Programy Antivirus A, A Plus, B

4. února 2021 | Doba čtení: 2 Min

Dne 21. prosince 2020 schválila vláda usnesením č. 1365 prodloužení doby uznatelnosti výdajů programu Antivirus (režim A, režim B, Režim A Plus) do 28. února 2021.

  • Antivirus A

Podpora je určena pro zaměstnavatele jako  kompenzace nákladů na zaměstnance, jimž byla nařízena karanténa nebo museli částečně či úplně omezit svůj provoz.

Účel/podmínky pro čerpání: uzavření či omezení provozu v důsledku krizových opatření nebo mimořádných opatření vydaných vládou, Ministerstvem zdravotnictví nebo krajskou hygienickou stanicí. Zaměstnanec nemohl vykonávat práci z důvodu nařízení karantény dle příslušných právních předpisů.

Maximální částka podpory: 80 % z vyplacené mzdy (vč. odvodů), maximální měsíční částka příspěvku na jednoho zaměstnance činí 39 000 Kč.

Rozhodné období: 12. 3. 2020 – 28. 2. 2021

Příjem žádostí: 6. 4. 2020 – 28. 2. 2021

  • Antivirus A Plus

Tato podpora je určena zaměstnavatelům, jejichž provoz byl nuceně uzavřen (či významně omezen) krizovými opatřeními vlády nebo mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví nebo orgánů ochrany veřejného zdraví (krajské hygienické stanice). Netýká se nařízených karantén/izolací.

Příspěvek se poskytuje pouze za dobu, kdy takovéto překážky v práci trvaly, tj. jen v tom rozsahu, v jakém byla příslušná činnost restriktivními opatřeními omezena či zakázána.

Maximální částka podpory: 100 % z vyplacené náhrady mzdy a z ní provedených odvodů, kterou zaměstnavatel zaměstnanci vyplatil za dobu trvání překážek v práci. Maximální měsíční výše příspěvku na jednoho zaměstnance činí 50 000 Kč.

Rozhodné období: 1. 10. 2020 – 28. 2. 2021

  • Antivirus B 

Antivirus B mohou čerpat zaměstnavatelé, kteří museli poslat své zaměstnance na překážku v práci, ať už proto, že kvůli karanténám a ošetřování dětí klesl počet zaměstnanců pod únosnou míru, nebo proto, že firma musela zastavit provoz kvůli nedostatku dostupnosti surovin či jiných vstupů nebo kvůli omezení poptávky po výrobcích či službách z důvodu krize zaviněné pandemií koronaviru.

Účel/podmínky pro čerpání: Uznatelným výdajem jsou náhrady mzdy vyplacené z důvodu překážek v práci na straně zaměstnavatele podle § 207 až § 209 zákoníku práce, včetně pojistného odvedeného z této náhrady mzdy.

Maximální částka podpory: 60 % vyplacených náhrad mezd včetně povinných odvodů, maximálně 29 000 Kč měsíčně na zaměstnance.

Rozhodné období: 12. 3. 2020 – 28. 2. 2021

Příjem žádostí: do 28. 2. 2021