Významné daňové změny

1. července 2020 | Doba čtení: 3 Min

Dne 1. 7. 2020 nabyl účinnosti zákon č. 299/2020 Sb., kterým se mění některé daňové zákony v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, a zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními. Prostřednictvím těchto zákonů chce zákonodárce zmírnit dopad pandemie nemoci COVID-19 na ekonomiku České republiky, a proto došlo ke změnám v následujících daňových předpisech:

  • Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů:

Obec má nově možnost osvobodit nemovitosti od daně z nemovitých věcí. Jde o nemovitosti umístěné na území obce, osvobození může být plné nebo částečné na základě závazné vyhlášky. V minulosti byla tato možnost pouze v případě živelné pohromy, nově je i pro mimořádné události. Závazná vyhláška se může týkat:

a) všech nemovitých věcí, pozemků, zdanitelných staveb a jednotek na celém území obce;

b) všech nemovitých věcí, pozemků, zdanitelných staveb a jednotek v katastrálním území dotčeném mimořádnou událostí; nebo

c) jednotlivých nemovitých věcí dotčených mimořádnou událostí.

  • Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů:

V zákoně byla zakotvena možnost uplatnění daňové ztráty zpětně. Této problematice jsme se už detailněji věnovali v mimořádných newsletterech č. 6 a 16.

  • Zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů:

U automobilů s maximální povolenou hmotností nad 3,5 tuny dochází ke snížení ročních sazeb daně, aby sazby české daně silniční u této kategorie vozidel nebyly výrazně vyšší ve srovnání s okolními státy.

  • Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů:

V rámci podpory zemědělského podnikání dochází ke zkrácení lhůty pro vrácení vratitelného přeplatku na spotřební dani z tzv. zelené nafty z 60 dnů na 15 (pokud se platební výměr oznamuje), potažmo 40 dnů (pokud se platební výměr neoznamuje).

  • Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů:

Za účelem podpory určitých segmentů ekonomiky dochází u některých služeb ke snížení sazby DPH z 15 % na 10 %. Změna sazeb se týká ubytovacích služeb, osobní dopravy lyžařskými vleky, kulturních a sportovních akcí, využívání sportovních zařízení a využívání tureckých lázní, saun, parních lázní a solných jeskyní.

  • Zákon č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů:

Zakotvuje se pravomoc vlády operativně reagovat na právní předpisy EU tím, že může nařízením mimořádně prodloužit lhůtu pro plnění povinností souvisejících s automatickou výměnou informací při mezinárodní spolupráci při správě daní.

  • Zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, ve znění pozdějších předpisů:

Na základě tohoto zákona poskytne Ministerstvo financí obcím jednorázový nenávratný příspěvek, kdy se výše příspěvku bude rovnat součinu částky 1.200,- Kč a počtu obyvatel obce dle bilance obyvatel ČR zpracované Českým statistickým úřadem k 1. 1. 2020. Příspěvek nebude účelově určen.

Pokud budete mít k výše uvedeným změnám daňových předpisů bližší dotazy, jsme vám k dispozici.

NWL_CZ_mimoradny_20
Kontaktní osoba