Svěřenské fondy

| Doba čtení: 3 Min

Nová možnost při správě majetku

Nový občanský zákoník umožňuje od 1. 1. 2014 zvolit pro účely správy majetku nový institut našeho moderního soukromého práva v podobě svěřenského fondu. Svěřenský fond představuje jinou formu správy majetku, která umožní ochranu majetku před nepříznivými či nepředvídatelnými okolnostmi, zajistí jeho kvalifikovanou správu, další zhodnocování a umožní financovat z výnosů fondu potřeby určených osob.

Rádi vám pomůžeme v prvotních úvahách o využití svěřenského fondu, svěřenský fond založíme, dohlédneme na kvalifikovanou správu majetku ve svěřenském fondu i spravedlivé vypořádání jednotlivých zúčastněných osob v případě zániku svěřenského fondu.

Jak svěřenský fond funguje?

Zakladatel vyčlení svůj majetek do svěřenského fondu. Řízením svěřenského fondu je pověřen správce, který musí dbát nejen o zachování, ale i zhodnocení vloženého majetku. Zakladatel vedle osoby správce určí také osoby beneficientů a současně stanoví, jakým způsobem mají být z prostředků svěřenského fondu honorováni. Okruh beneficientů není ničím limitován. Za určitých okolností je dokonce možné, aby zakladatel byl zároveň správcem i beneficientem.

Svěřenský fond může být založen jak pro případ smrti – majetek je do svěřenského fondu vyčleněn až smrtí zůstavitele (zakladatele), tak může být založen ještě za života zakladatele, což přináší vyšší možnost kontroly a korekce jeho fungování. Z ekonomického hlediska může být svěřenský fond založen pro soukromý nebo veřejný účel.

Protože svěřenský fond v mnoha případech pravděpodobně přetrvá i po smrti zakladatele, jeví se jako nezbytné vytvořit závazná pravidla pro správce, v jejichž rámci musí probíhat péče a zhodnocování majetku vyčleněného do svěřenského fondu. Zároveň je žádoucí, aby byly zřízeny také nestranné kontrolní prvky regulující případné nežádoucí efekty.

Výhody svěřenského fondu

 • nemá právní osobnost
 • absence veřejného dohledu
 • možnost plnění i soukromého účelu
 • zabezpečení definovaných osob
 • trvalá správa vloženého majetku
 • zamezení negativních důsledků dědického řízení

TPA vám nabízí tyto služby:

 • návrh strukturace a variant možných dispozic s majetkem
 • pomoc se založením a vznikem svěřenského fondu
 • nastavení kontrolních mechanismů – nastavení pojistky proti možné defraudaci
 • odborné posouzení fungování svěřenského fondu (nákladová stránka, personální obsazení),
 • administrace fondu (příprava veškerých podkladů, k nimž bude svěřenský fond zavázán, příprava podkladů pro správce-beneficienty, apod.)
 • vedení účetnictví fondu
 • audit účetní závěrky fondu
 • daňové poradenství (zpracování a podání daňových přiznání/podpora při výplatách beneficientům) a plnění dalších zákonných povinností
 • kontrola nad hospodařením fondu/kontrola nad činností správce

Podívejte se na další služby v oblasti daňového poradenství, které poskytujeme.

 

Kontaktní osoba