Ručení za mzdové nároky v dodavatelských řetězcích ve stavebnictví

5. února 2024 | Doba čtení: 2 Min

Novela zákoníku práce s účinností od 1. ledna 2024 přinesla speciální úpravu ručení za mzdy, platy a odměny z dohody (dále jen „mzdy“) ve stavebnictví. Ručení se týká situací, kdy dodavatel (stavební podnikatel podle § 14 písm. d) stavebního zákona), využívá při provádění stavby, změně nebo údržbě dokončené stavby anebo při odstraňování stavby plnění od poddodavatele (ti pak mohou využívat i další poddodavatele). Za poddodavatele se v tomto případě považuje rovněž agentura práce, která dodavateli dočasně přidělila své zaměstnance pro provádění těchto činností.

Dodavatel v takovém případě ručí také za mzdy zaměstnanců poddodavatele v rozsahu, v jakém se podíleli na smluvním plnění pro dodavatele, a to až do výše minimální mzdy. Ve smluvním řetězci o více poddodavatelích ručí s dodavatelem společně a nerozdílně rovněž dodavatel na nejvyšším stupni smluvního řetězce.

Pokud zaměstnavatel (poddodavatel) nevyplatí zaměstnanci za práci, kterou konal v rámci plnění pro dodavatele, jeho mzdu do její splatnosti, může zaměstnanec do 3 měsíců od uplynutí splatnosti písemně vyzvat ručitele k uspokojení svých mzdových nároků. Ten je povinen je uspokojit nejpozději do 10 dnů od doručení výzvy. Ručiteli tím vznikne právo na náhradu toho, co plnil, informuje tedy dotyčného zaměstnavatele o výši částek vyplacených jednotlivým zaměstnancům a o provedených srážkách ze mzdy.

Potenciální ručitel může ručení předejít, a to v momentě, kdy mu poddodavatel poskytl při zahájení realizace smluvního plnění potvrzení, že nemá evidován nedoplatek na pojistném a penále na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a veřejném zdravotním pojištění ne starší než 3 měsíce, a zároveň nebyla poddodavateli v období 12 měsíců předcházejících zahájení realizace smluvního plnění pravomocně uložena pokuta vyšší než 100 000 Kč za porušení povinností vyplývajících z pracovněprávních předpisů. Při splnění obou podmínek dodavatel neručí ani za mzdové nároky zaměstnanců poddodavatelů na nižších stupních řetězce.

Kontaktní osoba