Zajímavé judikáty SDEU

8. května 2023 | Doba čtení: 3 Min

Prodej nemovitosti včetně stávajících nájmů jako pozbytí obchodního závodu

Dne 16. ledna 2023 vydal SDEU usnesení ve věci C-729/21 týkající se polské společnosti W, která koupila obchodní centrum nacházející se v Polsku. Předmětem kupní smlouvy byl prodej nemovitosti (pozemku se stavbou a veškerého příslušenství). Společnost W převzala všechny uzavřené nájemní smlouvy týkající se prostor v obchodním centru a nabyla s nimi související práva a povinnosti. Kupní smlouva dále upravovala přechod práv duševního vlastnictví souvisejícího s provozem obchodního centra a webových stránek. V souvislosti s převodem však nebyly převedeny smlouvy o pojištění nemovitosti, smlouvy s dodavateli ani smlouva se správcovskou společností. Společnost W po prodeji pokračovala v provozu obchodního centra a uzavřela nové smlouvy s dodavateli. Protože společnost W neměla vlastní zaměstnance, vybrala si společnost, která měla pro ni měla obchodní centrum spravovat.

Prodávající i kupující společnost W měli za to, že předmětem kupní smlouvy je koupě nemovitostí se vším příslušenstvím a právy, která se k ní vztahují, a proto koupi považovali za dodání zboží za úplatu. V souladu s polským právem pak společnosti využily možnosti zdanit prodej nemovité věci a prodávající vystavil fakturu s polskou DPH, kterou společnost W zaplatila. Polská daňová správa však odmítla nárok na odpočet DPH z této faktury uplatněný společností W, protože předmětnou transakci považovala za převod obchodního závodu, který není předmětem DPH. Proto si dle polské daňové správy nemohla společnost W odečíst DPH na vstupu.

Společnost W se proti tomuto závěru bránila argumentací, že pro provoz obchodního centra byla nucena uzavřít smlouvy s dodavateli veřejných služeb a zajistit si nového správce nemovitosti. Daňová správa naopak tvrdila, že záměrem smluvních stran bylo převést organizovanou část podniku, tedy prodat nemovitost a převést veškerá práva a povinnosti potřebné k nerušenému provozu podniku.

SDEU poukázal na to, že k převodu nezávislé části podniku musí objem převedených aktiv umožnit výkon hospodářské činnosti. Dále konstatoval, že v dané věci hmotný a nehmotný majetek převedený na společnost W umožnil pokračovat v provozování nabytého podniku, a to i bez převodu dodavatelských smluv, pojištění nebo zajištění správcovské společnosti.

Pojem „převod všech aktiv nebo jejich části“, který není předmětem DPH, dle SDEU zahrnuje převod takové části podniku, kde souhrn převedených aktiv je dostatečný k tomu, aby podnik mohl provozovat vlastní podnikání.

Závěry SDEU uvedené v tomto usnesení jsou plně v souladu s dlouhodobým stanoviskem TPA, které bylo prezentováno v rámci příspěvku projednaného na jednání Koordinačním výboru KDP ČR a GFŘ dne 9. září 2020. O tomto příspěvku jsme vás informovali v našem newsletteru za měsíc říjen roku 2020.