Přijaté zálohy v cizí měně

27. ledna 2023 | Doba čtení: 6 Min

Již v minulých vydáních newsletteru jsme vás informovali o interpretaci Národní účetní rady k přijatým zálohám v cizí měně (I-47). Jejím vydáním byl dokončen proces osvěty spočívající v zavedení nového přístupu k cizoměnovým položkám. Tento koncept vychází ze zkoumání budoucích peněžních toků spojených s příslušným aktivem či dluhem. Tato zásada je promítnuta i do nového zákona o účetnictví, kde je formulována takto: Aktiva a dluhy, které představují pevné nebo předem stanovené budoucí toky peněžních prostředků v měně odlišné od měny účetnictví, a související opravné položky sleduje účetní jednotka v účetním systému i v této měně.

Je však nutno si uvědomit, že pouhé „nepočítání kurzových rozdílů na zálohách ke konci rozvahového dne“ nestačí a že účetní jednotka musí změnit i způsob zaúčtování vystavených faktur a zápočtů záloh na konečné faktury. K tomuto se vyjadřuje interpretace NÚR I-47 Přijaté zálohy v cizí měně v odstavci 12 v části Řešení takto:

„Je-li u prodávajícího transakce, s níž souvisí přijetí zálohy, ve stavu, že dojde pravděpodobně k dodání aktiva, resp. poskytnutí služby (např. byla započata výroba, objednán materiál, rozplánována zakázka), je přijatá záloha samostatnou (dílčí) částí celkové prodejní ceny aktiva nebo služby sjednané v cizí měně, a proto:

a) nepředstavuje závazek vyjádřený v cizí měně spadající do § 4 odst. 12 zákona o účetnictví, který je předmětem kurzového přepočtu;

b) účetní jednotka vykazuje zůstatek přijaté zálohy v peněžních jednotkách české měny v hodnotě stanovené kurzovým přepočtem k datu přijetí peněžních prostředků;

c) přijatá záloha je v rozvaze vykazována v rámci časového rozlišení výnosů jako Výnosy příštích období (obsahová shoda s I-37 Časové rozlišení a cizí měna);

d) část prodejní ceny, která nebyla uhrazena přijetím zálohy před dodáním aktiva či poskytnutím služby, představuje další samostatnou (dílčí) část celkové prodejní ceny, o níž účetní jednotka účtuje (jako o pohledávce nebo úhradě) v době realizace prodejní transakce, přičemž nedochází souběžně k přepočtu částky přijaté zálohy.“

Uvedení tohoto postupu do praxe znamená, že musíme změnit zaběhané postupy. Musíme „zapomenout“ na převody záloh na úhradu pohledávek (nebo dluhů) a nahradit je postupem přeúčtování záloh na výnosy příštích období a následným zúčtováním do výnosů běžného období. Rozdíl mezi zálohou a celkovou částkou za dodávku zboží či služby je pak vyúčtován jako samostatná pohledávka proti výnosům. Znamená to tedy, že opouštíme účtování o celkové pohledávce proti výnosům a nahrazujeme to jiným postupem. Tento postup si ukážeme na následujícím příkladu.

Příklad č. 1 – přijatá záloha v cizí měně

Společnost přijala zálohu ve výši 12 100 Eur na dodávku zboží dne 15. listopadu 2022. Následující den vystavila daňový doklad k přijaté záloze. Zboží bylo objednáno a do konce roku 2022 byla přijata zpráva potvrzující dodávku od zahraničního výrobce z EU. Zboží dorazilo do České republiky 5. ledna 2023. Faktura za pořízení zboží je na 12 000 Eur, faktura vystavená 5. 1. 2023. Zboží bylo ihned expedováno k zákazníkovi. Dne 6. ledna byla vystaveno vyúčtování celé dodávky, z toho účtujeme jen fakturu na doplatek ve výši 5 000 Eur + DPH, tedy na 6 050 Eur.

Postup zaúčtování

Datum Popis účetní operace Euro Kurz MD Dal
15.11.2022 Přijata záloha na dodávku zboží 12 100 25,00 302 500 221 324
16.11.2022 Vystaven daňový doklad na DPH k přijaté platbě, snížení zálohy 2 100 25,00 52 500 324 343
31.12.2022 Přeúčtování zálohy ve výši výnosů na výnosy příštích období, nevznikají kurzové rozdíly     250 000 324 384
5.1.2023 Zboží dodáno zákazníkovi – FP od zahraničního dodavatele (EU) 12 000 24,50 294 000 504 321
5.1.2023 DPH při pořízení zboží z EU 2 520 24,50 61 740 343 343
6.1.2023 Zúčtování výnosů příštích období do výnosů roku 2023     250 000 384 604
6.1.2023 Faktura na doplatek za dodávku – výnos 5 000 24,50 122 500 311 604
  DPH 1 050 24,50 25 725 311 343
15.1.2023 Úhrada doplatku faktury 6 050 24,00 145 200 221 311
15.1.2023 Kurzová ztráta z úhrady faktury     3 025 563 311

Vrácení zálohy

Pokud nastává situace, ze které je zřejmé, že dojde k vrácení zálohy pro nemožnost splnění dodávky, pak musí být záloha vykazovaná jako cizoměnový dluh. K datu závěrky jsou účtovány kurzové rozdíly. Postup řešení je popsán v odstavci 15 interpretace takto:

„Je-li u prodávajícího transakce, s níž souvisí přijetí zálohy, ve stavu, že dojde pravděpodobně k navrácení přijaté peněžní částky a prodejní transakce nebude realizována:

a) představuje přijatá záloha závazek vyjádřený v cizí měně spadající do § 4 odst. 12 zákona o účetnictví, který je předmětem kurzového přepočtu;

b) účetní jednotka vykazuje zůstatek přijaté zálohy v peněžních jednotkách české měny v hodnotě stanovené kurzovým přepočtem k rozvahovému dni, přičemž do finančního výsledku hospodaření je zahrnut související kurzový rozdíl;

c) přijatá záloha je v rozvaze vykazována v rámci závazků.“

Tento postup si ukážeme na druhém příkladu.

Příklad č. 2 – vrácení zálohy pro nemožnost plnění

Společnost přijala zálohu ve výši 12 100 Eur na dodávku zboží dne 15. listopadu 2022 v kurzu 25,00 Kč/Euro. Společnost se snažila najít zahraničního výrobce tohoto zboží, bohužel se jí to do 31. 12. 2022 nepovedlo.

Předpokládá tedy, že bude muset zálohu vrátit, protože není schopna zboží dodat. Z tohoto důvodu zaúčtuje k datu 31. 12. 2022 kurzový rozdíl, kurz je 24,50 Kč.

Zálohu vrátila zákazníkovi dne 15. ledna 2023 kurzem 24,00 Kč.

Postup zaúčtování

Datum Popis účetní operace Euro Kurz MD Dal
15.11.2022 Přijata záloha na dodávku zboží 12 100 25,00 302 500 221 324/1
16.11.2022 Vystaven daňový doklad na DPH k přijaté platbě, snížení zálohy 2 100 25,00 52 500 324/2 343
31.12.2022 Vyhodnoceno, že zboží nebude dodáno a záloha se bude muset vracet – vznik kurzového rozdílu (kurz 24,50)     6 050 324/1 663
31.12.2022 Konečný zůstatek zálohy 12 100 24,50 296 450   324/1
15.1.2023 Vrácení zálohy – vystaven opravný daňový doklad, použiji stejný kurz jako při odvodu DPH ze zálohy (snižuji daň na výstupu ve stejné výši DPH, v jaké byla původně odvedena) -2 100 25,00 -52 500 324/2 343

 

 

15.1.2023 Vrácení zálohy z bankovního účtu 12 100 24,00 290 400 324 221
15.1.2023 Kurzový rozdíl z vrácení zálohy     6 050 324 663

Při sestavování účetních závěrek za rok 2022 je vhodné k těmto novým postupům přihlédnout a použít interpretace Národní účetní rady pro inspiraci.

Kontaktní osoba