Podání daňového přiznání OSVČ elektronicky

3. března 2023 | Doba čtení: 2 Min

Rádi bychom vás upozornili, že finanční správa zveřejnila další upřesnění, resp. připomenutí povinností pro osoby samostatně výdělečně činné (dále jen „OSVČ“) týkající se podání daňového přiznání.

V souvislosti s rozšířením okruhu osob, kterým se datové schránky zřizují „automaticky“ ze zákona, ke kterému došlo k 1. lednu 2023, může především u osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) dojít k nejasnostem při podávání daňových přiznání a k chybnému podání (listinnou namísto elektronickou formou).

Je třeba zdůraznit, že se zpřístupněním datové schránky podnikající fyzické osoby zřizované ze zákona je spojena povinnost osoby, které byla tato datová schránka zpřístupněna, činit formulářová podání (typicky podat daňové přiznání) elektronicky, a to ve vztahu k těm podáním, která se vztahují k činnosti, ve které alespoň částečně vystupuje jako podnikající fyzická osoba (tedy např. jde-li o přiznání k dani z příjmů fyzických osob podávané za příjmy související s její podnikatelskou činností). V takovém případě lze k podání daňového přiznání finančnímu úřadu v elektronické formě využít nejen datovou schránku, ale i některý z jiných možných způsobů autorizované elektronické komunikace na dálku (např. prostřednictvím portálu MOJE daně).

Pokud fyzická osoba zasílá podání vůči finančnímu úřadu ze své datové schránky, pak je zcela lhostejné, o jaký konkrétní typ datové schránky se jedná (tj. zda je to její datová schránka fyzické osoby-nepodnikající či fyzické osoby-podnikající). Každá datová schránka, která byla zřízena právě této konkrétní fyzické osobě, poskytuje plnou autorizaci jejího podání, a fyzická osoba může proto svá podání zaslat z jakékoliv ze svých vlastních datových schránek.

Podrobnější informace najdete na: https://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane-elektronicky/datove-schranky/k-povinnosti-osvc-podat-danove-priznani.

Kontaktní osoba