Daňová podpora zajištění na stáří po 1. lednu 2024

7. března 2024 | Doba čtení: 5 Min

V prosinci 2023 jsme vás v našem newsletteru informovali o připravovaných změnách v oblasti daňové podpory zajištění na stáří. Připravované změny vešly v zákon od 1. ledna 2024 a týkají se následujících oblastí:

  • produkty spoření na stáří, které již známe,
  • nově zavedený dlouhodobý investiční produkt (dále jako „DIP“) a
  • pojištění dlouhodobé péče.

Základní pravidla daňové podpory – produkty spoření na stáří

Daňová podpora produktů spoření na stáří včetně DIP má motivovat k jejich dlouhodobému využívání. Proto se u všech těchto produktů od 1. ledna 2024 zavedlo obecné pravidlo, že pro využití daňové podpory musí být sjednána výplata nejdříve po uplynutí 120 kalendářních měsíců od vzniku produktu a nejdříve v roce, ve kterém poplatník dosáhne 60 let věku. Uvedené pravidlo se vztahuje na smlouvy uzavřené po 1. lednu 2024. S ohledem na charakter jednotlivých produktů spoření na stáří zákon dále stanovuje upřesnění podmínek u některých produktů, aby byly považovány za daňově podporované. Např. u doplňkového penzijního spoření je stanovena odlišná minimální věková hranice, a to dosažení věku o 5 let nižšího, než je důchodový věk daného poplatníka.

Příspěvky poplatníka

Nově daňová podpora spočívá v možnosti odečíst si u poplatníka v úhrnu roční příspěvky od základu daně až do výše 48 000 Kč, a to bez ohledu na to, v jakém poměru poplatník přispíval do konkrétního produktu. Prvně bude takto stanovený limit možné použít v přiznání k dani nebo v ročním zúčtování za rok 2024 a platí jak pro nové, tak pro stávající smlouvy.

Příspěvky zaměstnavatele

Jako doposud může zaměstnavatel přispívat na produkty spoření na stáří svým zaměstnancům (nově také na DIP a na pojištění dlouhodobé péče), přičemž do úhrnné roční výše 50 000 Kč se jedná u zaměstnance o osvobozený příjem, který nepodléhá ani zdanění a ani odvodům na sociální a zdravotní pojištění. To však platí pouze v případě, když daný produkt splňuje podmínky pro daňovou podporu.

DIP

Novinkou mezi daňově podporovanými produkty spoření na stáří je DIP, který zahrnuje investiční nebo spořicí produkty, které napomáhají zabezpečení na stáří. Jedná se např. o investice do akcií, dluhopisů či podílových fondů.  Smlouvy o investování či spoření uzavřené do konce roku 2023 nelze považovat automaticky za DIP. Ten lze uzavřít až od 1. ledna 2024.

DIP mohou poskytovat banky, spořitelní a úvěrní družstva, obchodníci s cennými papíry, investiční společnosti, samosprávné investiční fondy, obdobná zahraniční osoba oprávněná poskytovat své služby v České republice. Musí se jednat o instituci zapsanou v seznamu poskytovatelů DIP u ČNB.

Produkty se státním příspěvkem

U produktů se státním příspěvkem (penzijní připojištění, doplňkové penzijní spoření) dochází od 1. července 2024 k navýšení maximální měsíční částky, od které náleží státní příspěvek. Nově si tak budete moci odečíst od základu daně pouze tu část příspěvku, která převyšuje měsíční částku 1.700 Kč, za kterou bude náležet maximální výše měsíčního státního příspěvku 340 Kč.

Dále upozorňujeme, že pokud Vám již byl přiznán starobní důchod, tak počínaje rokem 2024 ztrácíte nárok na státní příspěvek. Pokud si však i nadále chcete přispívat, lze si odečíst od základu daně výši příspěvků dle výše uvedených pravidel.

Životní pojištění

Zákon uvádí, jaké pojištění je považováno za soukromé životní pojištění, které lze zařadit mezi daňové podporované produkty spoření na stáří. Kromě obecných pravidel platných pro všechny nově uzavřené produkty na stáří došlo k prodloužení požadavku na délku pojistné doby v případě pojištění pro případ dožití, u kterých je sjednaná pevná pojistná částka, a to:

  • při sjednání pojistné částky nejméně 40 tis. Kč musí činit pojistná doba alespoň 10 let a nejvýše 20 let (do konce roku 2023 byla doba od 5 do 15 let),
  • při sjednání pojistné částky alespoň 70 tis. Kč musí činit pojistná doba více než 20 let (dříve alespoň 15 let).

Pojištění dlouhodobé péče

Nově je mezi daňově podporované produkty zavedené i pojištění dlouhodobé péče, které představuje pojištění, jehož pojistnou událostí je závislost pojistníka nebo jeho osoby blízké na pomoci jiné fyzické osoby při zvládání základních životních potřeb. Musí se přitom jednat o stupeň závislosti III nebo IV podle zákona upravujícího sociální služby. Poplatník, který je pojistníkem u takového pojištění, může využít daňovou podporu i na tento produkt, tj. uhrazené příspěvky si může odečíst od základu daně a také mu na toto pojištění může přispívat i jeho zaměstnavatel, jak uvádíme výše. Jedná se o nový produkt, který v minulosti na trhu neexistoval.

V článku uvádíme základní informace k nové úpravě daňové podpory zajištění na stáří. V případě dalších dotazů se na nás neváhejte obrátit, rádi Vám poskytneme naše poradenství.

Kontaktní osoba