Prominutí záloh na silniční daň

1. dubna 2022 | Doba čtení: 1 Min

Ve Finančním zpravodaji č. 6/2022 bylo dne 24. března 2022 zveřejněno Rozhodnutí ministra financí o prominutí záloh na daň silniční na zdaňovací období roku 2022 podle § 10 zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dani silniční“), splatné dne 19. 4. 2022, 15. 7. 2022, 17. 10. 2022 a 15. 12. 2022. Toto rozhodnutí je oznámeno podle § 260 odst. 3 daňového řádu zveřejněním ve Finančním zpravodaji a nabývá účinnosti dnem oznámení.

V odůvodnění se uvádí, že toto rozhodnutí zohledňuje skutečnost, že je aktuálně připravována novela zákona o dani silniční, která by měla vést k významné redukci osob, které budou povinny tuto daň hradit, a zároveň k významnému snížení této daně pro její poplatníky. Změna by přitom měla být aplikována zpětně i pro zdaňovací období roku 2022. Hromadné prominutí záloh tak představuje nejhospodárnější a nejefektivnější cestu, jak předejít tomu, aby docházelo ke zbytečné úhradě záloh a jejich následnému vracení. Zvolené řešení se proto jeví proporcionální jak z hlediska volby nástroje k dosažení vytýčeného cíle, tak z hlediska intenzity stávající situace vyvolané výše popsanou mimořádnou událostí.

Kontaktní osoba