Změny u zdanění nízkoemisních vozidel u zaměstnanců

25. července 2022 | Doba čtení: 2 Min

V souvislosti s novelizací zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů došlo s účinností od 1. července 2022 k zavedení odlišného způsobu zdanění nízkoemisních vozidel, která jsou zaměstnavatelem poskytována zaměstnancům pro služební i soukromé účely.

Za zdanitelný příjem se u zaměstnanců nebude považovat 1 % vstupní ceny těchto vozidel, ale pouze 0,5 % vstupní ceny za každý kalendářní měsíc. Vstupní cena je pořizovací cena vozidla včetně DPH.

Za nízkoemisní je považováno vozidlo kategorie M1, M2 nebo N1, které nepřesahuje emisní limit CO2 ve výši 50 g/km a 80 % emisních limitů pro látky znečišťující ovzduší v reálném provozu podle přílohy I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 ze dne 20. června 2007 o schvalování typu motorových vozidel z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel (Euro 5 a Euro 6), v platném znění.

Splnění výše uvedených podmínek je možno zkontrolovat v Osvědčení o registraci vozidla (tzv. velký techničák). U vozidel, které podmínky nesplňují, bude pro zdanění i nadále uplatněno 1 % vstupní ceny.

I když zákon nabývá platnosti v průběhu roku, je snížení zdanění na 0,5 % vstupní ceny u nízkoemisních vozidel platné pro celé zdaňovací období roku 2022. Snížení základu daně za první polovinu roku bude zaměstnancům zohledněno v rámci ročního zúčtování daní za rok 2022, případně se projeví v jejich daňovém přiznání.

Vaše TPA