Sleva na pojistném

19. ledna 2023 | Doba čtení: 3 Min

Od 1. února 2023 budou mít zaměstnavatelé možnost začít uplatňovat slevu na pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti u vybraných zaměstnanců ve zkráceném pracovním nebo služebním poměru.

Slevu ze zaměstnavatelovy části pojistného ve výši 5 % bude možné uplatnit u zaměstnanců, jejichž pracovní doba činí nejméně 8 a nejvíce 30 hodin týdně. Vyměřovací základ ze všech zaměstnání takového zaměstnance u téhož zaměstnavatele nesmí přesáhnout 1,5násobek průměrné mzdy a zároveň nesmí vyměřovací základ ze všech zaměstnání u téhož zaměstnavatele připadající na 1 hodinu z úhrnu odpracovaných hodin v kalendářním měsíci přesáhnout 1,15 % průměrné mzdy. Odpracovaná doba ze všech zaměstnání u téhož zaměstnavatele nesmí překročit v kalendářním měsíci 138 hodin.

Sleva na pojistném však nebude moci být uplatněna u všech zaměstnanců splňujících podmínky uvedené výše, ale pouze u osob starších 55 let, osob připravujících se na budoucí povolání studiem, rodičů pečujících o dítě mladší 10 let, osob pečujících o osobu blízkou mladší 10 let, která je závislá na pomoci jiné osoby, ale také u osob se zdravotním postižením či osob na rekvalifikaci. Naopak u osob mladších 21 let není zkrácený úvazek podmínkou pro uplatnění slevy.

Uplatnění slevy s sebou také nese administrativní zátěž pro zaměstnavatele. Sleva na pojistném za zaměstnance náleží zaměstnavateli, jen pokud před uplatněním této slevy oznámil České správě sociálního zabezpečení záměr uplatňovat tuto slevu za konkrétního zaměstnance. Záměr uplatňovat slevu na pojistném za jednotlivého zaměstnance může zaměstnavatel oznámit nejdříve 1 měsíc přede dnem, od kterého bude slevu na pojistném za tohoto zaměstnance uplatňovat, ne však dříve než dnem podání oznámení o nástupu tohoto zaměstnance do zaměstnání. Záměr uplatňovat slevu na pojistném za jednotlivého zaměstnance zaměstnavatel oznamuje nejpozději ve lhůtě pro podání přehledu za kalendářní měsíc, za který slevu na pojistném za tohoto zaměstnance uplatňuje. Informace o slevě na pojistném bude nutné uvádět v měsíčním přehledu.

Pokud nastane situace, kdy má zaměstnanec více zaměstnavatelů a u všech splňuje podmínky pro uplatnění slevy, může slevu uplatnit pouze jeden zaměstnavatel – a to ten, který o slevu zažádá jako první.

Vaše TPA