Změny v oznámení o příjmech plynoucích do zahraničí od roku 2021

28. ledna 2021 | Doba čtení: 2 Min

S účinností od 1. 1. 2021 byl zákonem 609/2020 Sb. novelizován §38da zákona o daních z příjmů („ZDP“), tedy paragraf, který do ZDP zavedl povinnost podávat oznámení o příjmech plynoucích do zahraničí („Oznámení„) i na příjmy, kde se reálně daň nesráží, ať už kvůli aplikaci smlouvy o zamezení dvojímu zdanění, či díky osvobození příjmu od srážky dle ZDP.

Tato novela zavádí dvě zásadní změny:

Limit 300 000 Kč

Oznámení se bude nově podávat o takových příjmech, které jsou od daně osvobozeny či nepodléhají zdanění v ČR, pouze pokud za kalendářní měsíc souhrnná hodnota daného typu příjmu vyplaceného vůči danému příjemci překročí limit 300 000 Kč. Jde tedy o navýšení původního měsíčního limitu, který činil 100 000 Kč.

Lhůta pro podání Oznámení do 31. ledna následujícího roku

Druhou zásadní změnou je změna lhůty pro podání Oznámení, potažmo periodicity, ve které se Oznámení podává. Dle původního ustanovení se lhůta pro podání Oznámení řídila lhůtou, která by byla použita pro sražení daně, pokud by daný příjem srážce podléhal.

Nově bude Oznámení podáváno ročně, a to do 31. 1. kalendářního roku následujícího po roce, ve kterém by byla daň z příjmu sražena, pokud by se z daného příjmu daň srážela. Mělo by tedy dojít k omezení administrativy s touto povinností spojené.

Stále však bude nutné podávat oznámení za daný typ příjmu (např. dividendy, úroky) a vůči danému příjemci zvlášť.

Tato novelizace se uplatní pro příjmy vyplacené/zaúčtované po 1. 1. 2021, a bude se tedy podle ní poprvé postupovat pro příjmy vyplacené/zaúčtované v lednu 2021. Příjmy, u nichž by hypotetická povinnost daň srazit nastala v prosinci 2020, tak musí ještě být zahrnuty v Oznámení dle starého režimu, podávaném do konce ledna 2021.

Kontaktní osoba