Paušální daň pro živnostníky

3. prosince 2020 | Doba čtení: 3 Min

Paušální daň, kterou MFČR plánuje zavést již od 1. 1. 2021, nabízí malým podnikatelům možnost finanční úspory, redukuje administrativu spojenou se zákonnými odvody a placením daně a kromě toho zvyšuje podíl na důchodovém pojištění.

Úhradou paušální daně by tak poplatník měl vyřídit své odvodové povinnosti vůči státu jedinou platbou v předem stanovené výši, tj. v rámci pouze jednoho formuláře vyřeší hned trojí odvody. Následně by tím měla odpadnout také administrativní zátěž spojená s roční povinnosti podávání daňového přiznání a podávání přehledů pojistného na sociální a zdravotní pojištění. Také měsíční odvody v tomto režimu boudou poplatníkem hrazeny souhrnně v jedné částce stanovené již předem.

Výše paušální daně pro rok 2021 vychází na 5 469 Kč měsíčně. Tato částka zahrnuje minimální zdravotní pojistné (2 393 Kč), daň z příjmů v symbolické výši (100 Kč) a minimální sociální pojistné navýšené o 15 % (2 976 Kč). Možnost dobrovolného navýšení odvodů pojistného na důchodové pojištění zůstává i nadále zachováno.

Režim paušální daně je zcela dobrovolný a v případě zájmu a splnění níže uvedených podmínek je potřeba do něj vstoupit do 10. dne po začátku příslušného zdaňovacího období, tj. pro zdaňovací období roku 2021 je potřeba do 10. 1. 2021 podat oznámení o vstupu do paušálního režimu příslušnému správci daně. Ten do 5 pracovních dnů předá potřebné údaje okresní správě sociálního zabezpečení a správci registru všech pojištěnců veřejného zdravotního pojištění. Stejná lhůta platí také pro oznámení o dobrovolném vystoupení z paušálního režimu.

Oznámení o vstupu do paušálního režimu obsahuje následující povinné informace:

  • identifikační a kontaktní údaje,
  • údaje o vstupu do paušálního režimu (např. roční obrat za předchozí rozhodné období),
  • detaily o důchodovém pojištění,
  • a údaje ke zdravotnímu pojištění.

Paušální režim mohou využít OSVČ, jejichž příjmy za rozhodné období nepřevyšují částku 1 000 000 Kč (do této částky se nezapočítávají příjmy od daně osvobozené, příjmy, které nejsou předmětem daně, a příjmy, ze kterých je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně). Současně příjmy z kapitálového majetku, příjmy z nájmu a ostatní příjmy nesmí přesáhnout 15 000 Kč v rozhodném zdaňovacím období.

Aby se OSVČ mohla do paušálního režimu přihlásit, musí splňovat následující podmínky:

  • není plátcem DPH a nemá k ní registrační povinnost,
  • nevykonává funkci společníka veřejné obchodní společnosti nebo komplementáře komanditní společnosti,
  • není dlužníkem, vůči kterému by úřady zahájily insolvenční řízení,
  • nevykonává činnost, ze které plynou příjmy ze závislé činnosti, s výjimkou příjmů, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně.

V režimu paušální daně nebude možné uplatňovat žádné slevy a daňová zvýhodnění.

Návrh zákona ohledně zavedení paušální daně byl schválen Poslaneckou sněmovnou ČR a také již projednán Senátem, který návrh vrátil k vypořádání připomínek Poslanecké sněmovně. Další projednání by se mohlo konat 1. 12. 2020. Je však pravděpodobné, že zákon bude v nejbližší době definitivně schválen a nabyde účinnosti od 1. 1. 2021.

Kontaktní osoba