Rozšířený okruh subjektů, který může využít nové daňové úlevy

29. října 2020 | Doba čtení: 2 Min

Dne 16. října jsme vás informovali o tom, že Ministerstvo financí zveřejnilo ve Finančním zpravodaji č. 22/2020 řadu nových daňových úlev. Zásadní novinkou je odložení daňových povinností těm podnikatelům, jejich činnost byla bezprostředně omezena vládním nařízením. V tomto rozhodnutí ministryně financí byl okruh dotčených osob vymezen seznamem dotčených oborů.

Dalším krokem Ministerstva financí ze dne 26. října 2020 je rozšíření těchto daňových úlev na postižené podnikatelské i nepodnikatelské subjekty, u nichž nadpoloviční část příjmů pochází z maloobchodního prodeje a prodeje a poskytování služeb v provozovnách, s výjimkou činností, které podle Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření ze dne 21. 10. 2020 č. 1079 zůstávají dovoleny i v období od 22. 10. 2020 (viz Finanční zpravodaj č. 25/2020).

Jedinou podmínkou pro uplatnění níže uvedených úlev je to, že poplatník oznámí svému správci daně (místně a věcně příslušnému finančnímu úřadu), že splňuje podmínky generálního pardonu ministryně financí, a to i jen formou e-mailu, jehož přílohou ale musí být elektronická kopie oznámení opatřená vlastnoručním podpisem. Určitá úroveň ověření totožnosti subjektu je totiž vyžadována z důvodu ochrany subjektů před krádeží identity, která by mohla vést k jejímu zneužití.

Výše vymezení podnikatelé tímto mohou bez sankce odložit úhrady DPH týkající se měsíců září až listopadu roku 2020, potažmo 3. čtvrtletí roku 2020, a to až do 31. 12. 2020. Pokud tedy bude DPH za předmětná období uhrazena nejpozději do 31. 12. 2020, finanční úřad nevyměří úroky z prodlení vzniklé do dne úhrady předmětné DPH.

Dále může být těmto podnikatelům na základě oznámení úplně prominuta úhrada zálohy na dani z příjmů, která je splatná v období od 15. 10. 2020 do 15. 12. 2020.

Na základě oznámení budou prominuty i všechny zálohy na silniční dani za celý rok 2020, tedy zálohy splatné ke dni 15. 4. 2020, 15. 7. 2020, 15. 10. 2020 a 15. 12. 2020.