Podmíněné osvobození příjmů z prodeje nemovitých věcí

2. března 2022 | Doba čtení: 4 Min

Rádi bychom doplnili informace ke zdanění prodeje nemovitých věcí, které jsme krátce zmínili v únorovém vydání našeho Newsletteru.

Nově totiž došlo k prodloužení časového testu pro osvobození příjmů z prodeje nemovitých věcí dle § 4 odst. 1 písm. b) ZDP z původních pěti na deset let. Od daně z příjmů se osvobozuje příjem z prodeje nemovitých věcí, přesáhne-li doba mezi nabytím vlastnického práva a jejich prodejem dobu 10 let. Z přechodných ustanovení vyplývá, že nová lhůta pro osvobození příjmů z prodeje nemovitých věcí se aplikuje pouze za předpokladu, že nemovitá věc byla fyzickou osobou nabyta po účinnosti novely, tj., byla nabyta 1. ledna 2021 a později. Pokud je prodávána nemovitá věc, která byla nabyta před účinností novely, pak se na příjem z prodeje aplikuje původní (pětiletá) lhůta pro osvobození.

Současně byla do zákona doplněna možnost osvobodit příjem z prodeje nemovité věci v situaci, kdy nepřesáhne doba mezi nabytím vlastnického práva k nemovitostem a jejich prodejem dobu 10 let, pokud poplatník použije inkasované peněžní prostředky na obstarání vlastní bytové potřeby.

Osvobození příjmu z titulu obstarání vlastní bytové potřeby lze využít při splnění dvou podmínek uvedených v zákoně:

  • získaní peněžních prostředků oznámí poplatník správci daně do konce lhůty pro podání daňového přiznání za zdaňovací období, ve kterém k jejich získání došlo (tj. za rok 2021 do 1. dubna 2022, pokud podává daňové přiznání bez daňového poradce v papírově formě).
  • tyto peněžní prostředky použije na obstarání vlastní bytové potřeby, a to buď do konce zdaňovacího období bezprostředně následujícího po zdaňovacím období, ve kterém poplatník tyto prostředky získal, nebo je použil na obstarání vlastní bytové potřeby ve zdaňovacím období bezprostředně předcházejícím zdaňovacímu období, ve kterém poplatník tyto prostředky získal.

Podání oznámení je tedy nezbytnou podmínkou pro osvobození tohoto příjmu. Nepodá-li poplatník oznámení správci daně, nemá možnost využít osvobození v režimu ustanovení § 4 odst. 1 písm. b) ZDP. Tato možnost osvobození příjmů lze uplatnit v případě prodeje nemovité věci nabyté po 1.1.2021.

V situaci, kdy poplatník správci daně sice podá oznámení, ale nesplní podmínku vynaložení prostředků na obstarání vlastní bytové potřeby, je tento příjem zdanitelným příjmem podle § 10 ZDP ve zdaňovacím období bezprostředně následujícím po zdaňovacím období, ve kterém poplatník prostředky získal.

Novelou zákona došlo také ke změně počátku běhu 4leté lhůty pro zahájení výstavby na pozemku pro splnění podmínky osvobození při obstarání vlastní bytové potřeby. Počátek této lhůty se nově počítá od okamžiku nabytí vlastnického práva k pozemku, nikoli od uzavření úvěrové smlouvy. Jde tedy o stejný počátek této lhůty bez ohledu na to, zda pořízení pozemku je financováno úvěrovou smlouvou či z vlastních zdrojů.

Příklady:

Poplatník podává daňové přiznání v papírově formě bez daňové poradce, tj. do 1. 4. 2022.

  • Pokud poplatník prodá v roce 2021 nemovitou věc, kterou vlastní od roku 2018 a kterou nevyužíval pro vlastní bydlení (např. ji pronajímal), bude tento příjem zdanitelným příjmem poplatníka za rok 2021, i když by tyto prostředky použil na obstarání vlastní bytové potřeby. A to, i když by podal správci daně oznámení. Nová možnost osvobození příjmu z prodeje nemovitosti se vztahuje až na nemovitosti pořízené od 1. 1. 2021.
  • Poplatník pořídí pozemek v roce 2021, který prodá v roce 2022. Příjem z prodeje pozemku použije na nákup bytu, ve kterém bude bydlet s rodinou. Pokud do 1. 4. 2023 podá správci daně oznámení, bude tento příjem osvobozen od daně z příjmů.
  • Poplatník pořídil nemovitost v roce 2021, ve které nebydlel. Ve stejném roce tuto nemovitost také prodal. V roce 2022 pořídil pozemek, na kterém chce postavit dům, ve kterém bude bydlet s rodinou. Ve stejném roce zahájí výstavbu. Pokud do 1. 4. 2022 podá správci daně oznámení, bude tento příjem osvobozen od daně z příjmů.
Kontaktní osoba