Prominutí DPH u elektřiny a plynu dodaných v listopadu a prosinci 2021

26. října 2021 | Doba čtení: 3 Min

Dne 20. října 2021 vyšlo ve Finančním zpravodaji č. 34/2021 rozhodnutí ministryně financí („Rozhodnutí“)[1], kterým dochází k prominutí DPH z důvodu prudkého nárůstu cen plynu a elektřiny.  Na základě tohoto Rozhodnutí se promíjí DPH při dodání elektřiny či plynu (nebo při pořízení plynu z jiného členského státu EU nebo při jeho dovozu z třetí země, např. v případě dodávek cisternami). Dle Rozhodnutí je DPH promíjena u transakcí uskutečněných v období od 1. listopadu do 31. prosince 2021 (den uskutečnění zdanitelného plnění bude připadat na den v tomto vymezeném období) a zálohových plateb, které budou v předmětném období přijaty.

V tomto ohledu si dovolujeme upozornit, že prominutí je plošné a není zacíleno pouze na určitý okruh osob. Předmětné Rozhodnutí se tak netýká jen samotných dodavatelů těchto energií, ale dopadá například i na subjekty, které předmětné energie „přefakturovávají“ v souvislosti s pronájmem nemovitostí nebo s těmito energiemi obchodují.

V návaznosti na předmětné Rozhodnutí zveřejnilo Generální finanční ředitelství informaci k tomuto promíjení DPH (“Informace GFŘ”)[2], ve kterém se snaží shrnout praktickou aplikaci Rozhodnutí. Ta by podle Informace GFŘ měla spočívat v uplatnění nulové sazby DPH na dodání uskutečněná v období listopadu a prosince 2021, která by rovněž měla být uvedena na daňových dokladech. V případě záloh na dodávky elektřiny a plynu přijatých v těchto dvou měsících pak dle Informace GFŘ není dodavatel povinen odvést DPH z přijaté částky, ale zahrnout ji ve výši, kterou si ponechá, do základu daně při následném vyúčtování, tedy odečíst ji od základu daně (celkové ceny) dodané elektřiny a plynu ve vyúčtovávaném období.

Je zřejmé, že výše uvedené prominutí DPH a výklad jeho aplikace státní správou způsobí nemalé problémy, dodatečné náklady a celou řadu otázek na straně dodavatelů, pronajímatelů a obchodníků.  Znamená totiž jiný způsob vystavování daňových dokladů (přičemž přístup k této povinnosti není jednotný, když např. již vydané platební kalendáře nemusí být dle Informace GFŘ opravovány, pouze se změní přístup k zálohám zaplaceným v listopadu a prosinci 2021 dle výše uvedeného), jejich zaúčtování, vykazování v daňovém přiznání či kontrolním hlášení, na což nemají dotčené subjekty nastaven účetní software.

Samostatnou otázkou je pak vůbec možnost takto s prominutím DPH naložit, jeho soulad s právními předpisy Evropské unie i v Informaci GFŘ zmíněné odepření nároku na odpočet daně na straně odběratele v případě, že dodavatel nebude podle Rozhodnutí a jeho výkladu státní správou postupovat.

Na závěr si dovolujeme uvést, že Vláda ČR schválila předlohu novely zákona o DPH, podle které by byly osvobozené od DPH dodávky elektřiny a plynu po celý rok 2022. Ministerstvo financí se zároveň obrátilo na Evropskou komisi s žádostí, aby byl České republice tento postup umožněn.

O případném dalším vývoji v dané problematice Vás budeme informovat.

S dotazy k této problematice se obraťte na Janu Jirmáskovou, e-mail: jana.jirmaskova@tpa-group.cz.

[1] https://www.mfcr.cz/cs/legislativa/financni-zpravodaj/2021/financni-zpravodaj-cislo-34-2021-43275

[2] https://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/dan-z-pridane-hodnoty/informace-stanoviska-a-sdeleni/informace-gfr-k-vyuctovani-elektriny-a

 

Kontaktní osoba