osoba