Připomenutí povinností k evidenci skutečných majitelů

7. října 2021 | Doba čtení: 5 Min

Rádi bychom se vrátili k evidenci skutečných majitelů a navázali na základní informace, které jsme uvedli v našem vydání v květnu 2021.

  • Obsah evidence skutečných majitelů

Evidenci skutečných majitelů najde každá osoba na https://esm.justice.cz/ias/issm/rejstrik. Předmětem zápisu do evidence skutečných majitelů jsou zákonem vymezené údaje o skutečném majiteli a související skutečnosti (§ 13 zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, dále jen „zákon o ESM“). Jde o:

(1) údaje identifikující osobu skutečného majitele,

(2) údaje objasňující, na čem je pozice skutečného majitele založena, včetně údajů o případné struktuře vztahů,

(3) údaje o trvání pozice skutečného majitele a

(4) údaje o právnické osobě nebo právním uspořádání, o jejichž skutečného majitele jde.

Předmětem zápisu jsou dále i (5) údaje týkající se procedurálních aspektů zápisu jednotlivých údajů (kdy byly provedeny, respektive zpřístupněny). Konečně se zapisují (6) údaje v rámci tzv. poznámky nesrovnalosti. Z hlediska evidující osoby jsou ovlivnitelné pouze údaje týkající se zapisovaného skutečného majitele (body 1 až 3). Ostatní údaje jsou svou povahou údaje referenční a evidující osoba na ně vliv nemá.

Údaje objasňující, na čem je pozice skutečného majitele postavena, uvádí, jak daný člověk naplňuje vymezení skutečného majitele. Člověk může být koncovým příjemcem nebo osobou s koncovým vlivem, případně naplňovat oba tyto prvky současně. Může se též jednat o skutečného majitele náhradního. Ze zápisu musí být zřejmé, zda je pozice založena přímo, či nepřímo. Je-li pozice skutečného majitele založena jeho přímým či nepřímým podílem, je třeba zapsat velikost takového podílu. Pokud pozice není založena podílem, je třeba do evidence zapsat, jaké skutečnosti pozici skutečného majitele zakládají.

V případě nepřímého postavení skutečného majitele je nutné zapsat popis struktury vztahů. V rámci popisu struktury vztahů se zapisují jednak jednotlivé články struktury (prostředkující osoby), jednak údaje o vztazích mezi články – typicky velikost prostředkujících podílů. Je třeba vnímat, že struktura vztahů není nezbytně ohraničena skutečným majitelem, ale koncovým příjemcem nebo osobou s koncovým vlivem. Naplňují-li charakteristiky těchto pozic právnické osoby, je třeba je uvést v rámci popisu struktury vztahů.

Lze doplnit, že evidující osoba má zajistit, aby informace uvedené v evidence odpovídaly skutečnosti.

  • Jak provést zápis?

Provést zápis skutečného majitele lze v podstatě dvěma způsoby, a to prostřednictvím soudu (v soudním řízení) nebo prostřednictvím notáře. Notář a soud jsou z hlediska zápisu údajů do evidence skutečných majitelů zásadně rovnocennými autoritami, výjimkou je například skutečnost, že řešení nesrovnalostí náleží pouze soudu.

Vedle výše uvedených způsobů aktivního zápisu je též třeba pamatovat na mechanismus automatického průpisu, který v některých případech nastává bez aktivity evidující osoby. Prostřednictvím automatického průpisu lze dosáhnout splnění evidenční povinnosti bez potřeby vyvíjení jakékoli aktivity (§ 9 odst. 2 zákona o ESM).

Zápis (stejně jako změnu zápisu) je třeba provést ve lhůtě bez zbytečného odkladu po vzniku rozhodné skutečnosti. Je tak třeba reagovat na okamžik, kdy se osoba stala skutečným majitelem (nebo jím být přestala), popřípadě na okamžik, ke kterému nastala změna rozhodných důvodů či skutečností zakládajících pozici skutečného majitele.

  • Zápis soudem

Řízení vedou krajské soudy a Městský soud v Praze. Místní příslušnost se určuje podle sídla právnické osoby, pokud je zapisováno právní uspořádání (např. svěřenský foud), pak je místně příslušným soud, který je místně příslušný svěřenskému správci.

Návrh se povinně podává v elektronické podobě, což znamená prostřednictvím datové schránky navrhovatele nebo s uznávaným elektronickým podpisem. Pouze v případě právnické osoby jiné než obchodní korporace a u právního uspořádání je možné podat návrh i v listinné podobě, v takovém případě však musí být podpis navrhovatele úředně ověřen.

Zápis prostřednictvím soudu se provádí inteligentním formulářem informačního systému Ministerstva spravedlnosti. V tomto případě využijete formulář „Návrh na zápis“, který je v sekci podání týkajících se evidence skutečných majitelů. Tento formulář slouží nejen k prvnímu zápisu, ale také k provedení změn či výmazu v evidenci skutečných majitelů. Výstupem je v tomto případě vyplněný formulář (PDF dokument), který lze odeslat přímo soudu, a to buď s elektronickým podpisem navrhovatele, nebo přes datovou schránku navrhovatele.

  • Zápis notářem

Zápisy prováděné notářem mají oproti zápisům prostřednictvím soudu z uživatelského hlediska několik výhod. Předně je celý proces méně formální než zápis soudem, čímž je také rychlejší. Ze strany notáře lze očekávat individuálnější a více klientsky orientovaný přístup. Evidující osoba si může zvolit libovolného notáře, který danou službu nabízí.

  • Automatický průpis

Automatický průpis je mechanismus přebírání některých údajů z veřejných rejstříků a evidence svěřenských fondů do evidence skutečných majitelů. Fyzické osoby vedené ve veřejném rejstříku v určitých pozicích jsou s ohledem na naplnění zákonných předpokladů automaticky propsány jako skuteční majitelé. Automatický průpis zajišťuje sám informační systém. Automatický průpis je pro evidující osoby bezplatný.

Automatický průpis je zásadně nezávislý na aktivitě evidující osoby a nastává automaticky, odpovídá-li situace ve veřejném rejstříku (či evidenci svěřenských fondů) zákonným předpokladům. Automatický průpis není jednorázový, ale představuje dynamické propojení stavu zápisu ve veřejném rejstříku s evidencí skutečných majitelů. Dojde-li ke změně ve veřejném rejstříku nebo evidenci svěřenských fondů, které mají vliv na pozici skutečného majitele, projeví se změna i v evidenci skutečných majitelů.

Automatický průpis nezbavuje evidující osoby povinnosti zapsat správné údaje, pokud průpis neodpovídá skutečnému stavu nebo je neúplný.

Doporučujeme provést kontrolu i v případě automatického průpisu, neboť se v něm dle našich zkušeností vyskytují chyby.

Kontaktní osoba