Pozor na oznamování osvobozených příjmů, hrozí vysoké pokuty

25. února 2019 | Doba čtení: 4 Min

Každý, kdo během roku 2018 získal příjem osvobozený od daně z příjmu větší než 5 milionů korun, musí oznámit tuto skutečnost správci daně, tedy finančnímu úřadu. Poradenská společnost TPA upozorňuje na tuto vcelku novou povinnost, platnou od roku 2015, která se může týkat jakéhokoli občana. Ten, koho se tato povinnost týká, tak musí učinit do termínu pro podání daňového přiznání, tj. do 1. 4. resp. 1. 7. 2019. Pokuta za nesplnění této povinnosti může dosáhnout až 15 % z příjmu.

Povinnost oznámit příjmy osvobozené od daně finančnímu úřadu má každá fyzická osoba, pokud její osvobozený příjem za kalendářní rok 2018 přesáhl pět milionů korun. Mezi příjmy osvobozené od daně z příjmů patří například

  • prodej podílu na společnosti s ručením omezením po uplynutí doby držby podílu 5 let,
  • dědictví (příjem nesnížený o dluhy, tedy nikoli výsledná výše, o kterou se zvýší jmění poplatníka),
  • dar od příbuzného v linii přímé i vedlejší,
  • prodej akcií, které držel poplatník minimálně 3 roky, a další příjmy.

Oznámení má formu samostatného podání, které nemá vazbu na daňové přiznání, jen má stejný nejzazší termín, tj. do 1. dubna 2019, nebo do 1. července 2019, pokud fyzická osoba podává zároveň daňové přiznání a pro jeho sestavení a podání využívá daňového poradce. Podat oznámení tedy musí všechny osoby, které ve zdaňovacím období získaly osvobozený příjem vyšší než 5 milionů korun, bez ohledu na to, zda podávají či nepodávají přiznání k dani z příjmu fyzických osob.

V oznámení správci daně je nutno uvést jakého osvobozeného příjmu bylo dosaženo, v jaké výši a okamžik vzniku příjmu. Není třeba vyplňovat speciální formulář, oznámení je možné provést například dopisem, obsahujícím všechny výše uvedené údaje a samozřejmě údaje o identifikaci fyzické osoby. Více informací včetně vyjmenování dalších osvobozených příjmů a popisu oznámení s doporučeným formulářem naleznete na webových stránkách finanční správy.

Jana Skálová, partnerka TPA, upozorňuje na poměrně vysoké pokuty dle § 38w zákona o daních z příjmů, které hrozí při neoznámení osvobozeného příjmu: „Pokud fyzická osoba oznámí osvobozený příjem bez výzvy správce daně, ale opožděně, je sankce ve výši 0,1 % z příjmu.  Pokuta ve výši 10 % neoznámeného příjmu bude udělena, pokud poplatník splní svou povinnost až na výzvu správce daně.  Nejvyšší pokuta, 15 %, tedy minimálně 750 000 Kč, je pak zákonem stanovena pro případ, že tak poplatník neučiní ani na výzvu správce daně.

 

Příklady osvobozených příjmů:

Prodej akcií či podílů na korporaci, kdy prodejní cena je hrazena ve splátkách

Příkladem dalšího osvobozeného příjmu, který se však musí každoročně oznamovat správci daně je poplatník, který prodal svou firmu, tedy přesněji prodal akcie či podíly na své kapitálové korporaci. K prodeji došlo na podzim roku 2017 a sjednaná kupní cena bude hrazena ve třech splátkách po 20 mil. Kč. První splátku obdržel poplatník v roce 2017, druhou v roce 2018 a třetí dostane na podzim roku 2019.  Z této situace mu vyplývá povinnost oznamovat každý rok správci daně přijatý osvobozený příjem ve výši splátky, tedy každoročně částku 20 mil. Kč. Pokud byla za rok 2017 tato povinnost splněna, do konce lhůty pro podání daňového přiznání za rok 2018 oznámí poplatník také druhý osvobozený příjem (druhou splátku) a totéž bude opakovat za rok 2019.

Oznámení příjmů z titulu dědictví

Jaký majetek a v jaké hodnotě dědic zdědí je zcela jednoznačné ke dni pravomocného skončení dědického řízení. Pokud hodnota přesahuje 5 mil. Kč, vznikl dědici osvobozený příjem z pohledu zákona o daních z příjmů. Jedná se o jediný právní důvod nabytí majetku, proto nelze „rozdělit“ dědictví na jednotlivé části nedosahující 5 mil. Kč. Správci daně je proto nutno podat oznámení o celkové hodnotě zděděného majetku, nikoliv o jeho jednotlivých složkách.

Do limitu pro oznamovací povinnost se zahrnuje příjem z dědictví nesnížený o dluhy. Nikoliv tedy výsledná výše, o kterou se zvýšilo jmění poplatníka (tj. příjmy po zohlednění dluhů). Zdědí-li poplatník např. sbírku uměleckých děl oceněnou na 25 mil. Kč spolu s dluhy ve výši 23 mil. Kč, vztahuje se na něho oznamovací povinnost. Osvobozené příjmy z titulu dědictví budou oznamovány za zdaňovací období, ve kterém došlo k pravomocnému skončení dědického řízení.

Podrobnější detaily k této problematice najdete na:

https://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/dan-z-prijmu/fyzicke-osoby-poplatnik/oznameni-o-osvobozenych-prijmech