Program Antivirus

18. března 2021 | Doba čtení: 1 Min

Program Antivirus byl prodloužen do 30. 4. 2021, avšak pouze pro ty zaměstnavatele, kteří přistoupí na změny vyplývající z usnesení vlády č. 186/2021.

Došlo ke změně některých podmínek, za kterých jsou příspěvky poskytovány, viz níže. Tyto změny budou do dohod uzavřených do 28. 2. 2021 včleněny formou dodatku k dohodě. Ten bude generován příslušnou webovou aplikací. V případě, že písemný dodatek zohledňující uvedené změny nebude uzavřen, končí období uznatelnosti výdajů 28. února 2021. Zaměstnavatel, který do programu vstupuje nově, uzavře s Úřadem práce ČR písemnou dohodu, ve které již budou příslušné změny promítnuty.

Předmětem změny je navýšení limitu maximální výše podpory poskytované v rámci programu A Plus (nově maximálně 50 000 Kč/měsíc/zaměstnanec), a to u příspěvků poskytovaných za měsíce únor a dále.

Od března lze příspěvek poskytnout pouze na zaměstnance, jehož pracovní poměr trvá alespoň po dobu 3 měsíců ke dni podání vyúčtování.

Další změnou je rozšíření okruhu důvodů vzniku překážek v práci, při nichž má zaměstnavatel nárok na příspěvek v režimu A a A Plus (např. přijetí pandemického zákona).