Srážková daň při výplatě podílu na zisku

9. dubna 2018 | Doba čtení: 4 Min

Valná hromada schvalující účetní závěrku je připravena a společníci a akcionáři se těší na výplatu podílu na zisku. Jaké daňové povinnosti jsou s tím spojeny?

Výplata podílu na zisku podléhá obecně srážkové dani, od které však může být osvobozena. Podmínky pro osvobození splňují ty právnické osoby – mateřské společnosti, které splní podmínky uvedené v § 19 zákona o daních z příjmů. Tato ustanovení byla od 1. 1. 2018 novelizována, proto si je pojďme připomenout.

Podle § 19 odst. 1 písm. ze) mají mateřské společnosti osvobozen příjem z podílu na zisku vypláceného dceřinou společností, která je tuzemským nebo zahraničním poplatníkem. Mateřskou společností se pro účely zákona o daních z příjmů rozumí obchodní korporace, je-li tuzemským daňovým poplatníkem a má některou z forem uvedených v předpisech Evropské unie nebo formu družstva. Nově od roku 2018 také svěřenský fond, rodinná fundace, obec či svazek obcí, pokud je v jejich obchodním majetku nepřetržitě nejméně po dobu 12 měsíců alespoň 10% podíl na základním kapitálu dceřiné obchodní korporace.

 Při výplatě podílu na zisku fyzickým osobám anebo právnickým osobám nesplňujícím podmínky pro osvobození vzniká plátcům povinnost odvést srážkovou daň. Pro odvod srážkové daně je stěžejní datum povinnosti srazit daň. Povinnost srazit daň vzniká při výplatě podílu na zisku, nejpozději však do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, v němž byla schválena účetní závěrka a bylo rozhodnuto o rozdělení zisku (§ 38d, odst. 2 zákona o daních z příjmů). U příjmů z podílu na zisku plynoucích ze zaknihovaných cenných papírů je plátce povinen srazit daň nejpozději do konce měsíce následujícího po měsíci, v němž byla schválena účetní závěrka a rozhodnuto o rozdělení zisku.

Srážka daně prakticky znamená, že plátce daně sníží závazek vůči příjemci podílu na zisku a zaúčtuje závazek vůči správci daně. Samotnou daň pak musí správci daně uhradit do konce měsíce následujícího po měsíci, ve kterém provedl srážku daně.

V případě výplaty podílu poplatníkům ze zahraničí je dále potřeba nahlásit srážku správci daně v tiskovém formuláři Hlášení plátce daně o dani z příjmů vybírané srážkou. Za neprovedenou srážku a s tím spojený odvod daně mohou finanční úřady vyměřit plátci penále, úroky z prodlení nebo i pokutu za opožděné tvrzení daně v případě povinnosti podat Hlášení.

Příklad časových povinností

Vzhledem ke komplikovanému postupu při určení rozhodných termínů pro splnění povinností v souvislosti se srážkovou daní uvádíme názorný příklad třech variant, kdy rozhodnutí o výplatě podílu na zisku bude 15. dubna 2018, avšak výplaty proběhnou v různých termínech později. Jaký je tedy nejzazší termín pro odvod srážkové daně, pokud nastanou tyto varianty?

  • Rozhodnuto o výplatě podílu na zisku bylo 15. dubna a výplata proběhla 20. dubna.
  • Rozhodnuto o výplatě podílu na zisku bylo 15. dubna a výplata proběhla 20. května.
  • Rozhodnuto o výplatě podílu na zisku bylo 15. dubna a výplata proběhla 20. října.
Varianta Rozhodnuto o výplatě podílu na zisku Skutečná výplata Datum povinnosti srazit daň Datum povinnosti odvést daň
1 15. 4. 2018 20. 4. 2018 20. 4. 2018 31. 5. 2018
2 15. 4. 2018 20. 5. 2018 20. 5. 2018 30. 6. 2018
3 15. 4. 2018 20. 10. 2018 31. 7. 2018 31. 8. 2018

Povinnost zdanit srážkovou daní podíl na zisku má společnost i tehdy, pokud její valná hromada rozhodla o výplatě podílu na zisku jiným osobám, než jsou společníci. Pokud by tedy rozhodla valná hromada v souladu se společenskou smlouvou o výplatě podílu na zisku např. tichému společníkovi, zaměstnancům nebo jiným osobám, pak je zakotvena povinnost odvést srážkovou daň do § 36 odst. 2 písm. d).

Kontaktní osoba