Otázky a odpovědi v souvislosti s koronavirem číslo 14

20. 5. 2020

Posun lhůty pro schválení účetní závěrky

Řada společností v tuto chvíli dokončuje práce na sestavení účetní závěrky a klade si otázky, do kdy je nutno schválit řádnou účetní závěrku sestavenou za skončený kalendářní rok 2019. Zákon o obchodních korporacích stanovuje lhůtu 6 měsíců po skončení účetního období, jejíž konec se rychle blíží.

V souvislosti s mimořádnými opatřeními ke zmírnění dopadu epidemie koronaviru vstoupil v účinnost zákon č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu, který je v odborné veřejnosti zkráceně nazýván jako Lex covid justice.

Tento zákon kromě jiného přináší řadu změn pro právnické osoby, především možnost konat zasedání orgánů pomocí videokonference, prodlužuje funkční období členů orgánů a prodlužuje také lhůtu pro schválení účetní závěrky.

Ustanovení týkající se účetní závěrky najdeme v § 21 tohoto zákona. Pokud by zákonná lhůta k projednání řádné účetní závěrky společnosti s ručením omezeným, akciové společnosti nebo družstva měla uplynout dříve než 3 měsíce po skončení mimořádného opatření při epidemii, uplyne 3 měsíce po skončení tohoto opatření, nejpozději však 31. prosince 2020. Nepoužijí se tak ustanovení zákona o obchodních korporacích. Pokud bychom tedy předpokládali, že do konce června skončí mimořádná opatření, pak je vhodné plánovat svolání valné hromady, která rozhodne o schválení účetní závěrky do konce září 2020.

Mimořádným opatřením při epidemii se pro účely tohoto zákona rozumí krizové opatření podle krizového zákona přijaté vládou v době nouzového stavu, mimořádné opatření vydané v roce 2020 Ministerstvem zdravotnictví nebo krajskou hygienickou stanicí na základě zákona o ochraně veřejného zdraví k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS CoV-2.

V této souvislosti připomínáme, že lhůta pro podání přiznání k dani z příjmů právnických osob za kalendářní rok 2019 končí v řadě případů podle zákona již 1. 7. 2020. Komora daňových poradců jedná s Ministerstvem financí a Generálním finančním ředitelstvím o případném posunu konce lhůty či dalším prominutí sankcí jako tomu je u přiznání, jejichž termín podání byl 1. 4. 2020.

Záruční program COVID III pro subjekty s maximálně 500 zaměstnanci

Program COVID III byl 18. května schválen vládou a je určený pro OSVČ a podnikající právnické osoby zaměstnávající až 500 zaměstnanců. Úvěry budou poskytovat spolupracující komerční banky, Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) bude vystavovat záruky.

Záruka je poskytována až do výše 90 % jistiny zaručovaného úvěru u podniků do 250 zaměstnanců a až do výše 80 % jistiny zaručovaného úvěru u podniků od 250 do 500 zaměstnanců. Maximální výše zaručovaného úvěru nesmí přesáhnout 50 mil. Kč a doba ručení činí nejvýše 3 roky. Podobně jako v předchozích programech COVID musí být úvěry určeny k úhradě provozních výdajů, jako jsou např. mzdy, nájemné, platby za energie, úhrada dodavatelsko-odběratelských faktur, pořízení zásob, materiálu apod.

Podle sdělení ČMZRB mohou podnikatelé zahájit jednání o úvěru se svou bankou již nyní.

Z programu bude možné čerpat úvěry do týdne či 14 dnů. ČMZRB musí nyní vypsat výzvu. Do ní se mohou hlásit komerční banky, se kterými následně ČMZRB bude podepisovat smlouvy.

NWL_CZ_mimoradny_14
Kontaktní osoba