Máte povinnost sestavit konsolidovanou účetní závěrku?

2. června 2023 | Doba čtení: 3 Min

Konsolidovaná účetní závěrka se sestavuje za skupinu podniků, které jsou majetkově propojené; cílem je vykázat výstupy několika společností, jako by se jednalo o jednu společnost.

Skupina podniků se skládá z ovládající osoby (konsolidující jednotky) a ovládaných osob, tedy konsolidovaných, které zákon o účetnictví třídí na malé, střední a velké skupiny. Povinnost sestavit konsolidovanou účetní závěrku pak mají skupiny střední a velké. Pro toto třídění zkoumáme tři kritéria, hodnotu aktiv, čistý obrat a průměrný přepočtený stav zaměstnanců.

Povinnost sestavit konsolidovanou účetní závěrku mají takové skupiny, které na konsolidovaném základě překračují k rozvahovému dni alespoň dvě ze tří kritérií:

  • aktiva celkem (netto) vyšší než 100 mil. Kč;
  • roční úhrn čistého konsolidovaného obratu vyšší než 200 mil. Kč;
  • průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců vyšší než 50.

Konsolidovaný základ znamená provedení všech konsolidačních úprav, například vyloučit všechny vzájemné transakce, zobrazit konsolidační rozdíly a další úpravy. Z tohoto vyplývá, že pro to, aby společnost mohla rozhodnout, zda do povinnosti konsolidace spadá, musí nejprve konsolidaci sestavit. Nový zákon o účetnictví přinese v tomto posuzování významnou změnu, kdy kritéria budou jednak zvýšena, jednak se budou vyhodnocovat prosté součty.

Existují výjimky z povinnost sestavit konsolidaci, jednou z nich je například skupina podniků v rámci České republiky, která je zároveň zahrnuta ve vyšším konsolidačním celku v rámci EU. V této situaci neplatí povinnost sestavovat vlastní konsolidovanou účetní závěrku za území ČR. V tomto případě ale musí společnost zajistit přeložení konsolidované závěrky do českého jazyka a její zveřejnění.

Účetní jednotka dále do konsolidace zahrnuta být nemusí, a to zejména v případě, kdy

  • není možné získat informace o ovládané společnosti,
  • ovládající společnost drží podíly na ovládané společnosti pouze za účelem prodeje,
  • ovládající společnost ovládá jen nevýznamné podniky, a tedy by se její konsolidovaná účetní závěrka nelišila od individuální účetní závěrky, nebo
  • ovládající společnost nemá možnost výkonu hlasovacích práv na ovládané společnosti.

Konsolidující účetní jednotka je povinna včas sdělit účetním jednotkám zahrnutým do konsolidace, že budou konsolidovány. Současně jim sdělí informaci o vymezení konsolidačního celku a určí, které účetní záznamy a ostatní dokumenty jsou povinny tyto účetní jednotky poskytnout konsolidující účetní jednotce pro sestavení konsolidované účetní závěrky.

Konsolidující účetní jednotka je povinna vyhotovit konsolidovanou výroční zprávu a zajistit její ověření auditorem. Konsolidovaná výroční zpráva obsahuje informace o konsolidačním celku, účetních jednotkách pod společným vlivem a účetních jednotkách přidružených.

Kontaktní osoba