Zprávy o udržitelnosti

4. září 2023 | Doba čtení: 3 Min

Na konci roku 2022 byla přijata nová Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/2464 (Corporate Sustainability Reporting Directive – dále jen „směrnice CSRD“), která upravuje podávání zpráv o udržitelnosti. Tato zavedla podrobnější požadavky na zveřejňování informací týkajících se otázek udržitelnosti v oblasti environmentální, sociální, lidských práv a také v oblasti řízení podniků. V této souvislosti došlo ke změně terminologie, původně používaný termín „nefinanční informace“ je nahrazen pojmem „informace týkající se udržitelnosti“.

Na evropskou legislativu reaguje vláda České republiky, která do konsolidačního balíčku zahrnula mimo jiné novelu zákona o účetnictví regulující tuto oblast. Přidaná ustanovení zavádějí do zákona o účetnictví novou povinnost sestavovat zprávu o udržitelnosti a konsolidovanou zprávu o udržitelnosti, čímž se do českého právního řádu transponuje směrnice CSRD. Dosavadní část osmá zákona o účetnictví, která upravovala uvádění nefinančních informací, se navrhuje nahradit novým zněním upravujícím právě podávání zpráv o udržitelnosti. Novela obsahuje jasné vymezení účetních jednotek, které zprávu o udržitelnosti budou mít povinnost sestavit, stejně jako povinné informace, které zpráva musí obsahovat. Pod pojem „udržitelnost“ se zahrnují otázky týkající se životního prostředí, sociálních, lidských práv a jejich dodržování, správy a řízení, zaměstnanců a boje proti korupci a úplatkářství.

V první fázi se povinnost sestavit zprávu o udržitelnosti vztahuje na účetní jednotky splňující následující kritéria:

a) je obchodní korporací,

b) je subjektem veřejného zájmu,

c) byla by velkou účetní jednotkou, i kdyby nebyla subjektem veřejného zájmu, a

d) k rozvahovému dni překročila kritérium průměrného počtu 500 zaměstnanců za účetní období.

Tyto účetní jednotky mají povinnost vyhotovit zprávu o udržitelnosti poprvé za účetní období začínající 1. ledna 2024.

Pro ostatní účetní jednotky by měla být právní úprava součástí nového zákona o účetnictví.

Mezi zveřejněné informace týkající se udržitelnosti se mimo jiné řadí popis obchodního modelu a strategie podniku, informace ohledně časově ohraničených cílů souvisejících s otázkami udržitelnosti, snížení emise skleníkových plynů, popis pokroku. Dále by měly zahrnovat informaci, jak se správní, řídící a dozorčí orgány společnosti zapojují do splnění cílů, popis rizik pro podnik spojených s otázkami udržitelnosti a také zvedené politiky podniku ve vztahu k otázkám udržitelnosti.

Malé a střední podniky budou moci zprávy o udržitelnosti omezit na podávání informací ve stručnějším rozsahu. Ten by měl obsahovat zejména vymezení obchodního modelu a strategie podniku, skutečné a potencionální nepříznivé dopady daného podniku na otázky udržitelnosti a definici přijatých opatření, která by měla tyto dopady snižovat nebo úplně eliminovat.

Tyto zprávy musí být ověřeny auditorem nebo jiným nezávislým poskytovatelem ověřovacích služeb. Konsolidační balíček zahrnuje taktéž novelu Zákona o auditorech, která povinnost ověřit zprávu o udržitelnosti auditorem definuje. Současně jsou zmíněny podmínky ověření, stejně jako forma zprávy auditora o ověření zprávy o udržitelnosti.

Kontaktní osoba