Změny ve zdanění fyzických osob v konsolidačním balíčku

6. listopadu 2023 | Doba čtení: 3 Min

Změny v osvobozených příjmech

U některých příjmů fyzických osob, které jsou osvobozeny od zdanění, a to plně nebo částečně, konsolidační balíček zavádí nové limity pro jejich osvobození.

Doposud plně osvobozené příjmy nově osvobozené pouze do 50.000 Kč

U vybraných příjmů, které jsou v současnosti zcela osvobozeny od zdanění, se zavádí limit 50.000 Kč ročně za jednotlivý druh příjmu. Například se jedná o:

  • příspěvek fyzické osobě poskytovaný podle zákona upravujícího stavební spoření a státní podporu stavebního spoření,
  • kurzový zisk při směně peněz z účtu vedeného v cizí měně, nejedná-li se o účet zahrnutý v obchodním majetku (přičemž kurzové ztráty mohou být započítány jako výdaj).

Změna limitů pro osvobozené příjmy

Pod výše uvedenou hranici 50.000 Kč by měly spadat také příjmy, které v současnosti podléhají jinému limitu pro osvobození:

  • ceny z veřejné soutěže, včetně reklamní či sportovní soutěže (namísto dosavadních 10.000 Kč),
  • výhry z loterie a tomboly a z hazardních her (namísto dosavadního 1 milionu Kč),
  • příjmy z příležitostné činnosti a příležitostného nájmu movitých věcí, ze zemědělské výroby a lesního a vodního hospodářství, které nejsou provozovány podnikatelem, a z provozu výroben elektřiny, ke kterému není vyžadována licence udělovaná Energetickým regulačním úřadem (namísto dosavadních 30.000 Kč),
  • bezúplatné příjmy nabyté příležitostně v úhrnu do 50.000 Kč od téhož poplatníka (namísto dosavadních 15.000 Kč).

Snížení hranice pro progresivní zdanění příjmů fyzických osob

Zdanitelné příjmy fyzických osob jsou zdaňovány 15 % nebo 23 %, a to dle výše zdaňovaných příjmů. V současnosti jsou na roční bázi zdaňovány příjmy do 48násobku průměrné mzdy (což pro rok 2023 představuje částka 1.935.552 Kč) sazbou 15 % a příjmy nad tuto hranici již 23 %. Od roku 2024 by se měla tato hranice na roční bázi snížit na 36násobek průměrné mzdy.

Nová oznamovací povinnost pro fyzické osoby

Nová oznamovací povinnost se týká fyzických osob, které v daném roce nebo v roce bezprostředně předcházejícím vykonávaly samostatně výdělečnou činnost a které v daném roce nemají daňovou povinnost. Tuto skutečnost musí ohlásit správci daně ve lhůtě pro podání daňového přiznání za daný rok.

Tato povinnost nevzniká poplatníkovi, kterému v daném roce či v bezprostředně předcházejícím roce plynuly pouze příjmy, které:

  • nejsou předmětem daně,
  • jsou od daně osvobozené, nebo
  • podléhají srážkové dani.
Kontaktní osoba