Prominutí DPH u dodání vyjmenovaného zboží

18. března 2021 | Doba čtení: 3 Min

Ministerstvo financí navázalo na stávající prominutí DPH dle rozhodnutí ministryně financí o prominutí DPH z důvodu mimořádné události, zveřejněného ve Finančním zpravodaji č. 8/2021 dne 1. 2. 2021, o kterém jsme Vás již informovali v našem newsletteru č. 3/2021.

Pokud v období od 4. 4. 2021 do 3. 6. 2021 dojde k povinnosti přiznat DPH (podle § 20a odst. 1 a 2 ZDPH nebo podle § 21 ZDPH) u dodání:

A) filtračních polomasek a respirátorů, pokud jsou výrobcem určeny k ochraně uživatele, jsou uvedeny na trh v souladu s právními předpisy, patří mezi osobní ochranné prostředky kategorie III podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 a které splňují parametry třídy ochrany minimálně FFP2 nebo mají stejnou či vyšší filtrační účinnost (tyto masky mohou, ale nemusí být opatřeny výdechovým ventilem; bude se však jednat pouze o ty filtrační polomasky či respirátory, které splňují třídu ochrany FFP2 a vyšší, případně i třídu ochrany podle jiných norem, které ovšem mají stejnou nebo vyšší filtrační účinnost),

B) respirátorů (vždy bez výdechového ventilu), pokud jsou výrobcem určeny jak k ochraně uživatele (nositele), tak jeho okolí (včetně pacientů), jsou uvedeny na trh v souladu s právními předpisy a pokud se jedná současně o a) osobní ochranný prostředek kategorie III podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 a b) zdravotnický prostředek rizikové třídy I podle směrnice Rady 93/42/ES nebo podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745,

C) filtrů a jiného příslušenství k filtračním polomaskám a respirátorům podle A) a B) (jedná se o potvrzení, že toto příslušenství spadá také do množiny zboží, u něhož se promíjela DPH už na základě rozhodnutí ministryně financí o prominutí DPH z důvodu mimořádné události, zveřejněného ve Finančním zpravodaji č. 8/2021),

tak DPH související s dodáním tohoto zboží je prominuta

Ministerstvo financí k uvedenému opatření přistoupilo v návaznosti na doporučení užívat ochranné prostředky dýchacích cest s vyšší filtrační účinností. V rozhodnutí při rozdělení obličejových masek vychází Ministerstvo financí z materiálu Rady pro koordinaci podpory strategických technologií a produktů při Ministerstvu průmyslu a obchodu. Proto se prominutí DPH nadále nevztahuje na zdravotnické obličejové masky a dále ani na obličejové masky pro veřejnost, které zahrnují různé formy podomácku ušitých roušek nebo komerčních roušek vyrobených z bavlny či jiných textilií nebo materiálů jako je papír.

V případě dodání výše vymezeného zboží plátce DPH uvede hodnotu (základ daně) tohoto zboží na řádku č. 26 daňového přiznání. DPH se v daném případě promíjí i z vedlejších výdajů spojených s dodáním tohoto zboží, které se zahrnují do základu daně. Pokud plátce přijal zdanitelné plnění, které použil nebo použije pro účely dodání výše vymezeného zboží (spojené např. s výrobou, dopravou, prodejem respirátorů), tak je za předpokladu splnění i další podmínek dle ZDPH oprávněn k odpočtu DPH z tohoto plnění.

Nadále platí, že pokud plátce DPH v souvislosti s dodáním výše uvedeného zboží v období od 4. 4. 2021 do 3. 6. 2021 přesto uvede na daňovém dokladu DPH, tak bude povinen tuto DPH přiznat jako osoba, která vystavila doklad a uvedla na něm DPH dle § 108 odst. 4 písm. f) ZDPH. Příjemce (odběratel) takového zboží si ale nebude moci na základě takto chybně vystaveného daňového dokladu uplatnit nárok na odpočet DPH. Dodavatel (plátce DPH), který chybně uvedl DPH na dokladu, ale bude moci takový daňový doklad opravit postupem podle § 43 ZDPH.

Na závěr upozorňujeme, že se prominutí nevztahuje na DPH, u níž vznikla povinnost ji přiznat např. z důvodu pořízení zboží z jiného členského státu (podle § 25 ZDPH) nebo z důvodu dovozu zboží (podle § 23 ZDPH).