Změna kategorie účetní jednotky od roku 2020

9. ledna 2020 | Doba čtení: 3 Min

Konec účetního období je spojen nejen se sestavením účetní závěrky, ale také s kontrolou, zda příslušnou právnickou osobu nečeká změna v kategorii účetní jednotky. Zatřízení do čtyř kategorií účetních jednotek bylo věnováno již dosti odborných článků, my bychom vám ale rádi připomněli to, že změna účetní jednotky může být spojena s dodatečnými povinnosti.

Pokud tedy ke konci kalendářního roku 2019 vyhodnotí účetní jednotka kritéria pro zatřídění a zjistí, že již druhé účetní období překračuje nebo přestala překračovat dvě hraniční hodnoty pro zatřízení, pak ji čeká od roku 2020 změna kategorie. Pro přechod od roku 2020 jsou tedy důležité hodnoty, které společnost dosáhla za roky 2019 a 2018.

Příklad

Společnost s ručením omezeným byla od 1. 1. 2017 zatřízena jako mikro účetní jednotka, vykazovala k rozvahovému dni účetního období 2017, 2018 a 2019 následující hodnoty kritérií, která jsou rozhodná pro zatřízení do příslušné kategorie účetní jednotky, a to:

Kritérium pro zatřídění Účetní období
2017 2018 2019
Aktiva netto 8 mil. Kč 12 mil. Kč 15 mil. Kč
Úhrn obratu 15 mil. Kč 20 mil. Kč 25 mil. Kč
Počet zaměstnanců 8 8 8

Pro rok 2020 se však plánuje snížení počtu zaměstnanců i pokles obratu. Může společnost v účetním období kalendářního roku 2020 zůstat mikro účetní jednotkou?

Nemůže. Vzhledem k tomu, že účetní jednotka překročila ve dvou po sobě následujících rozvahových dnech řádné účetní závěrky (31. 12. 2018 a 31. 12. 2019) dvě hraniční hodnoty určující kategorii mikro účetní jednotky, a to aktiva celkem > 9 000 000 Kč a ročního úhrnu čistého obratu > 18 000 000 Kč, splnila tak podmínky pro kategorii malé účetní jednotky. Proto je povinna od 1. 1. 2020 změnit kategorii účetní jednotky z mikro na malou.

Pro jednotlivé velikosti účetních jednotek vyplývají ze zákona o účetnictví odlišné povinnosti, a to jak v oblasti používaných účetních metod, tak z hlediska sestavování účetních výkazů, zveřejňování složek účetní závěrky, povinnosti ověření účetní závěrky auditorem či rozsahu účetní závěrky.

Pokud tedy bude účetní jednotka měnit od roku 2020 svou kategorii na vyšší (například z malých do středních), je vhodné, aby k přípravě účetní závěrky za kalendářní rok 2019 již přistoupila jako k přípravě na budoucí kategorii.

Účetní závěrka střední účetní jednotky musí oproti účetní závěrce malé účetní jednotky obsahovat také přehled o peněžních tocích a přehled o změnách vlastního kapitálu. Jejich dobrovolným sestavením za rok 2019 tak účetní jednotka získá údaje, které použije pro sestavení účetní závěrky za rok 2020.

Dále je důležité, aby účetní jednotka prostudovala vyhlášku č. 500/2002 Sb., která stanovuje obsah přílohy v účetní závěrce. Ke každé kategorii účetní jednotky existují specifické parametry, co by daná příloha měla obsahovat.

Další povinností spojenou s koncem účetního období je u malých účetních jednotek prověřit, zda jim nevznikla povinnost ověřit účetní závěrku auditorem. S povinností auditu pak přichází i prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob, lhůta tak končí 1. července 2020.

V některých případech může vzniknout povinnost auditu malé nebo mikro účetní jednotce, pokud se jejich vlastníci rozhodli realizovat fúzi sloučením nebo splynutím s takovou právnickou osobu, která již povinný audit má. Není důležité, zda je účetní jednotka zanikající nebo nástupnickou společností při fúzi: pokud je účetní závěrka k 31.12.2019 využita jako konečná účetní závěrka při fúzi s jinou, povinně auditovanou účetní jednotkou, pak se povinnost auditu rozšíří na všechny zúčastněné společnosti a jejich konečné účetní závěrky sestavené ke dni přecházející rozhodný den fúze.

Kontaktní osoba