Znáte aktuální trendy v oblasti kontrol převodních cen?

2. května 2024 | Doba čtení: 3 Min

Generální finanční ředitelství (GFŘ) zveřejnilo tiskovou zprávu, která se věnuje oblasti převodních cen. GFŘ jejím prostřednictvím upozorňuje na praktiky, se kterými se Finanční správa v ČR nejčastěji setkává, a současně uvádí statistiku daňových kontrol souvisejících s převodními cenami.

Netýká se tato oblast i vás?

Podle Finanční správy se nadnárodní skupiny v ČR stále častěji uchylují ke komplexním strategiím v oblasti převodních cen s cílem minimalizovat své daňové povinnosti. Tato praxe, která často zahrnuje fiktivní či pod/nadhodnocené transakce mezi mateřskými a dceřinými společnostmi, významně snižuje daňový základ v ČR a v důsledku toho také příjmy do státního rozpočtu. Kromě přesunu základu daně do jiných jurisdikcí dochází také k narušení rovnováhy v konkurenčním prostředí.  Z těchto důvodů se Finanční správa na oblast převodních cen stále častěji zaměřuje, a dochází tak k četnějším a detailnějším kontrolám ze strany správce daně. Následující tabulka zobrazuje statistiku daňových kontrol v oblasti převodních cen v ČR za poslední roky.

Rok Počet ukončených daňových šetření v oblasti převodních cen Doměřená daň
(v mil. Kč)
Zvýšení základu daně

(v mil. Kč)

Snížení daňové ztráty

(v mil. Kč)

2020 249 1 362 7 010 851
2021 437 605 2 529 908
2022 614 1 039 4 784 1 114
2023 570 724 5 808 1 169

Zdroj: Finanční správa

Mezi důvody následného doměření daně v oblasti převodních cen patří například neschopnost společnosti prokázat daňovou uznatelnost nákladů na přijaté vnitroskupinové služby v takové míře, v jaké to Finanční správa požaduje, tedy (i) v jakém rozsahu byly služby poskytnuty, (ii) jaký z nich plynul užitek a zda (iii) související odměna nebyla pod/nadhodnocená.

Finanční správa dále uvádí, že se aktuálně zaměřuje také na přeprodávání reklamních služeb a zpětné licencování nehmotného majetku jeho původnímu vlastníkovi.

Nejen proto, že státní orgány intenzivněji sledují a kontrolují oblast převodních cen, je stále důležitější, aby společnosti samy aktivně monitorovaly a správně nastavovaly své transakce se spojenými osobami.

Je důležité zdůraznit, že se daná problematika netýká pouze výrobních podniků, ale téměř všech sektorů, včetně bank a pojišťoven. Určující je, zda daná společnost uskutečňuje transakce se spojenou osobou, přičemž se nemusí jednat pouze o přeshraniční transakce, ale i o tuzemské.

Pokud realizujete transakce se spojenými osobami, doporučujeme prověřit nastavení převodních cen, a předejít tak případným komplikacím v průběhu daňové kontroly. Ze zkušeností doporučujeme mít zpracovanou dokumentaci k převodním cenám a postupovat v jejím souladu. Zatímco české právní předpisy nepožadují povinně po poplatnících disponovat dokumentací k převodním cenám (na rozdíl například od Slovenska a dalších sousedních zemí), její přítomnost při daňových kontrolách představuje velkou výhodu. Rádi vám budeme v této oblasti nápomocni.

Kontaktní osoba