Business Consulting

| Doba čtení: 3 Min

Náš tým poradců s dlouholetou praxí Vám pomůže zvýšit finanční výkonnost společnosti, uskutečnit revitalizaci Vašeho podniku nebo v případě potřeby projít řízeným procesem reorganizace. Pomůžeme Vám s analýzou společností, identifikací slabých míst a navrhneme transparentní změny vedoucí k vyšší efektivitě, lepší motivaci zaměstnanců a zvýšení důvěryhodnosti u věřitelů.

Služby pro vlastníky a vrcholový management firem

Zvyšování efektivity ve fungování firmy je kontinuálním procesem. Nejvhodnějším okamžikem k provedení změn v podniku bývá období stagnace a to jak z důvodu recese trhu, tak i v rámci porovnání s regionální konkurencí. Pomůžeme Vám rychle identifikovat oblasti, ve kterých se můžete zlepšovat, navrhnout a zavést úsporná opatření, provést změny procesů a realizovat ozdravná opatření.
Výhody plynoucí z naší spolupráce můžete využít i v rámci koncernového uspořádání nebo po nákupu firem, kdy efektivní centralizací vybraných činností dosáhnete rychle plánované finanční efekty.

Služby pro věřitele a poskytovatele zajištění

Pokud potřebujete ověřit bonitu Vaší pohledávky nebo zajistit monitoring nad finančním vývojem dlužníka a realizací opatření vedoucích ke stabilizaci ekonomiky, provedeme pro Vás revizi obchodně finančního plánu (tzv. business review). Posoudíme reálnou kvalitu Vašeho zajištění. Nezávisle posouzený plán prezentovaný dlužníkem Vám pomůže nastavit správnou obchodní a kreditní politiku. Nastavíme průběžný monitoring vývoje zvolených ukazatelů, pracovního kapitálu a cash flow.

Restrukturalizace bankovních klientů

Vyjadřujeme náš nezávislý odborný názor na stav podnikatelských aktivit bankovních klientů a jejich další životaschopnost. Reálně posoudíme možnosti řešení problematického stavu cash flow firmy. To otvírá prostor k překlenutí krize důvěry a obnovu dobrých vztahů mezi klientem a bankou. Pokud je potřebné provést restrukturalizaci firmy a uskutečnit nepříjemná rozhodnutí, jsme připraveni v koordinaci se spolupracujícími krizovými manažery k jejich realizaci.

Pro naše klienty poskytujeme následující služby:

 • posouzení stavu podniku a identifikace problematických oblastí;
 • v koordinaci s vlastníky a vrcholovým managementem realizace konkrétních opatření zvyšujících efektivitu fungování a výkonnost firmy;
 • návrh změn podnikové struktury s transparentním vymezením kompetencí a odpovědností;
 • nastavení efektivního controllingu, který umožní řízení společnosti či jednotlivých oddělení na základě finančních výsledků;
 • návrh reorganizace prodejního úseku s ohledem na strategický plán podniku:
  – stanovení prodejních cílů a aktivit,
  – navržení vhodné obsluhy zákazníků,
  – analýza komunikace s útvary výroby, nákupu a controllingu,
  – revize kreditní politiky společnosti;
 • návrh centralizace vybraných ekonomických agend;
 • finanční restrukturalizace:
  – změna struktury cizích zdrojů – dodavatelé, úvěry, leasing, factoring,
  – získání dalšího provozního kapitálu;
 • návrh nastavení transparentních podmínek a procesů v nákupu strategických surovin a režijního materiálu;
 • poradenství při prodeji problematických pohledávek alt. jejich lepší zajištění;
 • poradenství při prodeji zbytného majetku (divestice);
 • monitoring pracovního kapitálu a kolaterálů a reporting vůči financujícím institucím a poskytovatelům zajištění (např. úvěrovým pojišťovnám);
 • revitalizace a poradenství při insolvenci:
  – zpracování reorganizačního plánu,
  – navržení revitalizačních opatření,
  – zavedení krizového řízení,
  – dohled nad revitalizačními opatřeními.

Podívejte se na další služby v oblasti poradenství, které poskytujeme.

Kontaktní osoba