Otázky a odpovědi v souvislosti s koronavirem číslo 14

20. května 2020 | Doba čtení: 3 Min

Posun lhůty pro schválení účetní závěrky

Řada společností v tuto chvíli dokončuje práce na sestavení účetní závěrky a klade si otázky, do kdy je nutno schválit řádnou účetní závěrku sestavenou za skončený kalendářní rok 2019. Zákon o obchodních korporacích stanovuje lhůtu 6 měsíců po skončení účetního období, jejíž konec se rychle blíží.

V souvislosti s mimořádnými opatřeními ke zmírnění dopadu epidemie koronaviru vstoupil v účinnost zákon č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu, který je v odborné veřejnosti zkráceně nazýván jako Lex covid justice.

Tento zákon kromě jiného přináší řadu změn pro právnické osoby, především možnost konat zasedání orgánů pomocí videokonference, prodlužuje funkční období členů orgánů a prodlužuje také lhůtu pro schválení účetní závěrky.

Ustanovení týkající se účetní závěrky najdeme v § 21 tohoto zákona. Pokud by zákonná lhůta k projednání řádné účetní závěrky společnosti s ručením omezeným, akciové společnosti nebo družstva měla uplynout dříve než 3 měsíce po skončení mimořádného opatření při epidemii, uplyne 3 měsíce po skončení tohoto opatření, nejpozději však 31. prosince 2020. Nepoužijí se tak ustanovení zákona o obchodních korporacích. Pokud bychom tedy předpokládali, že do konce června skončí mimořádná opatření, pak je vhodné plánovat svolání valné hromady, která rozhodne o schválení účetní závěrky do konce září 2020.

Mimořádným opatřením při epidemii se pro účely tohoto zákona rozumí krizové opatření podle krizového zákona přijaté vládou v době nouzového stavu, mimořádné opatření vydané v roce 2020 Ministerstvem zdravotnictví nebo krajskou hygienickou stanicí na základě zákona o ochraně veřejného zdraví k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS CoV-2.

V této souvislosti připomínáme, že lhůta pro podání přiznání k dani z příjmů právnických osob za kalendářní rok 2019 končí v řadě případů podle zákona již 1. 7. 2020. Komora daňových poradců jedná s Ministerstvem financí a Generálním finančním ředitelstvím o případném posunu konce lhůty či dalším prominutí sankcí jako tomu je u přiznání, jejichž termín podání byl 1. 4. 2020.

Záruční program COVID III pro subjekty s maximálně 500 zaměstnanci

Program COVID III byl 18. května schválen vládou a je určený pro OSVČ a podnikající právnické osoby zaměstnávající až 500 zaměstnanců. Úvěry budou poskytovat spolupracující komerční banky, Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) bude vystavovat záruky.

Záruka je poskytována až do výše 90 % jistiny zaručovaného úvěru u podniků do 250 zaměstnanců a až do výše 80 % jistiny zaručovaného úvěru u podniků od 250 do 500 zaměstnanců. Maximální výše zaručovaného úvěru nesmí přesáhnout 50 mil. Kč a doba ručení činí nejvýše 3 roky. Podobně jako v předchozích programech COVID musí být úvěry určeny k úhradě provozních výdajů, jako jsou např. mzdy, nájemné, platby za energie, úhrada dodavatelsko-odběratelských faktur, pořízení zásob, materiálu apod.

Podle sdělení ČMZRB mohou podnikatelé zahájit jednání o úvěru se svou bankou již nyní.

Z programu bude možné čerpat úvěry do týdne či 14 dnů. ČMZRB musí nyní vypsat výzvu. Do ní se mohou hlásit komerční banky, se kterými následně ČMZRB bude podepisovat smlouvy.

Kontaktní osoba