Změny v oblasti hmotného a nehmotného majetku v novele zákona o daních z příjmů

3. prosince 2020 | Doba čtení: 4 Min

Novela zákona o daních z příjmů je nyní připravena k projednání v Senátu, ovšem politické hrátky okolo zrušení superhrubé mzdy a další „úlety“ poslaneckých návrhů nám zaplavily mediální prostor. V současnosti je proto těžké komentovat připravované změny, protože nikdo netuší, jak výsledný balíček dopadne.

Dovolujeme si vás tedy upozornit jen na několik ustanovení týkajících se hmotného a nehmotného majetku, na kterých je shoda mezi odbornou veřejností i ministerstvem financí, nejsou v politické hře, a lze tedy očekávat jejich přijetí. Důvodem, proč tyto změny rozebíráme, je i to, že ustanovení týkající se hmotného majetku může poplatník na základě svého rozhodnutí uplatnit zpětně na zdaňovací období roku 2020.

Zvýšení limitu pro zatřídění do hmotného majetku

Pozměňovací návrhy zahrnují zvýšení limitní částky pro zařazení samostatných movitých věcí do kategorie hmotného majetku a pro technické zhodnocení hmotného majetku ze 40 tis. Kč na částku 80 tis. Kč.

Tuto změnu je možno použít na pořízený hmotný majetek od 1. 1. 2020 i na provedené technické zhodnocení po tomto datu (na základě rozhodnutí poplatníka). Pro všechny poplatníky platí na majetek pořízený po účinnosti zákona (plánovaná účinnost má být od 1. 1. 2021). Toto ustanovení přináší významnou výhodu pro poplatníky – fyzické osoby, kteří vedou daňovou evidenci. U nich uplatnění této změny zpětně pro rok 2020 bude znamenat pouze změnu v uplatnění realizovaného výdaje na pořízení majetku na výdaj jednorázově daňově uznatelný.

Pro poplatníky vedoucí podvojné účetnictví bude nutno změnit pravidla pro zatřídění do dlouhodobého hmotného majetku. Pokud chceme tedy uplatnit jednorázové výdaje na pořízení majetku, který jsme nakoupili a uvedli do užívání v průběhu roku 2020, pak musíme tomuto záměru přizpůsobit také účtování o tomto majetku. Tedy pokud účetní jednotka používala v roce 2020 v účetnictví limit pro zatřídění movitých věcí do dlouhodobého hmotného majetku ve výši 40 000 Kč, pak musí zpětně provést změnu limitu pro zatřídění do dlouhodobého hmotného majetku v účetnictví na 80 000 Kč (a stejný limit pro technická zhodnocení).

Mimořádné odpisy pro 1. a 2. odpisovou skupinu

Dalším z navržených bodů je zavedení mimořádných odpisů majetku v 1. a 2. odpisové skupině, který byl pořízen v období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2021. Jedná se o dříve platný § 30a stávajícího zákona. Majetek zařazený v 1. odpisové skupině je možno touto metodou odepisovat pouze 12 kalendářních měsíců (tedy odpisy budou zpravidla uplatněny ve dvou zdaňovacích obdobích) a majetek zařazený ve 2. odpisové třídě je možno touto metodou odpisovat 24 měsíců (odpisy budou tedy snižovat daňový základ ve třech zdaňovacích obdobích). Průběh odpisování bude takový, že 60% vstupní ceny bude odepsáno za prvních 12 měsíců, zbylých 40% vstupní ceny za dalších 12 měsíců.

Odpisy se na rozdíl od rovnoměrného nebo zrychleného odpisování stanoví s přesností na celé měsíce; přitom poplatník má povinnost zahájit odpisování počínaje následujícím měsícem po dni, v němž byly splněny podmínky pro odpisování.

Příklad výpočtu mimořádných odpisů

Akciová společnost koupila dne 2. 10. 2020 nový nákladní automobil za pořizovací cenu 3 000 000 Kč a v říjnu ho uvedla do užívání. Tento hmotný majetek je zatříděn do 2. odpisové skupiny a společnost zvažuje uplatnění nových mimořádných odpisů dle § 30a ZDP. Pro účetní účely bude nákladní automobil odpisován dle odpisového plánu rovnoměrně od měsíce následujícího po měsíci uvedení do užívání, a to po dobu 5 let (60 měsíců).

Výpočet mimořádných daňových odpisů

1) Za prvních 12 měsíců se uplatní odpisy rovnoměrně do výše 60 % vstupní ceny hmotného majetku:
1 800 000 : 12 měsíců = 150 000 měsíčně.

2) Za dalších bezprostředně následujících 12 měsíců se uplatní odpisy rovnoměrně do výše 40 % vstupní ceny hmotného majetku: 1 200 000 : 12 měsíců = 100 000 měsíčně.

Shrnutí daňových a účetních odpisů
Rok Roční daňové odpisy Daňová zůstatková cena Roční účetní odpisy Účetní zůstatková cena
2020 300 000 2 700 000 100 000 2 900 000
2021 1 700 000 1 000 000 600 000 2 300 000
2022 1 000 000 0 600 000 1 700 000
2023 0 0 600 000 1 100 000
2024 0 0 600 000 500 000
2025 0 0 500 000 0

Porovnáme-li mimořádné odpisy například se standardními rovnoměrnými, tak dopad do odvodové daňové povinnosti bude v roce 2020 sice o 5 700 Kč vyšší (díky zařazení majetku až v závěru roku), naopak v roce 2021 bude nižší o 196 175 Kč a v roce 2022 o 63 175 Kč.

Zrušení kategorie „nehmotný majetek“ v zákoně o daních z příjmů

Novela zákona obsahuje vypuštění kategorie „nehmotný majetek“ ze ZDP a zrušení daňového odpisování u nehmotného majetku. Nehmotný dlouhodobý majetek se bude nadále vyskytovat jako účetní kategorie a pro daňové účely budou uplatňovány jeho účetní odpisy jako daňově uznatelné výdaje.

Toto opatření by se mělo vztahovat na nově pořízený majetek po nabytí účinnosti novely ZDP.

Kontaktní osoba