Zveřejněn text nového zákona o účetnictví

5. února 2024 | Doba čtení: 3 Min

Ministerstvo financí ČR zveřejnilo v pondělí 15. ledna 2024 dlouho očekávaný návrh nového zákona o účetnictví, který má nahradit ten stávající z roku 1991. O přípravě a obsahu nového zákona jsme vás v minulosti již informovali v našich vydáních Newsletteru (únor 2023, březen 2023, květen 2023, červen 2023).

Zveřejněný návrh zákona je doplněn o důvodovou zprávu a naleznete ho na ODok Portál – VeKLEP – Návrh zákona o účetnictví.

Důvody pro přijetí nového zákona jsou shrnuty v úvodu důvodové zprávy. Hlavním úkolem moderního finančního účetnictví je věrně zobrazit ekonomickou situaci účetní jednotky a připravit informace pro objektivní předvídání vývoje účetních jednotek v budoucnosti. Účetnictví by tedy mělo poskytovat informace o finanční situaci, finanční výkonnosti a změnách finanční situace účetní jednotky.

Aby byl tento úkol účetnictví naplněn, je nutné se odklonit od dosavadní účetní regulace, která klade důraz na řádné účtování, k novému přístupu, který za prioritní považuje účetní výkaznictví.

Návrh zákona nově legislativně zakotvuje koncepční rámec účetnictví jako soubor norem představující základní východiska právní úpravy účetnictví jako celku.

V tuto chvíli za nejzajímavější považujeme upozornění na nové hranice pro zatřídění do kategorií účetních jednotek a změny v povinnosti auditu účetní závěrky.

Nový zákon o účetnictví nadále používá kategorizaci účetních jednotek na mikro, malé, střední a velké. Byla však do něho zapracována povinná valorizace limitů stanovená směrnicí EU, takže nově budou stanoveny tyto hranice:

 

Účetní jednotky Aktiva celkem v mil. Kč Roční úhrn čistého obratu v mil. Kč Počet zaměstnanců
Aktuálně Nový zákon Aktuálně Nový zákon Aktuálně Nový zákon
Mikro 9 11 18 22 10 10
Malé 100 120 200 240 50 50
Střední 500 600 1 000 1 200 250 250
Velké Nad 500 Nad 600 Nad 1 000 Nad 1 200 Nad 250 Nad 250

 

Nově jsou v zákoně definovány i pojmy aktiva celkem a čistý obrat. Aktivy celkem se pro účely účetnictví rozumí úhrn účetní hodnoty aktiv zjištěný z rozvahy. Ročním úhrnem čistého obratu se pro účely účetnictví rozumí podíl čistého obratu účetní jednotky a počtu započatých kalendářních měsíců, po které trvalo účetní období, vynásobený 12. Průměrným počtem zaměstnanců se pro účely účetnictví rozumí průměrný přepočtený evidenční počet zaměstnanců podle metodiky Českého statistického úřadu.

Nově je také definována povinnost auditu účetní závěrky, a to pro řádné účetní závěrky a mezitímní účetní závěrky sestavované jednorázově, jejichž sestavení vyžaduje zákon. Tato povinnost je uložena pro střední a velké účetní jednotky a pro mateřskou entitu, která sestavuje konsolidovanou účetní závěrku.

V dalších vydáních našeho Newsletteru rozebereme další novinky v novém zákoně o účetnictví.

Kontaktní osoba