Změny v Intrastat hlášeních pro rok 2022

3. ledna 2022 | Doba čtení: 6 Min

Na základě nařízení vlády č. 333/2021 Sb., kterým bylo implementováno nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2152 a prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1197, dochází s účinností k 1. 1. 2022 k několika významným změnám v oblasti Intrastatu a vykazování statických dat o zahraničním obchodě.

Zaprvé dochází ke změně terminologie a namísto dosavadních termínů odeslání a přijetí se budou používat termíny vývoz zboží do jiného členského státu EU (do zemí uvnitř EU) a dovoz zboží z jiného členského státu EU (ze zemí uvnitř EU).

Zjednodušené hlášení

Další novinkou je možnost vykazovat údaje Intrastatu zjednodušeně jedenkrát za rok, a to bez uvedení jednotlivých údajů o zboží, prostřednictvím tzv. zjednodušeného hlášení. To mohou podat zpravodajské jednotky, pokud jejich celková hodnota dovezeného nebo vyvezeného zboží nepřesáhla 20 mil. Kč v roce 2021 a tuto hodnotu nepřesáhne ani v roce 2022. Možnost podání zjednodušeného hlášení je zároveň podmíněna tím, že zpravodajská jednotka neobchoduje s komoditami uvedenými ve Sdělení Českého statistického úřadu („ČSÚ“) o seznamu zboží, které není určeno pro zjednodušené vykazování („Sdělení ČSÚ“; v době vydání tohoto příspěvku nebyla v předmětném Sdělení ČSÚ uvedena žádná komodita). Zjednodušené hlášení tak může využít zpravodajská jednotka, jejíž celková hodnota zboží se pohybuje mezi 12 až 20 mil. Kč v daném směru a zároveň neobchoduje s komoditami uvedenými ve Sdělení ČSÚ. V takovém případě zpravodajská jednotka namísto dvanácti výkazů za rok bude moci poslat pouze jediné hlášení pro daný směr vykazování.

Zjednodušené hlášení se pak případně vyhotovuje zvlášť za každý směr, tedy zvlášť za dovozené zboží a zvlášť za vyvezené zboží. Při využití zjednodušeného hlášení se v Intrastat hlášení uvádí jen směr pohybu zboží, referenční období a kód typu věty hlášení.

Zjednodušené hlášení lze podat na začátku roku 2022, a to ve lhůtě pro podání Intrastat hlášení za měsíc leden 2022, nebo v případě vzniku povinnosti vykazovat údaje Intrastatu v průběhu roku 2022 v termínu pro podání Intrastat hlášení za měsíc, ve kterém došlo k dosažení prahu ve výši 12 mil. Kč v daném směru. Použití zjednodušeného hlášení se celnímu úřadu nijak neoznamuje a k jeho využití je potřeba pouze odeslat zjednodušené hlášení přes příslušnou aplikaci.

Další měsíce zpravodajská jednotka neodesílá nová Intrastat hlášení, ale pouze si hlídá, zda nezačne obchodovat s komoditami uvedenými ve Sdělení ČSÚ nebo zda celková hodnota zboží nepřesáhne výši 20 mil. Kč pro daný směr. Pokud zpravodajská jednotka v průběhu roku přestane plnit podmínky pro použití zjednodušeného hlášení tím, že celková hodnota dovezeného nebo vyvezeného zboží přesáhne 20 mil. Kč nebo začne obchodovat s komoditami uvedenými ve Sdělení ČSÚ, tak tuto skutečnost celnímu úřadu též neoznamuje. Zpravodajská jednotka pouze začne od měsíce, ve kterém přestane plnit podmínky pro použití zjednodušeného hlášení, posílat standardní Intrastat hlášení v plném rozsahu, tedy s uvedením údajů o konkrétním zboží. Zpravodajská jednotka přitom nebude mít povinnost vykázat údaje o konkrétním zboží za předcházející období, po které bylo použito zjednodušené hlášení.

Pokud bude chtít zpravodajská jednotka využít zjednodušené hlášení i pro rok 2023 za předpokladu, že celková hodnota zboží dovezeného nebo vyvezeného nepřesáhla v roce 2022 výši 20 mil. Kč a zároveň nebude obchodovat s komoditami uvedenými ve Sdělení ČSÚ, tak bude zapotřebí znovu odeslat zjednodušené hlášení v termínu pro podání Intrastat hlášení za období leden 2023.

Zároveň si dovolíme upozornit na to, že pokud by zpravodajská jednotka v roce 2022 využila zjednodušené hlášení a současně by jí pro rok 2023 skončila povinnost podávat Intrastat hlášení z důvodu nedosažení prahu 12 mil. Kč v daném směru, tak konec vykazovací povinnosti bude muset zpravodajská jednotka písemně oznámit svému celním úřadu prostřednictvím formuláře zveřejněného na stránkách Celní správy ČR.

Další změny

Co se týče standardních Intrastat hlášení, kde se údaje o zboží uvádí v plném rozsahu, tak od 1. 1. 2022 se okruh těchto údajů rozšiřuje o zemi původu zboží a o daňové identifikační či obdobné číslo odběratele pro účely DPH v jiném členském státě EU v případě zboží vyváženého do jiného členského státu EU. Pokud odběratel nemá v členském státě EU, kam je zboží vyváženo, přiděleno daňové identifikační nebo obdobné číslo pro účely DPH nebo zpravodajská jednotka toto číslo nezná, tak se bude u tohoto údaje uvádět kód „QV123“.

Dále dochází ke změnám v kódech povahy transakce, kdy podrobné informace ke kódům používaným v roce 2022 můžete nalézt na stránkách ČSÚ (https://www.czso.cz/csu/czso/nove-kody-povahy-transakce).

Zároveň dochází k navýšení limitu u malých zásilek ze současných 200 EUR na 400 EUR. Stejně tak má dojít ke zjednodušení vykazování množství zboží v doplňkových jednotkách, které se bude po novu zaokrouhlovat stejným způsobem jako vlastní hmotnost zboží (tedy množství zboží menší než číslo 1 se uvede s přesností na tři desetinná místa a údaj o doplňkové měrné jednotce vyšší než číslo 1 se zaokrouhlí na celá čísla). Aplikace pro podávání Intrastat hlášení přitom umožní zadání nezaokrouhlených údajů a na základě předchozího odsouhlasení zaokrouhlení provede samotná aplikace.

Co se týče časových prodlev, tak pokud časová prodleva mezi faktickým dovozem nebo vývozem zboží a uskutečněním zdanitelného plnění ve smyslu DPH bude delší než dva kalendářní měsíce, tak takový dovoz nebo vývoz zboží se bude muset vykázat v Intrastat hlášení za měsíc, v němž se dovoz nebo vývoz fakticky uskutečnil.

Poslední významnou změnou je vykazování tzv. stoprocentních dobropisů. Pokud bude vystaven dobropis, kterým prodávající vrátí kupujícímu zpět celou uhrazenou cenu za dodané zboží, bez ohledu na to, zda-li se dobropis bude vztahovat na celou zásilku zboží nebo jen na některou její část, tak se v Intrastat hlášení původní údaje o zboží následně budou opravovat (původně uvedená hodnota zboží se sníží o hodnotu dobropisu nebo se daný řádek úplně smaže). Pokud by ale bylo Intrastat hlášení již předáno celnímu úřadu a celá zásilka zboží nebo i jen její část by se vracela zpět, tak by se údaje o zboží v tomto již podaném Intrastat hlášení dodatečně neopravovaly. V takovém případě by se vrácení zboží většinou vykázalo samostatně pod kódem transakce „21“.

Kontaktní osoba