Průměrná, minimální mzda a náhrada za práci na dálku 2024

8. ledna 2024 | Doba čtení: 4 Min

Průměrná mzda

Průměrná mzda pro rok 2024 byla stanovena ve výši 43 967 Kč. Průměrná mzda má mimo jiné vliv na níže uvedené odvodové povinnosti týkající se fyzických osob.

Progresivní zdanění

V závislosti na stanovené výši průměrné mzdy se uplatní progresivní sazba daně z příjmů fyzických osob ve výši 23 %. Ta se vztahuje na část daňového základu přesahující za zdaňovací období 36násobek průměrné mzdy, který v roce 2024 činí 1 582 812 Kč. U měsíčního zúčtování se vychází z trojnásobku průměrné mzdy, tj. progresivnímu zdanění ve výši 23 % podléhá část daňového základu přesahující částku 131 901 Kč. Daňový základ do limitu 36násobku průměrné mzdy bude zdaněn 15% sazbou daně.

Maximální vyměřovací základ na pojistné

Pro odvod pojistného na sociální zabezpečení platí limit, který je určený maximálním vyměřovacím základem, který je roven 48násobku průměrné mzdy. Pro rok 2024 tedy činí výše ročního limitu 2 110 416 Kč. Z vyměřovacího základu přesahujícího tuto hranici není povinnost hradit odvody na pojistné na sociální zabezpečení.

U veřejného zdravotního pojištění není maximální vyměřovací základ stanoven, odvodům tedy podléhají příjmy bez limitu.

Účast zaměstnanců na nemocenském pojištění

Od průměrné mzdy se také odvíjí limit příjmu, od kterého jsou zaměstnanci při výkonu zaměstnání malého rozsahu účastni pojištění. Tento limit je určen jako jedna desetina průměrné mzdy zaokrouhlená na pětisetkorunu směrem dolů, a v roce 2024 tak zůstává ve výši 4 000 Kč.

Srážková nebo zálohová daň ze závislé činnosti

S limitem pro účast na nemocenském pojištění pracuje i zákon o daních z příjmů. Zaměstnanci bez učiněného Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, jehož příjmy u téhož zaměstnavatele nepřesáhnou limit 4 000 Kč, srazí plátce daně (zaměstnavatel) srážkovou daň podle zvláštní sazby daně. Nad tento limit je odváděna zálohová daň.

Minimální výše záloh OSVČ

Z průměrné mzdy se dále odvozuje minimální výše záloh na důchodové pojištění pro OSVČ s hlavní činností a na veřejné zdravotní pojištění OSVČ.

Nová výše minimálních záloh OSVČ vykonávajících hlavní činnost v roce 2024 činí 3 852 Kč pro sociální pojištění a 2 968 Kč pro veřejné zdravotní pojištění.

Novelou zákona v rámci tzv. konsolidačního balíčku došlo ke změně u sociálního pojištění OSVČ, která má dodržet minimální výši zálohy na sociální pojištění. Nově od ledna 2024 mají tyto OSVČ povinnost platit novou výší odpovídající této minimální výši pro daný kalendářní rok. Doposud pro OSVČ platila stejná výše minimální zálohy u sociálního pojištění až do podání přehledů OSVČ v následujícím roce.

Minimální mzda

Minimální mzda pro rok 2024 bude činit 18 900 Kč. Zvýšení minimální mzdy má dopady na zvýšení dalších částek či limitů:

  • Zvyšuje se výše příjmů, které musí být dosaženo pro nárok na výplatu daňového bonusu na dítě, a to na 113 400 Kč ročně (šestinásobek minimální mzdy).
  • Příplatek za práci ve ztíženém pracovní prostředím, který je stanoven jako 10 % minimální mzdy, se navyšuje na 11,25 Kč za hodinu při 40hodinovém úvazku.
  • Osvobození pravidelně vyplácených důchodů od daně z příjmů: ročně je osvobozena částka do 36násobku minimální mzdy, tj. do výše 680 400 Kč za rok 2024, což odpovídá pravidelnému měsíčnímu důchodu ve výši 56 700 Kč.

Náhrada za práci na dálku

Náhrada za práci na dálku je pro rok 2024 určena ve výši 4,50 Kč za každou započatou hodinu. Dochází tedy ke snížení o 0,10 Kč.

Kontaktní osoba