DPH u zpětného leasingu

8. června 2022 | Doba čtení: 4 Min

Předmětem posledních dvou jednání Koordinačního výboru Komory daňových poradců se zástupci Finanční správy ČR byly i dva příspěvky[1] týkající se uplatnění DPH u zpětného finančního leasingu. Cílem předkladatelů těchto příspěvků bylo sjednotit správní praxi. Ačkoliv Soudní dvůr EU vydal již před třemi lety rozsudek ve věci C-201/18 Mydibel, ve kterém byl zpětný leasing klasifikován jako jediná transakce, v českém prostředí se ke zpětnému leasingu ve většině případů přistupovalo jako ke dvěma transakcím.

Konkrétně v případě zpětného leasingu dochází k tomu, že původní vlastník věci prodá tuto věc kupujícímu – leasingové společnosti, která tuto věc původnímu vlastníkovi pronajme zpět prostřednictvím finančního leasingu (se sjednaným odkupem věci po určité době). V případě správní praxe tak byl finanční leasing považován za zdanitelné dodání zboží ze strany původního vlastníka, po kterém následovalo zdanitelné dodání zboží v podobě finančního leasingu ze strany nového nabyvatele věci (leasingové společnosti). Soudní dvůr však ve výše zmiňovaném rozsudku Mydibel dospěl k závěru, že nedochází k dodání zboží mezi zúčastněnými stranami, jelikož věc má stále v držení původní vlastník a nepřechází ekonomické vlastnictví mezi stranami. Dle Soudního dvora je tak předmětem transakce primárně získání finančních prostředků původním vlastníkem, a proto se má jednat o jedinou transakci v podobě poskytnutí finanční služby (půjčky) ze strany leasingové společnosti, která je ale osvobozena od DPH bez nároku na odpočet DPH.

Během předmětných jednání Generální finanční ředitelství potvrdilo, že by se v rámci správní praxe do budoucna mělo postupovat v souladu se závěry Soudního dvora EU, tedy finanční leasing považovat jednotně za jedinou transakci v podobě poskytnutí finanční služby dle § 54 odst. 1 písm. c) ZDPH (půjčky). Bylo odsouhlaseno, že za finanční službu se považuje až zpětný leasing u smluv uzavřených po 29. březnu 2022. Tím bude stará správní praxe zachována na smlouvy dříve uzavřené, které považovaly finanční leasing za dvě transakce pro účely DPH (ani u jednoho z původních dodání zboží by nebylo možné dle nového výkladu uplatnit nárok na odpočet DPH).

V rámci druhého příspěvku pak byla řešena situace, kdy dojde k předčasnému ukončení leasingové smlouvy z důvodu jejího neplnění ze strany původního vlastníka a leasingová společnost pronajímanou věc odebere a následně ji zpeněží za účelem uspokojení svých pohledávek. V takovém případě bylo odsouhlaseno, že se bude jednat o zdanitelné dodání zboží ze strany původního vlastníka (nájemce), který bude v praxi povinen vystavit vůči leasingové společnosti daňový doklad zpravidla na částku, za kterou byl předmět pronájmu zpeněžen. V případě, že původní vlastník a leasingová společnost budou plátci DPH, tak dodání zboží leasingové společnosti bude předmětem režimu přenesené daňové povinnosti dle § § 92ea písm. a) ZDPH a DPH odvede leasingová společnost namísto původního vlastníka (nájemce).

Závěrem si dovolujeme upozornit, že závěry předmětných příspěvků se nedotýkají pouze leasingových společností, ale za splnění podmínek v nich uvedených jsou obecně aplikovatelné, tedy se mohou týkat např. i subjektů podnikajících v oblasti nemovitostí. S ohledem na dopady nejen v oblasti nároku na odpočet DPH, ale například i v otázce stanovení krátícího koeficientu doporučujeme předmětné problematice věnovat zvýšenou pozornost.

V případě dotazů nebo potřeby posouzení vaší konkrétní situace neváhejte kontaktovat Filipa Oudese nebo Janu Jirmáskovou, e-mail: filip.oudes@tpa-group.cz, jana.jirmaskova@tpa-group.cz.

[1] Příspěvek č. 592/23.03.22 Uplatňování daně z přidané hodnoty u vybraných transakcí finančního leasingu ze dne 29. března 2022 a č. 596/18.05.22 Uplatňování daně z přidané hodnoty u předčasného ukončení zpětného finančního leasingu ze dne 18. května 2022.

Kontaktní osoba